Търсене в този блог

неделя, 27 март 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 22.03

Директен дебит
- кой е инициатор на плащането?
o Бенефициента, който си търси парите. Необходимо условие за прилагане на формата е платеца да е дал съгласие (чрез платежен документ)
o Съгласието трябва да идентифицира платец и бенефициент, банките, които ги обслужват, сума, срок, в който е валидно съгласието, основание и др.
o Платежно нареждане за директен дебит – то също има реквизити (формуляр в учебника)
o И двата документа са в два еднообразни екземпляра
- Основни платежни методи

Технология на платежния процес
- I етап – движение на съгласие за директен дебит
o Платеца депозира в своята ТБ два броя „съгласия”
o ТБ задържа единия брой в досието на платеца, а втория брой връща на платеца
o ТБ възпроизвежда основните реквизити в електронно съобщение в SWIFT формат, което излъчва до банката на бенефициента
o ТБ на платеца разпечатва два екземпляра, единия остава в досието на доставчика, а другия се дава на доставчика, за да се запознае с условията за плащане поставени от платеца.
o До тук счетоводни записвания няма.
- II етап – движение на платежно нареждане за директен дебит
o Бенефициента (доставчика) депозира в своята ТБ два броя платежни нареждания за директен дебит срещу РС на платеца
o ТБ на доставчика задържа единия брой в досието на доставчика, а единия брой, след завършване на плащането + отчет по банковата сметка, се връща на доставчика
o ТБ на доставчика възпроизвежда реквизитите в SWIFT формат и ги изпраща до банката на платеца
- III фаза – плащане
o Срещу разплащателната сметка на платеца в ТБ на платеца, пристига електронно съобщение по директен дебит.
o ТБ на платеца:
 Сравнява дали електронното съобщение по директен дебит съвпада със „съгласието за директен дебит”
 Проверява има ли авоари за да се изпълни изцяло плащането
o Събира сумата по нареждането за директен дебит от РС и я превежда в ТБ на доставчика
o Банката на платеца
 1713/46гр – ако тази банка не е централа или сметка 4351 ако е централа
o Банката на доставчика
 46гр/1713

Счетоводните записвания при директния дебит са аналогични на описаните при кредитния превод, като основната разлика е наличието на три етапа от технологията на платежния процес, на два от които няма счетоводни записвания.
До колкото във втората фаза е налице известна условност и неопределеност по отношение на плащането е възможно банката която се нарича изпълняваща платежна институция да отрази очакванията си по отношение на бъдещите плащания. След излъчване на електронно съобщение за директен дебит, ТБ на доставчика може да дебитира задбалансовата сметка 9231 и кредитира общата кореспондираща пасивна сметка 9998 със сумата по нареждането за директен дебит. (това записване е ПО ЖЕЛАНИЕ)


Отчитане на плащания с банкови платежни карти

Плащанията с банкови платежни карти бяха регламентирани с отменената наредба 16, която се отмени през 2009. Текстовете на тази наредба влязоха в наредба 3, гл.4.
- Банковите платежни карти могат да бъдат дебитни, кредитни и комбинирани.- дебитната карта – т.н. картодържател има достъп до авоара по сметката в рамките, на която наличност плаща чрез картата
- кредитна арта – договорен лимит за плащане, който е под формата на кредит между банката и картодържателя
- комбинирана – до един момент е дебитна и след свършването на авоара се задейства т.н. кредитен лимит
Картите могат да бъдат издавани както на ФЛ, така и на ЮЛ, което не променя условията по плащанията. Банковата карта замества хартиения платежен документ (нареждане разписка или платежно нареждане за кредитен превод). Това означава, че въвеждането пин-кода на практика е един правно-валиден подпис, близък до електронния подпис. В момента банковата платежна карта не е нищо особено и всичко говорено до този момент важи и при разплащанията с банковата платежна карта.
Операции
- теглене на пари и/ или внасяне на пари в брой
- плащане на стоки или услуги (безналично плащане)
- получаване на пари в брой чрез POS-терминали
- плащане на стоки и услуги и прехвърляне на суми по сметка чрез виртуални терминални устройства POS
- превод между платежни средства чрез терминални устройства ATM
- справочни и други неплатежни операции
Налице са два типа терминални устройства. И двата вида устройства допускат касови и безналични плащания.
Има оператор на системата на плащане с банкови карти, а именно BORIKA АД, което означава, че BORIKA АД трябва да сключи договори с банките картоиздатели, в които договори се урежда технологията на плащане (междубанково плащане и сетълмента в БНБ).
За да се извърши плащане чрез банкова платежна карта, банката издател на картата трябва да има сключен договор за банкова карта и открита разплащателна сметка в банката издател. Тази сметка (картова сметка) е с характер на текуща разплащателна сметка (за ФЛ) 1714, както и 1713, когато говорим за търговци. За целите на всяко касово плащане, всеки един ATM терминал се разглежда като една оперативна, по правилно основно разходна каса извън офиса на банката, на която за счетоводни цели се присвоява аналитичност към сметка 5011 (каса).
При плащанията чрез POS-терминали, технологията на плащания не се различава от описаната при кредитният превод. Записванията ще бъдат аналогични, като има известни нюанси в случай че картодържателя тегли пари от ATM терминал, който не е собственост на банката картоиздател.

Счетоводни записвания...

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТКО ЗАХАРИЕВ, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар