Търсене в този блог

сряда, 15 декември 2010 г.

Лекция по Основи на Застраховането - 14.12

Застрахователни борси
- Лондонски Lloyd’s
- Американски Lloyd’s – „бледо копие” на Лондонския Lloyds. Това не е компания, а е организиран пазар.
o Сключването на договор с Lloyd’s е съзастрахователен договор. Страна по договора са множество компании и затова този застраховател е толкова стабилен.
- Лойдс е кафене, в което са се събирали морски търговци, в което са договаряли какво ще се прави с корабите, кой ще поема отговорност за стоките и т.н. В последствие се развива като организиран пазар.
- Технически Лондонския Lloyd’s е организиран застрахователен пазар, който съдейства на своите членове да продават застраховки. Застрахователните договори се подписват от „синдикати”. Синдикатите се управляват от упълномощен агент, който определя гаранцията за съответния тип бизнес. Синдикатите са специализирани в морско, автомобилно, авиационно и др. видове застраховане. Членовете, които принадлежат на различните синдикати имат неограничена отговорност, защото синдикатът подписва договорите и гарантира за изпълнението им с имуществото на всички негови членове. Lloyd’s допуска участие и на застрахователи с ограничена отговорност. За да стане член на синдикат даден застраховател, трябва да отговаря на строги финансови изисквания. Всеки застраховател трябва да има сериозен гаранционен депозит. Синдикатите предоставят акумулираните застрахователни премии по сключените договори на тръст за доверително управление. Усвояването на средствата става само след като възникне вреда.
- Американския Lloyd’s се различава от лондонския Lloyd’s. Членовете на американския Lloyd’s са много по-малко на брой и отговорността там винаги е ограничена, т.е. носят отговорност само до размера на дела, с който участват в застрахователната сума. Финансовите изисквания за членство там са значително по-облекчени. В американския Lloyd’s не са обособени синдикати, като обединенията се управляват от пълномощници. Те не са толкова финансово стабилни, както Лондонския Lloyd’s.
Организации за предплатени медицински услуги
- Blue Cross Blue Shield (BCBS)
o BCBS е организация, която предлага предплатени медицински услуги. Тези организации са регионални, а не национални, т.е. имат ограничен териториален обхват. Ако даден клиент има застраховка в BCBS може да се възползва от нея само в рамките на дадена община, щат и т.н. BCBS сключва два договора – от една страна сключва договор с болниците и докторите и от друга страна – с клиентите си. Докторите получават годишна заплата, независимо от това дали са оказвали медицински услуги. Това прави BCBS малко по-скъпи като застрахователи. Застрахованите от BCBS не получават пари за разходите си. Вместо това BCBS плаща директно на болниците и лекарите, при които застрахованите се лекуват. Това означава, че за да се получи плащане, трябва клиентите да отидат при доктор, който е в списък от предплатени договори
- Health Maintenance Organizations (HMO)
o НМО също плаща директно на болниците и лекарите, при които застрахованите се лекуват. НМО, обаче, сами предлагат медицинските услуги. НМО наема докторите на работа, притежава клиниката, дори може да притежава болницата, в която клиентите да се лекуват. Възможен е и друг вариант, при който НМО да наеме докторите и клиниката и така да оказва услуги.
- Разпространени в американската практика


Застрахователни посредници

Застрахователни брокери
Застрахователни агенти
- обвързани
- необвързани

Критерии за разграничаване на застрахователни агенти и брокери
- търговски статут – агентите могат да бъдат всякакви, включително и ФЛ, докато брокерите не могат да бъдат физически лица. Те могат да са само ЮЛ или ЕТ (по изключение)
- Лицензионен режим – не може да се извършва застрахователно посредничество без лиценз за посредничество издаден от Комисията по Финансов надзор от застрахователните брокери, докато агентите нямат такова задължение. Защитата идва от техния работодател! Работодателят от своя страна, е длъжен да предостави списък на агентите пред комисията по финансов надзор.
- Усвоени комисионни – кой на кого плаща заплатата? На брокера плаща самия клиент, докато на агента плаща неговия работодател.
- Зашита на интереси – брокера трябва да защитава интересите на своите клиенти, докато агента ще зашитава собствените и интересите на работодателя си
- Предлагани застраховки – брокерите могат да предлагат продуктите на абсолютно всички компании на пазара

Изисквания към застрахователните договори
- - търговски статут – само търговски дружества и еднолични търговци
- Тестове за пригодност
o Репутация на членовете на управленския орган
o Професионална квалификация
o Минал служебен опит и препоръки
o Чисто криминално досие
o Висше образование за ЕТ
o Липса на свързаност с трети лица


Застрахователни резерви

Видове резерви
1) Общи резерви
a. Фонд “резервен” (чл.246 от ТЗ) – формира се от всички дружества, които са търговци по смисъла на търговския закон
b. Други резерви по устав
2) Технически резерви регламентират се по кодекса за застраховането
a. Пренос-премиен резерв
b. Резерв за предстоящи плащания
c. Математически резерв

Застрахователни резерви
- Технически резеви
o пренос-премиен резерв
o резерв за предстоящи плащания
 резерв за предявени претенции – сигурни претенции; компанията знае какво трябва да изплати. Изчислението е на база предходен опит.
 резерв за възникнали но непредявени претенции – съществуват, но има лаг във времето докато достигне информацията при застрахователите. Това са бъдещи претенции, които застрахвоателната компания ще трябва да плати, но към момента не знае за тяхното съществуване.
o математически резерв (отнася се за компании по животозастраховане)
 проспективни резерви – проекция за бъдещето
 ретроспоективни резерви – връщане назад в минало при калкулиране на резервите
- Общи резерви

Преннос-премиен резерв – определя се чрез метода на точната дата
- UPR=GP.(t(i)-t(j))/t(i)
o GP – брутна премия намалена с аквизационните разходи и размера на данъците
o t(i) – срока на застрахователния договор в дни
o t(j) – броя на дните от момента, в който е влязла в сила застраховката до началото на следващия месец
- задача от лекционните бележки
o застраховка сключена на 03.03, която влиза в сила в 00:00 на 04.03. Застраховката ще изтече на с.06.
o важна дата е 01.04, тъй като резервите се изменят на месечна база. Целта е да уточним броя на дните от момента, в който започва да тече застраховката, до 01.04 – 28дни.
o GP=550-55=495лв.
o UPR=495(92-28)/92=344,35лв.

- Метод на частичното пресмятане
o Годината се дели на 24подпериода
o Приема се, че застрахователните договори се сключват в средата на месеца
 Резерва за месец 01=1/24 от събраните премии за месец 01
 Резерв за месец 02=3/24 от събраните премии за месец 02
 ...................................................................................................
 Резерв за месец 12=23/24 от събраните премии за месец 12

Всяка платена премия отива като резерв. Целта е да определим каква част от брутната премия отива за резерв.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р СТОЯН КИРОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар