Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 08.03

Банките изготвят множество отчети предназначени за различни цели. Отчетите са най-вече периодични, основно представени за целите на банковия надзор по силата на различни наредби на БНБ (отчети за ликвидната позиция на банките, за рисковите експозиции, за падежната структура на депозити и кредити, и т.н.). Тези отчети са задължителни и са междинни (обикновено месечни). Освен тях се изготвят и официални отчети, защото всички банки са АД, а част от тях са дори и дъщерни. При това положение техните отчети следват официалната политика на банките майки. Банките като характерни финансови предприятия изготвят два типа отчети 0- за банков надзор и за общо предназначение (подлежащи на одитиране)
Изключителна оперативност в процеса на текущото отчитане, т.е. за разлика от другите предприятия банките работят в реално време (чрез софтуер). Извършва се ежедневно приключване до ниво на оборотна ведомост (уникална характеристика).
Затворен технологичен цикъл на съответното ниво на отговорност, т.е. едно и също лице приема платежен документ (или го оформя), контролира за реквизити неговото съответствие, изпълнява наредената чрез документа операция, завежда засегнатите синтетични и аналитични сметки и извършва междинно приключване (на дневна база). Обикновено при банките работата може да бъде на три принципа. По функционален признак, по обекти или по сектори на отговорност. При всички положения в последно време банките работят по гореизложения затворен технологичен цикъл.


Отчитане на безналичните плащания в България

Режима на т.н. безналични плащания е регламентиран в специален закон (закона за платежните услуги платежните системи). Към закона има наредби на БНБ, които естествено се водят от т.н. Наредба 3. Връзка с наредба 3 има и наредба 13 (2009), за прилагане на международен номер за банкова сметка и банкови кодове, както и наредба 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи. Отделно, за методическо подпомагане, БНБ периодично публикува указания до ТБ, които касаят реда за съставянето на платежните документи (образци), плащания чрез директен дебит и т.н. (за повече подробности – сайта на БНБ)
Плащанията следва да се дефинират като налични и безналични. Те възникват по две основни линии – между банките и техните клиенти и между самите финансови институции по повод движение по сметки на клиенти (това е плащане между двама клиента, а банката е посредник). И в двата случая имаме налично или безналично плащане. В закона са описани основните платежни услуги, които банките предоставят. Закона дефинира понятието платежна институция, защото друг закон дефинира понятието кредитна институция.
Плащанията на територията на страната се извършват в български левове или валута неограничено, освен ако това ограничение не произтича от специален нормативен акт (регулиращ например валутния режим в страната).
От какво може да бъде ограничено едно плащане?
- могат ли да се договарят сделки във валута (съгласно ЗЗД)? – Не.
- Валутен закон и неговите четири наредби –
Банките не могат да контролират предмета на плащането, освен ако това плащане не произтича от условията на договора за кредит (кредит за покупка на машина. Банката отпуска кредита и контролира плащането на доставчика). Банката не може да следи за законосъобразност и целесъобразност на плащането, освен ако такъв контрол не произтича по силата на нормативен акт.
Самото плащане се извършва въз основа на платежни документи, оформени в два екземпляра и електронни съобщения (валидно при всички плащания на територията на страната, които а извън обхвата на електронното банкиране). Самото електронно съобщение между банките е последователност от символи с определена дължина и синтаксис и това електронно съобщение съпътстващо всяко плащане, е разработено в т.н. SWIFT формат (всички генерирани съобщения са петразрядни като първите два символа са МТ, а другите три – цифри. Това съобщения носи информация за самия платежен документ. Повече информация – в приложение 9 за правилата за работа с RINGS (сайта на БНБ)). Плащането се извършва до размера на авоара по сметката и/ или договореният с банката кредит-оувърдрафт. Частични плащания по отделен платежен документ са недопустими (има по сметка 100лв, но се нареждат 120лв. банката или не приема този документ или го приема, но изчаква да се допълнят средствата до 120).
Самите платежни безналични плащания се извършват чрез т.е. платежни системи ( всяка платежна система има системен оператор, който я създава и поддържа. Този оператор трябва да се лицензира по специален ред (наредба 16 на БНБ). БНБ изгражда и поддържа регистър на операторите на платежни системи). Съгласно закона се регламентора една основна платежна система и няколко спомагателни. Основната се регламентира изрично, докато спомагателните не се споменават. Основната платежна система е т.н. система RINGS – платежна система за брутен сетълмент в реално време. Като спомагателни системи могат да бъдат: БИСЕРА, СЕБРА, Система за сетълмент за държавни ценни книжа (системен оператор – БНБ), система за разплащане с банкови карти (администратор – Борика АД), система за обслужване на плащания инициирани с мобилен телефон.
За да участва в безналично плащане, всяка една платежна институция (банкова адресируема единица – БАЕ), която трябва да получи БАЕ код. Този код се получава от БНБ. При международни плащания всяка платежна институция получава от SWIFT т.н. международен банков идентификационен номер (BIC).
RINGS като основна платежна система се оперира и администрира от БНБ чрез прехвърляне на парични средства между т.н. сетълмент-сметки на участниците в платежната система. В RINGS участват БНБ и ТБ! Сетълмента се извършва в БНБ между самата БНБ и централи на ТБ. Закона допуска като участници в RINGS да са участници и други банки със статут на БАЕ (клон на чужда банка, който е извън ЕС, както и клон на банка от държава членка на ЕС, която извършва дейност на територията на страната.). Чрез RINGS се извършват задължително следните операции:
- всички плащания, по които страните (инициатор и бенефициент) имат сметки в БНБ
- плащания инициирани от платежни системи (спомагателни) и системи за сетълмент на ценни книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ
- плащания надхвърлящи 100 000лв.

За следващия път: сърцевината на платежната технология на RINGS е т.н. сетълмент плащания в БНБ.


ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар