Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 18.03

Съкровищни бонове
- предназначение – да финансират бюджетния дефицит; да финансират някакво мероприятие; да покрият натрупания от кредити държавен дълг
- сконтови облигации (с отстъпка)
- доходността на сконтовите съкровищни бонове се формира от отстъпката от номинала. Носят доход на притежателя си под формата на сконто (разликата между покупната цена и номинала в деня на падежа)

Лихвени проценти и доходност на съкровищните бонове
- доходност на цена „купува” – базирана на цената, която дилърите (банките) са склонни да заплатят за закупуването на техните съкровищни бонове
- доходност на цена „продава” – базирана на цената, на която дилърите продават съкровищните бонове
- спред – разликата между цена купува и продава

Съкровищните бонове на първичен пазар
- на него могат да участват само първични дилъри
- те трябва да отговарят на условия, определени от БНБ и МФ

Аукцион на ДЦК
- аукциона се провежда от комисия, състояща се от трима постоянни и двама алтернативни членове, избрани от УС на БНБ. Комисията провежда аукциони на определени дати.
- БНБ има план за годината какви аукциони ще проведат

Типове аукциони на ДЦК
- при т.н. аукцион по цена на закупуване, всеки купувач заплаща по цената, на която е извършил наддаването
- при втория случай се използва т.н. „вододелна цена” (striking price). Всеки, който е наддавал по цена равна или по-висока от вододелната цена, получава разпределение, но не е задължително това разпределение да е 100%

Калкулиране на доходността на съкровищните бонове
T-bill(dy)=(PF-PO)/P0*(360/h)
- h – брой дни до падежа
- PF – номинал на съкровищния бон
- PO – пазарна цена на съкровищния бон

Депозитни сертификати (CDs)
- емитирани от банките депозити по фиксиран лихвен процент и матуритет, които са обект на „пазарене” на вторичния пазар
- CDs се търгуват на вторичен пазар в САЩ с номинал от 100000$ до 10млн.$ са най-често срещаните
- Инструменти на приносител
o Който е собственик на CD на матуритета, получава главницата и лихвата
- Ценна книга, с която банката заема; банката заема с ценни книжа, защото до падежа на ценната книга няма как да изискаме парите (за разлика от депозитите)


Комерсиални книжа (CPs)
- необезпечена краткосрочна ценна книга издадена от корпорация с цел набирането на краткосрочен паричен ресурс, често за финансиране на краткосрочните активи
- обикновено за матуритети от 30дни и по-малко
- CPs се емитират с дисконт
- Емисиите се оценяват от рейтингови агенции и повечето са гарантирани от кредитни линии, предоставени от банки

Емисия по право
- намаляват напоследък поради популярността на плановете за реинвестиране на дивидентите
- при емисия по право компанията следва да:
o определи емисионна цена
o да определи стойността на едно право
o да определи ефекта на емисия по право върху пазарната цена на акциите
- начин за увеличаване на капитала, като първо това увеличение се предлага на съществуващите акционери
- обикновено се емитират по намалена цена, за да има интерес на съществуващите акционери в инвестиране
- предимства на „емисията по право”
o намалява разходите по емисия и гарантиране при набиране на капитал
o уважава интереса на акционерите и поддържа техният дял в корпорацията
- недостатъци на „емисията по право”
o времето, което отнема флотирането на емисията (започване на търгуване на вторичния пазар)
o затвърждаване на тясна акционерна база
o опасност от негативно движение на пазарната цена, което да застраши емисия по право
- успех на „емисията по право”
o зависи от разликата в пазарната цена и цената на емисията по право Pm>Ps
o ако разликата е твърде малка няма да съществува значителен стимул за акционерите да закупят нови акции, а ако е твърде голяма ще е белег за „отчаяност” на фирмата за събиране на нови средства


Индекси на фондовите борси

Повече от 110 годи хората проследяват ежедневните покачвания и падове използвайки различни „индекси” за осредненото изпълнение на пазара
- в момента има хиляди индекси, изчислявани от различни информационни доставчици. Най-известни са:
o Dow Jones & Co
o Standart &Poor’s
o Morgan Stanley Capital Markets
o Lehman Brothers
- Само Dow Jones понастоящем публикува повече от 3000 индекса
- „бащата” на индексите е Дау Джоунс, 1896г.

Принципи за формирането на индекс
- тегла
o ценови тегла – дават предпочитания на акциите с по-високи цени
o пропорционални на пазарната стойност на издадените акции
o равните тегла отразяват равна вероятност да се избере ценна книга в даден индекс
 подходящ е ако инвеститорите избират акции ирационално
 критиците считат, че малките компании получават твърде голямо тегло – равните тегла пренебрегват факта, че големите компании предлагат по-големи инвестиционни възможности
- видове индекси и средни – най-общо има 4 начина за построяване на индекси
o ценово-претеглени
o равно претеглено – аритметично
o равно претеглено – геометрично - Когато изменението в цените не се изменя „в пакет”, тогава е удачно да използваме средно геометрично
o пазарно претегляне

Когато индексът е геометричен, се обзалагаме не само дали ще нарастне пазара, а и дали стандартното отклонение в цените на индексите ще се увеличават
Акция Ден 1 Ден 2 Ден 3
ABC (100 акции) 60 62 32
DEF (200 акции) 25 22 23
XYZ (300 акции) 43 45 46

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2011Г.

1 коментар: