Търсене в този блог

неделя, 3 април 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 29.03

Отчитане на плащания с банкови платежни карти (продължение)

1) за теглене на суми от ATM
a. 1714/5011
b. *картодържател/*АТМ терминал
2) При инициирани безналични плащания (обикновено POS терминал)
a. 1714(1713)/гр.16, гр.17
b. Вътрешнобанкови и между банкови плащания 1714(1713)/4621 или кредит 4611 при междубанкови плащания
Записванията по поддържане на авоар по картовата сметка, таксите за банково обслужване и олихвяването са идентични на тези като при всички влогови депозити.

Пример: по една карта има договор с банка, който гласи че тя е дебитна до размера на авоара и кредитна в рамките на месечен лимит от 1000лв. (овърдрафт). Началното салдо по смтката (1714) е 1000лв.

- 1) 1714/1713 (или гр.46) - 50
- 2) 1714/1713 (или гр.46) – 100
- 3) 1714/5011*АТМ – 750
- при иницииране на последното плащане се появява кредита. Стандартното положение при което би трябвало да имаме 100лв. Дебитно салдо не се реализира а правим ново записване, при което сметката получава 100лв. Кредит
- за сключения кредит овърдрафт се дебитира сметка 9898 и се кредитира сметка 9931 (условно задължение за отпускане на пари). При недостиг на авоар по разплащателната сметка, за да се извърши поредното инициирано плащане, банката насочва под формата на кредитен ресурс недостигащата сума и счетоводно я отразява като ползван кредит – овърдрафт.
- Съставя се статия за отписване от условното задължение в размер на плзвания кредит 9931/9898 – 100лв
o За отразяване на реалното вземане на банката в размер на ползвания кредит и захранване на картовата сметка 535/1714*картодържател – 100лв.
- От тук нататък, картата става кредитна.


Отчитане на палщанията чрез акредитиви

Акредитив – ангажимент на една банка, по нареждане на нейн клиент, да предостави на разположение на трето лице (бенефициент) определена сума пари и да плати сумата, при положение, че бенфициентът изпълни определени условия.

Налице са т.н. нестоков акредитив и документален (стоков) акредитив. Документалният акредитив обслужва пплащанията между търговците чрез съответните банки. Самото наименование «документален» идва от това, че необходимо условие за предоставяне на акредива е предоставянето на документи:
- документи за прехвърляне на правото на собственост – обикновено това е т.н. „инвойс”
- товарни (транспортни) документи – различни според вида на транспорта
- застрахователни документи – не е задължително да присъстват
- документи за количество, качество и произход на стоки
Усвояването на акредитива става „по документи” представени от някого. В една класическа операция участват четири страни – купувач, продавач и обслужващите ги банки. Възможно е да се включат и други участници (потвърждаващи банки).

Класификация
- От гледна точка на правните взаимоотношения
o Отменяем акредитив – при тях платеца може да измени предварително зададените условия по акредитива без да иска съгласието на бенефициента
o Неотменяем акредитив –
o Ако не е уговорено нищо се предполага, че акредитива е неотменяем
- Според възможностите за прехвърляне на правата по акредитива на трети лица
o Прехвърляем – бенефициента може да прехвърли правата си по акредитива на трето лице, обаче ако банката, която е открила акредитива изрично даде съгласие за това, то прехвърляне може да стане само веднъж и то на конкретно лице, което е упоменато предварително
o Непрехвърляем
o Ако изрично не е посочено, че акредитива е прехвърляем, то се счита за непрехвърляем
- Покритие на акредитива
o Акредитиви с покритие – предварително превеждане на средствата; платеца предварително блокира сумата на акредитива по специална акредитивна сметка в банката на бенефициента
o Акредитиви без покритие – с последващо превеждане на парите; двете банки поемат насрещни ангажименти (спрямо своите клиенти) без да гарантират плащането, като след изпълнение на условията по акредитива, започва усвояването му, като самото плащане става на принципа на директния дебит.
- Допускат ли се частични плащания по акредитива
o Делими – усвояването на акредитива става на части, като обикновено тези части следват етапите на търговската сделка.
o Неделими – акредитивът се усвоява изцяло и наведнъж
- Според поетият ангажимент на банката
o Потвърден – банката на бенефициента или трета банка поема допълнителен ангажимент гарантиращ при изпълнение на съответните условия, изплащането на съответната сума по акредитива.
o Непотвърден - няма банка, която да гарантира самостоятелно и безусловно плащането по акредитива
- Револвиращи (възобновяеми) акредитиви – след всяко едно усвояване на суми по акредитива, акредитива автоматично се подновява от платеца в първоначалния му размер.
Според тази класификация най-важен е принципа на делене на акредитиви „с покритие” и „без покритие”

Технология и счетоводно отчитане на плащанията чрез:
- акредитиви с покритие – предварително трябва да знаем, че инициатор на плащането е платеца, основния платежен документ е т.н. нареждане за откриване на акредитив (няма стандартизиран вид), акредитива се открива в банката на доставчика (фиктивно плащане)
o етап на документооборот – движение на акредитивно нареждане; платеца депозира в своята ТБ два броя акредитивни нареждания. ТБ на платеца задържа единия брой в досието на платеца, а другия брой (заверен) се връща на платеца. От досието се излъчва съобщение в SWIFT формат до ТБ на доставчика. ТБ на доставчика задържа един брой в досието на доставчика, а другия брой се дава на самия доставчик, за да се запознае с условията по акредитива. На този етап няма счетоводни записвания.
o Откриване на акредитива – в банката на платеца, където въз основа на акредитивното нареждане ТБпл събира сумата от РС на платеца 1713/гр.46 (4351-централа). Сумата се превежда в банката на доставчика. В банката на доставчика се дебитира гр.46 (5031 ако е централа) и се кредитира 1734*бенефициент.
o Усвояване на акредитива – в банката на доставчика; доставчика депозира ТБдоставчика комплект от документи. С тях банката проверява дали те съответстват на акредитивното нареждане. Ако това е изпълнено, банката директно събира сумата по документите от акредитивната сметка и ги прехвърля по РС на доставчика. ТБдоставчик дебитира 1734*бенефициент и кредитира 1713*бенефициент със сумата по документите. Тази статия се съставя еднократно или много кратно в зависимост от това дали акредитива е неделим (1я случай) или делим. Ако след завършване на сделката или изтичане на срока на акредитива, остане неусвоена сума (кредитно салдо на сметка 1734), акредитивът се закрива служебно от банката или по нареждане на платеца и сумата се превежда обратно в банката на платеца, за което се съставят обратни счетоводни статии на тези при неговото откриване.
Потвърждаващата банка поема неотменим ангажимент гарантращ плащанията по акредитива като отчита условното си задължение към ненефициента като 9898/9521*бенефициент със сумата по акредитива. При завършване на плащанията по акредитива или неговото закриване без да е извършено усвояването на суми, потвърждаващата банка отписва с обратна счетоводна статия този условен ангажимент.
- Акредитиви без покритие...

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТКО ЗАХАРИЕВ, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар