Търсене в този блог

четвъртък, 30 декември 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 30.11

Цена на капитала и инвестиционни решения

Ако инвестиционните проекти имат риск, различен от този на фирмата, цената на капитала не може да се използва като норма на дисконтиране при капиталовото бюджетиране (стр.142-144).
Стр. 143 (графика)  r e истинската цена на капитала
- приемаме всички инвестиции над r (носят изгода)
- отхвърляме всички инвестиции под r (носят загуба)

- ако следваме графиката то би трябвало неправилно да отхвърлим проекти с нисък риск”, но над r
- ще приемем неправилно (спрямо WACC) проекти с висок риск намиращи се под r

Финансов ливъридж и капиталова структура

Капиталовата структура е комбинация (съотношението) между собствен капитал и дълг.
Показатели за измерване:
- D/C=D/(D+E) (дълг/ капитал)
- D/E (дълг/ собствен капитал) – колко пъти дългът е по-голям/ по-малък от СК
- Пазарните стойности на дълга и СК дават по-точна оценка

Оптимална капиталова структура (D/C) е тази, при която стойността на фирмата се максимизира (т.е. е най-голяма).

- ако дългът на фирмата се увеличава, то и рискът за инвеститора се увеличава, следователно цената на капитала поскъпва


Ефект на финансовия ливъридж
(ефект на финансовия лост)

Положителният ефект е налице само ако възвращаемостта на активите (капитала) е по-голяма от цената на заемния капитал (лихвения %).
По заемите (би трябвало да) плащаме фиксирани задължения, а доходите на фирмата се променят. Ако те се увеличават, следователно фирмата няма да увеличи плащанията си по заема, а ще използва допълнителните средства за себе си.
- ΔЕPS=FL*ΔEBIT
- FL= ΔЕPS/ ΔEBIT= EBIT/(EBIT-1)
- FL отразява с колко % ще се измени дохода на 1 акция при промяна на EBIT с 1%. FL трябва да е число различно от 1, защото иначе означава, че ΔЕPS=ΔEBIT
- Наляво от точката на безразличието (стр.153 схема) акционерите ще получават по-голям доход при варианта без заем. Надясно е по-изгоден вариантът със заем.
- Финансовия ливъридж увеличава риска!
- Общият риск на даден актив/ фирма включва:
o Бизнес риск – свързва се с доходите от оперативната дейност (пазарен дял, цени, разходи за материали и т.н.)
o Финансов риск – появява се само когато ползваме заем (заемно финансиране). Ако една фирма не ползва заеми, тя ще има само бизнес риск (D/C=0%)
Рискът, който поемат акционерите се изразява в несигурността относно доходите на акционерите. Рискът се изразява в това дали фирмата ще има достатъчно доходи да изплати лихвите, дълга и в това дали EBIT>0.
По-високият финансов ливъридж води до по-висок финансов риск – увеличава колебанията в дохода на акционерите.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ДИМИТЪР РАФАИЛОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар