Търсене в този блог

събота, 18 декември 2010 г.

Лекция по Теория на финансовото посредничество - 01.12

Специфика на банковото посредничество
Тема 7

1. Информация и банково посредничество – информационни предимства на банките пред останалите банкови посредници
a. Имат възможност да оценят точно финансовото състояние и качествата на заемателите, чрез достъп до депозитната им история и наблюдения над паричните им потоци (банките са обвързани и си помагат)
b. Обвързване със заематели чрез кръстосване на собственост
Специфични черти на банките
- предлагат разплащателни услуги на база транзакционни депозити
- трансформиране на Активи в Пасиви и Пасиви в Активи. Тези Активи и Пасиви имат коренно различни характеристики: матуритет, ликвидност, пазарна стойност (депозитите нямат, заемите – имат  конвенционално банково дело – стойността на активите не зависи от стойността на пасивите => рискът при трансформация се поема от банките и затова те са най-нестабилните посредници);
- висок системен риск
Корпоративните клиенти могат да се делят на база прозрачност.
В България няма кооперативни фондове, неформални институции на финансиране, борсите са неразвити, защото няма ефективен капиталов пазар. В България банките заместват и неформалните институции (по-трудно) и капиталовите пазари (по-лесно).
2. Процесът на секюритизация и промените в банковото посредничество.
a. Полза – съществено намаля системния риск/ ликвидния риск.
b. Вреда – увеличаване на кредитния риск, защото когато една банка отписва кредити, емитира облигации и получава за тях пари, които влага в нови заеми и т.н. => увеличава мащабите на кредитиране  в границите на кредитополучателите попадащи в категорията нискокачествени заематели (които в други случаи не биха взели кредит)
c. Приносът на секюритизацията – показва, че традиционното банково дело не замира. Има симбиоза между тях и капиталовите пазари. Капиталовите пазари не могат без традиционните банки.
3. Достатъчни ли са банките за предоставяне на ефективни банкови услуги?
a. Не, не са достатъчни. Банките са подходящи за нискорискови активи. За създаване на нови производства. За създаването на нови производства са необходими по-рисковоориентирани небанкови финансови посредници. Нужно е тези два сектора да се допълват.
b. Ако банка фалира, влияе на обществото. Ако брокерска фирма фалира – няма ефект върху икономиката!

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар