Търсене в този блог

понеделник, 11 април 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 08.04

Анюитетни облигации – плащат фиксиран купон за фиксиран брой периоди. Те нямат окончателно (балонно плащане)


Консолс – те са особен вид анюитетни облигации, изплащащи всеки период до безкрайност фиксиран купон. Те не плащат окончателно плащане и нямат падеж. Понякога са наричани вечности, защото изплащат купон вечно.


Дисконтни облигации – не изплащат купони, а само крайно (балонно) плащане на падежа, в този смисъл те са точна противоположност на анюитетните облигации.


Доходност до падежа (YTM) и Доходност до обратно изкупуване (YTC)
- доходност до падежа
o при дадена облигационна цена, намерете лихвения процент
o намерете YTM чрез пробване или чрез Excel Solver


- доходност до обратно изкупуване
o някои облигации са “callable” – емитента може да ги погаси преди падежа им
o това е доходност, използваща кол-цената и броя на периодите до погасяването им
- купонната доходност се получава като получената годишна лихва се раздели на номинала на облигацията
- текущата доходност изразява доходността на облигацията от изплащаните купони
- в нашият случай купонната доходност е по-голяма от текущата доходност
- ако купонната доходност е > от текущата, то облигацията се продава премиум
- ако купонната доходност е по-ниска от текущата, тогава облигацията се продава с дисконт
- ако купонната доходност е равна на текущата, облигацията се продава по номинал
- лихвените проценти и цената на облигациите са в обратна зависимост

Облигациите са капиталови несигурни инструменти, дори и при допускането че ДЦК са абсолютно сигурни. Несигурността идва от лихвата, която ще получим от облигацията. При промяна в лихвените проценти може да реализираме и загуба при продажбата им. Ако знаем, че лихвеният процент ще се повиши, то облигациите ще се обезценят. Преди това повишение следва да се продадат облигациите и парите да се вложат на депозит. Това позволява спекулиране с облигациите и ги превръща в рисков инструмент.

Времева структура на лихвените проценти.
Крива на доходността

Форуърд лихвени проценти

Теории за времевата структура на лихвените проценти

Доходност до падежа – средна доходност, която носи облигацията

Времева структура при сигурност
Година Лихвен процент
0 5%
1 6,5%
2 6,7%
3 6,5%
4 6,2%

Ако лихвените проценти са известни, то цената на дисконтната облигация може да се изчисли по следния начин:
, където 0,8943 се получава по формулата за V0 (виж формулата от предната лекция)
, тук r* e доходност до падежа
- връзката матуритет и доходност до падежа формира т.н. крива на доходността

Форуърд лихвени проценти
- определението на форуърд лихвените проценти е свързано с решаването на обратната задача – как при зададен YTM да се определят краткосрочните лихвени проценти
- за целта се основаваме на хипотезата за очакванията и условието за липса на арбитраж

Нека използвайки вече изложените данни за доходността на облигациите с матуритети от 1 до 5 години, приемем, че съществува една от двете възможности:
1) да инвестираме в тригодишна облигация
2) да инвестираме в двегодишна облигация и в края на втората година да реинвестираме получените приходи в едногодишна облигация
В момента знаем доходността до падежа на 2 и 3-годишните облигации съответно 0.0575 и 0,0606. какъв следва да бъде лихвеният процент на третата година, съответно доходността на едногодишна облигация...


Да обобщим Не трябва да се оставя с грешното впечатление, че по този начин може да се изчислят или определят бъдещите лихвени проценти. Те не са известни! Но това, което изложената концепцията ни помага да разберем е какви са ОЧАКВАНИЯТА на пазара за бъдещите спот лихвени проценти или както често биват наричани – форуърд лихвени проценти.

Подходящо е вместо означението за лихвен процент да използваме адекватно означение за форуърд лихвен процент. Ако форуърд лихвеният процент за период n е f, то:


Форуърд лихвеният процент е дефиниран като брейкивън лихвен процент, който изравнява възвращаемостта на n-периодна дисконтна облигация, с с тази на (n-1) периодна дисконтна облигация, реинвестирана (rolled over) в едногодишна дисконтна облигация в период n


ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, 2011Г.

Б.А. За да разберете лекцията, изтеглете я от "Материали за сваляне", тъй като има много формули, които излизат само в Word документа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар