Търсене в този блог

понеделник, 18 април 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 15.04

Други доходности

Купонна доходност (coupon yield) – получава се като получената годишна лихва се раздели на номинала на облигацията
Текуща доходност (Current yield) – изразява доходността на облигация от изплащаните купони съпоставени на текущата им пазарна цена и следователно не е приложима спрямо дисконтните облигации, които имат нулева текуща доходност. Текущата доходност се получава като получената годишна лихва (купони) се раздели на текущата пазарна цена
Доходност до обратно изкупуване (Yield to call, YTC) – доходността на облигация, приемайки че емитента ще я изплати на първата възможна дата за обратно изкупуване, указана в облигационният договор (известна още като „възвращаемост за периода на държане” Holding period return)

Теории за времевата структура на лихвените проценти

Хипотеза за очакванията
- обяснява времевата структура с помощта на еднопериодните спот лихвени проценти
- издигаща се нагоре крива на доходността е показателна за очаквано повишаване на краткорочните лихвени проценти. Нека:
o f=14%
o YTM по едног. облигация: 8%
o По двуг. облигация: 10%
o Доходност от двегодишна облигация
o Доходност от две едногодишни облигации
o Следователно равновесната доходност до падежа на двегодишна облигация следва да бъде 10,9595%! Това става за да няма арбитраж.

Хипотеза за ликвидността
- възприема схващането, че инвеститорите, които са закупили облигации с по-дълъг матуритет отколкото предпочитат, следва да бъдат възмездени с премиум (ликвиден премиум)
o

Хипотеза за сегментиран пазар
- много от инвеститорите и емитентите на дълг имат определени предпочитания спрямо дългови инструменти с определен матуритет
- ако купувачите на 5годишни облигации са по-малко, то цената им пада, а доходността се увеличава и може да надмине доходността на 10годишни облигации;

Хипотеза за „предпочитаното местожителство”
- основава се на разбирането, че инвеститорите, при които матуритетната структура на активите съвпада с тази на задълженията им, са изложени на най-нисък риск
- премиуми са необходими, с оглед да стимулират инвеститорите да напуснат тяхното „предпочитано местожителство” (позиция)

Времетраене (Duration)
- единствено приложима за купонните облигации
- датира от 1938г.

, Дюрация на МакКоли
o където VB е цената на облигацията
- осредненото време, за което се връщат парите при купонните облигации е по-малко от матуритета на облигация (таблица в учебника, която показва тезата)

Закономерности на Дюрацията (при равни други условия)
- когато се удължи матуритета на облигацията, дюрацията нараства
- когато лихвените проценти нараснат, дюрацията на купонната облигация намалява
- колкото по-висока е купонната доходност, толкова по-кратка е облигационната дюрация
- дюрацията е адитивна – дюрацията на портфейл е равна на претеглената средна дюрация на съставящите го активи, където теглата са относителният дял на отделните активи в общата стойност на портфейла

Дюрация и лихвен риск

Модифицирана дюрация = Дюрация / (1+r)
- ако увеличим r от 10 на 11% => изменението е + 0.01. Тогава:
o Слайд дюр., 10% купонна облигация е равна на:
o
- Действителното намаление е равно на -3.91% (необходима е корекция за конвексност)
o Тази корекция, се доказва математически с помощта на първа производна на функцията на цената на облигацията (дюрацията, която е и допирателна към функцията на цената на облигацията) и втора производна (конвексията)...

- Дюрацията не е съвсем точна мярка на ценовата чувствителност, когато промяната в лихвените проценти е значителна
- колкото по-голяма е дюрацията на актив (облигация), толкова по-голямо е изменението на пазарната цена на актива за дадена промяна в лихвените проценти. Следователно, по-голям е лихвеният риск.

- Имунизиран портфейл от облигации – такъв портфейл, който не се влияе от размера на лихвените проценти


Риск и възвращаемост 1

Риск е различно от неизвестност. При риска имаме наблюдения върху дадени събития, но нямаме идея, кое точно ще се случи. При неизвестността нямаме подобни наблюдения.

„Бракът води до структурни промени”, Й. Йорданов

Инвестиционният риск е вероятността действителната възвращаемост да е по-ниска от очакванията. Колкото по-висока е възможността от отрицателна възвращаемост, толкова по-рискована е инвестицията.

Важен е принципа по който формираме очакванията си за възвращаемост. При инвестициите наблюдаваме очакваната норма на възвращаемост (вероятностно разпределение). Ако разпределението е нормално, мода, медиана и средно аритметично съвпадат. При инвестициите използваме най-често средно аритметично като мярка. Колкото по-голямо е стандартното отклонение, толкова по-голям е инвестиционният риск.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар