Търсене в този блог

неделя, 3 април 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 01.04

„Макроикономически анализ” и „Бизнес цикъл” (глава 4) четем сами

Облигации
- когато корпорация или правителство желаят да заемат пари, един от начините е като продадат облигации. Инвеститорите заплащат на корпорацията определена цена за облигацията, а корпорацията обещава на инвеститорите изплащането на:
o редовни купонни плащания всеки период до падежа на облигацията
o номинала на облигацията на падежа й
- ако облигацията има падеж след пет години, годишен купон от 80лв. и номинал 1000лв., потокът на плащанията ще изглежда както следва  1год., 2год., 3год., 4год., 5год. по 80лв купон и на петата година изплащане на номинал от 1000лв.
- купонна доходност: абсолютният размер на купона се разделя на номинала

Основни реквизити на облигацията
- името „облигация”, от фр. Задължение
- номинална стойност
- стойността при изплащане (обикновено номиналната стойност, освен при индексните облигации)
- лихвеният процент като фиксиран процент от номинала. Това се нарича „купон”
- датата на падежа

Индексни облигации – изплащат малък купон, но пък изплащането е обвързано с размера на инфлацията

Купонът може да бъде величина, която се променя от време на време, тъй като облигацията предполага фиксиран лихвен процент, този инструмент се нарича „нота с плаваща лихва”. Ако е емитирана в Лондон, купонът може да бъде дефиниран като LIBOR (London Interbank Offered Rate) + 45базисни точки

Видове облигации
- според изплащаният доход – фиксиран доход и индексни
- според емитента – държавни, общински и корпоративни
- специални класове на корпоративните облигации са:
o ипотечните облигации – гарантирани с ипотекирани части от фирмата, като земя и сгради
o Джънк облигации
o Срочни облигации – имат падеж на една единствена дата
o Серийни облигации – имат няколко дати на погасяване; целят по-лесно погасяване на дълга на корпорациите, тъй като се плаща на няколко пъти
o Облигации без обезпечение – не са гарантирани от конкретни активи в случай на фалит на емитента
o Субординирани (подчинени) облигации без обезпечение – негарантирани облигации, чийто права са след тези на ипотечните облигации и обикновените облигации без обезпечение.
o Конвертируемите облигации – дават право на собственика си да размени номинала на облигацията за обикновени акции на емитента на облигацията, по предварително определена фиксирана пропорция (пропорция на конвертиране), за предварително определен период.
o Облигации с право на обратно изкупуване – дават право на емитента да погаси облигационен заем преди настъпването на падежа му
Фактори въздействащи върху лихвените проценти
- инфлация – постоянно нарастване на цените
- реален лихвен процент – номинален лихвен процент при липса на инфлация
- риск от дефектиране – рискът емитента да преустанови изплащането на купони и главниците
- ликвиден риск – рискът облигацията да не може да бъде продадена незабавно
- специални провизии –
o данъчно облагане – държавата може да даде по-ниски лихвени проценти, тъй като дохода от облигацията не се облага
o конвертируемост
o предварително обратно изкупуване
- време до падежа (матуритетен риск)

Кредитен рейтинг – колкото по-висока е кредитоспособността на заемателя, толкова по-нисък е лихвеният процент
Moody’s S&P
Aaa AAA Дълг с подобен кредитен рейтинг е от най-високо качество. Способността за заплащане на лихвите и погасителните вноски е изключително висока
Аа АА Има способността за заплащане на лихвите и погасителните вноски. Заедно с предходния клас, представлява облигации от най-висок клас
А А Има висока способност да заплаща лихвата и погасителните вноски, макар че има определена неблагоприятна чувствителност спрямо промените в икономическите условия и промяна в други условия, в сравнение с предходните класове
Ваа ВВВ Има съответната способност да заплаща лихвата и погасителните вноски. Промените в икономическите условия, обаче, въздействат по-неблагоприятно отколкото на по-висококачествените кредитополучатели
Ва ВВ В преобладаващият случай това е спекулативен дълг по отношение на способността да заплаща лихвата и погасителните вноски в съответствие с предварително договорените условия. ВВ показва най-ниското ниво на спекулативност, а СС – най-високото. Макар, че емисии с подобен рейтинг имат някаква защита, то тя е далеч под нивото на несигурност на подобни емисии.
В В
Саа ССС
С С Облигацията не изплаща лихви
D D Облигацията е дефектирала (мораториум на плащанията на лихви и погасителни вноски)

Ценообразуване на облигациите
Сложна лихва. Дисконтиране и сегашна стойност.
, в учебника е с „С”

- Сегашна стойност на номинала Р
o
- Сегашна стойност на купоните
o
Облигацията е алтернатива на спестяванията, но не са едно и също нещо! Спестяванията работят с бъдеща стойност, докато облигациите с настояща.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар