Търсене в този блог

сряда, 4 май 2011 г.

Лекция по Бюджет и бюджетна система - 19.04

Бюджетен контрол (продължение)

Финансовият контрол е специфичен контрол, като част от тази специфика се отнася върху контрола на бюджетната процедура – планиране, съставяне, отчитане, изпълнение на бюджета.

Видове бюджетен контрол
Могат д се разгледат няколко класификации на видовете бюджетен контрол:
- според равнището, което упражнява бюджетният контрол
o вътрешноведомствен бюджетен контрол – оказва се от органи, които са част от съответното ведомство (министерство, бюджетно звено и др.).
o външноведомствен бюджетен контрол –
 общ външен бюджетен контрол – упражнява се от агенцията за държавна финансова инспекция и
 специализиран външен контрол – осъществява се от сметната палата
- в зависимост от това кой осъществява бюджетният контрол (субекта на контрола)
o държавен бюджетен контрол – осигурява интересите на държавата и обществото, проверява изпълнението на задълженията на данъкоплатците пред бюджета
o ведомствен контрол – провежда се контролно-реализионните управления на съответните министерства. Проверяват се разходването на бюджетните средства, субсидиите, субвенциите и др. финансови помощи от бюджета
o обществен контрол – осъществява се от неправителствени организации и учреждения. Обекта на контрол зависи от поставените пред проверяващите конкретни задачи (по сигнали, съмнения и др.)
o независим контрол – от специализирани фирми и служби
o вътрешен одит – от финансово0икономически служби в предприятието
o правов контрол – осъществява се от правоохранителни органи под формата на ревизии, съдебно-счетоводни експертизи и др.
o граждански контрол – осъществява се от данъкоплатците
- в зависимост от времето на осъществяване на операциите
o предварителен бюджетен контрол – осъществява се на стадиите на съставяне, разглеждане и утвърждаване на бюджети на различни равнища. Този контрол носи предупреждаващ характер и съдейства за предотвратяване на неправилното и неефективно разходване на финансови ресурси
o текущ контрол – основен вид контрол на субектите на бюджетният контрол. Провежда се, в хода на изпълнението на бюджетите, ежедневно.
o Последващ контрол – провежда се след завършване на финансовата година и отчетният период, при който се проверява количественото и качественото (по всеки вид доходи и разходи) изпълнение на набелязаните показатели по набирането на данъците и др. платежи и по разходването на държавните парични средства.
- Според обекта, който се контролира
o Контрол по събиране на бюджетните приходи (по отделни елементи на приходите), неданъчни приходи, помощи
o Контрол по правилното изразходване на бюджетните разходи –
 Контрол по разходите за труд
 Контрол по разходите за консумативи
 Контрол по променливи режийни разходи
 Контрол по фиксирани режийни разходи
 Контрол по разходите за социални осигуровки
 И т.н.

Органи за бюджетен контрол
Органите по бюджетен контрол не дублират видовете проверки.
- Парламентарен контрол – приема закона за държавният бюджет. Основен орган до толкова до колкото той следи изпълнението на законите, които приема
- Сметна палата
o До средата на 90те години у нас контролът върху дейността на държавните органи, в т.ч. бюджетните институции, се осъществяваше от агенцията за държавен финансов контрол. От 1996г., контролът върху бюджетните приходи и разходи се осъществява от новосъздадения и специализиран държавен орган – сметна палата.
o Сметната палата е контролен орган на законодателната власт! Тя провежда превантивен контрол и последващ одит върху законосъобразността и целесъобразността на събираните приходи и разходи на държавните институции
o Обхватът на контрол на сметната палата е по отношение на
 Държавният бюджет (правителството)
 Бюджетът на Държавното обществено осигуряване
 Бюджет на НЗОК
 Бюджетите на общините
 Бюджетите на самостоятелните големи бюджетни звена (ВУЗ, БАН, БНР, БНТ)
 Освен посочените автономни бюджетни звена сметната палата одитира още бюджетите, бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити от първа и втора степен
 самостоятелните бюджети на отделни агенции, ведомства,
 бюджетните и извънбюджетните средства предоставени на лица осъществяващи стопанска дейност
 средствата от фондове и програми на ЕС, включително управлението им от съответните органи и крайни ползватели,
 бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление, формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавният бюджет (когато има такова превишения) и другите взаимоотношения на банката с държавният бюджет
 Одит върху държавният дълг и неговото управление, държавно гарантираният дълг на отделни предприятия и ведомства, общинските дългове и използването на дълговите инструменти
 Приватизирането и отдаването на концесия на държавно и общинско имущество и средствата във връзка с това
 Предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичният сектор
 Изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции и др. международни актове
 Различни видове публични-частни партньорства (на централно и местно ниво) и държавните поръчки
o Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред народното събрание. Основната задача на сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразността, ефективността и ефикасността в икономическото управление на публичните средства и дейности.
o Дейността на сметната палата се осъществява въз основа на следните принципи:
 Независимост, обективност и добросъвестност
 Професионализъм, почтеност, безпристрастност
 Последователност и предвидимост
 Публичност и прозрачност
 Доверие, сътрудничество и конструктивност
o Сметната палата е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище София. Има самостоятелен бюджет. Председателят се избира със срок за шест години, като има двама заместник председатели на централно равнище.
- Агенция за държавна финансова инспекция
o Основната цел е да защитава публичните финансови интереси. Тази цел, на практика, се постига чрез изпълнението на следните основни задачи на агенцията:
 Извършване на последващи ревизии и проверки за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на отделните организации и ведомства.
 Установяване на нарушения на нормативните актове
 Разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите
 Привличане към административно-наказателна и имуществена отговорност на лицата, чиято вина е доказана
o ДФИ се ръководи от следните принципи
 Принцип на законност
 Обективност
 Служебно начало – спазване на субординацията в служебните задължения
 Конфиденциалност
o ДФИ инспектира (ревизира)
 Бюджетните организации
 Държавните предприятия
 Търговски дружества с преобладаващо държавно участие
 Търговски дружества с преобладаваща общинска форма на собственост
 ЮЛ, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество
 ЮЛ с нестопанска цел (фондации)
 Лица финансирани със средства от държавни или общински бюджети, средства от европейски фондове
o финансови инспекции (ревизии) от страна на АДФИ се правят в случаите на постъпили молби, жалби, сигнали за нарушения на бюджетната финансово-стопанската и счетоводната дейност на посочените лица
o ДФИ е подчинена на министерството на финансите (звено към МФ)
- Министерството на финансите
- Национална агенция по приходите
- Вътрешен одит
o Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначени за подобряване на дейността на самата организация.
o Звено, в рамките на съответната бюджетна организация, което е на подчинение на ръководителя на организацията. Той, от своя страна, е длъжен да осигури независима и обективна дейност на вътрешният одит, без да го товари с несвойствени дейности.
o Тези звена имат предимно консултантска специфика
o Статут на вътрешен одитор имат само лицензирани лица за подобна дейност
- Централната банка (има задача да контролира бюджетните сметки, които се водят в ТБ и води единната бюджетна сметка, покрива бюджетните касови разриви)

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар