Търсене в този блог

понеделник, 11 април 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 05.04

Форми на плащане... продължение

Акредитиви без покритие – предварително превеждане на средства няма, но банките поемат помежду си ангажименти. Тези ангажименти намират счетоводен израз като условни вземания и задължения, което налага използването на задбалансови сметки.
- сметка 9421 (местни дебитори по гаранции без покритие) – по сметката се отчита условно вземане. Това е банката на доставчика. По дебита на сметката се отразява сумата на акредитива при неговото откриване, допълването на размера на акредитива по инициатива на платеца. По кредита се отразява усвояването на суми по акредитива. Това усвояване е по реда на ефективните банкови плащания. Така дебитното салдо показва неусвоена част от акредитива.
- В банката на платеца се води сметка 9521 (кредитори по условни задължения). Пасивна сметка, която се води в банката на платеца. По кредита на тази сметка се отразява сумата на акредитива при неговото откриване и сумите, с които той е допълва. По дебита – процеса на усвояване по реда на ефективните банкови плащания. Тази сметка има кредитно салдо, което отразява неусвоена част от акредитива.
Двете банки имат условни вземания и задължения, но не и гаранции за тези вземания и задължения!
Етапи на счетоводните записвания
1) откриване на акредитива – става по инициатива на платеца чрез нареждане за откриване на акредитив. ТБ на платеца задържа един бр. нареждания в досието на платеца и един му го връща. Банката на платеца излъчва електронно съобщение до банката на доставчика. Тя разпечатва информацията и задържа един брой в досието си. На тази фаза, въз основа на движението на акредитивното нареждане двете банки съставят следните статии:
a. банката на платеца 9898/ 9521*ТБдост. – сумата по акредитива
b. банката на доставчика 9421*ТБплатец/ 9998 – сумата по акредитива
2) усвояване на акредитива – банката на доставчика уведомява доставчика, че му е открила акредитив. Той депозира комплект от документи, с които трябва да усвоява сумата. Банката на доставчика сравнява комплекта от документи с акредитивното нареждане в досието на доставчика. Тъй като няма блокирани пари, то банката на доставчика започва процедура по директен дебит срещу РС на платеца в неговата банка. На тази фаза няма счетоводни записвания
3) Ефективно банково плащане – в ТБ на платеца срещу РС на платеца идва електронно съобщение по директен дебит със сумата по представените документи. Банката на платеца сравнява електронното съобщение по директен дебит с условията поставени от платеца (в акредитивното нареждане). След това банката на платеца проверява има ли авоар по РС на платеца. Ако има достатъчен авоар, банката на платеца събира сумата по нареждането за директен дебит от РС на платеца и я превежда в банката на доставчика. Двете банки съставят следните статии
a. Банката на платеца дебитира 1713*платец и кредитира сметки от гр.46 ако не е централа или 4531 ако е централа със сумата по документите. След това банката на платеца трябва да отпише условното си задължение в размер на усвоената (преведена) сума като се дебитира сметка 9521 и кредитира 9898 със сумата по нареждането за директен дебит.
b. Банката на доставчика за полученото плащане по акредитива от банката на платеца дебитира сметка от гр.46 ако е клон или 5031 ако банката на доставчика е централа и кредитира 1713*доставчик със сумата по платежното нареждане. Банката на доставчика отписва своето условно вземане пропорционално на получената сума като дебитира сметка 9998 и кредитира сметка 9421*ТБплатец със сумата по нареждане за директен дебит.
c. Гореизложените записвания се съставят еднократно, с цялата сума по акредитива, ако акредитивът е неделим и многократно, по реда на представените документи за усвояване, ако акредитивът е делим. Ако след изтичане на срока на акредитива и окончателно завършване на плащанията по него остане неусвоен остатък по акредитива (дебитно салдо на 9421 в банката на доставчика и кредитно салдо по сметка 9521 в банката на платеца), двете банки със салдата по сметките съставят обратни счетоводни статии на тези при откриването на акредитива.


Отчитане на презгранични плащания

Извършването на презгранични преводи става чрез трансфер на електронна информация (файлове представени в съответен формат). Файлът се движи от банка до банка чрез посредничеството на системата SWIFT. Около 90% от банките в света използват мрежите на SWIFT за извършване на международни плащания. Тази система е само техническото средство, чрез което се пренася информацията. SWIFT не управлява сметки на клиенти, не съхранява финансова информация за клиенти. Тази система има два центъра за съхранение на данни – в САЩ и в Холандия. Чрез тях се обменя информация в реално време и при повреда на единия да се задейства другия. В момента се изгражда и трети център в Швейцария. Тази система променя своята инфраструктура на базата на нов протокол SWIFT база 2. Този нов софтуер осигурява по-бърза и надеждна връзка. В рамките на европейския съюз има изградена паралелна електронна информационна система за плащане в евро известна като TARGET. Тя функционира от 1999г при въвеждането на еврото, но първоначално се фокусира върху плащанията с по-големи суми с цел да се намали системния риск. В последствие през 2002г. УС на ЕЦБ взема решение да се премине към изграждането на второ поколение TARGET2 – тази система поетапно се въвежда в страните от ЕС. Особеното е че в основата и стои една единна платформа (техническа инфраструктура) предоставена от три европейски централни банки, която се нарича SINGLE???. Всички държави от еврозоната са включени в еврозоната. Останалите страни могат да се включат по избор в TARGET2, както е направила и България. В TARGET2 главните участници са ЦБ на страни от еврозоната, които притежават платежни сметки (сетълмент сметки) в платежния модул SSP, с достъп до информацията в нея в реално време. До въвеждането на TARGET2 и SSP е било задължително използването на националната банка на съответната страна като посредник за разплащанията в евро. SSP позволява на съответните ТБ и техните дъщерни дружества и клонове да управляват платежните си операции само от едно място, т.е. ако една банка има клон действащ в България и централа в страна членка на ЕС, то клонът действащ в България може да избере дали да извършва разплащанията в евро чрез централата на БНБ или чрез централата на банката в другата европейска държава и нейната централна банка.
БНБ може да бъде оператор на системен компонент към системата TARGET2 и в този смисъл системният компонент който БНБ е изградила се нарича TARGET2-BNB. БНБ трябва да изгради договорени отношения с останалите ЦБ на европейските страни включени в TARGET2.
От гледна точка на България, от техническа гледна точка, безналичните плащания се извършват чрез три основни електронни информационни системи за пренос на финансова информация
- RINGS – тя функционира само на национално ниво. Към нея има съответно изградени спомагателни системи. Сетълмента чрез RINGS се извършва в български лева на ниво централа на БНБ чрез РС на сметки на централите на ТБ открити там (сетълмент сметки). Агент по сетълмента в RINGS е самата БНБ
- TARGET2 – тя функционира на т.н. регионално ниво, т.е. на ниво ЕИО. БНБ може да бъде оператор на компонент в тази система, като ползва помощни системи – БИСЕРА7 EUR. Сетълмента се извършва в ЕЦБ чрез платежният модул SSP
- SWIFT – системата функционира на глобално ниво. Тя предава съобщение в реално време за преводи във всички валути, в т.ч. и евро. В SWIFT няма банка, която да извършва сетълмент. Той се извършва на национално и/ или регионално ниво.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТKO ЗАХАРИЕВ, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар