Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Бюджет и бюджетна система - 08.03

Две групи принципи:
- общи принципи, подходи за състоянието на бюджета
- финансов-технически принцип (оперативни)

Ограниченост на бюджетните приходи – на тази част от БВП, която трябва да се преразпределя; всеки ресурс, който се преразпределя чрез бюджета си има своя алтернативна цена. 35% от БВП се акумулират.
Степенуване на държавните разходи – правителството трябва да е посочило приоритетите си, за да разпредели правилно правителствените разходи
Съгласуване между потребности и средства (потребностите са винаги повече от средствата)
Икономически принципи – от държавните разходи да се търси възможно най-добрия резултат, възможно най—големия ефект.

Принцип за публичност на бюджета – заложен е още в началото на създаването на паричната сметка, чрез чиято откритост и прозрачност данъкоплатецът винаги да е наясно какво прави правителството с парите, които той плаща.
Принцип за яснота на бюджета – допълва първия принцип; бюджетът да е ясен и разбираем
Принцип за пълнота на бюджета – всички приходи и разходи, които ще ъбдат направени през текущата година да бъдат включени в държавния бюджет.
- екстензивна пълнота – посочване на точните приходи и разходи
- интензивна пълнота – само превишението
- бруто бюджет
- нето бюджет – посочва се само салдото

Класификация (принципи) – групиране на приходи и разходи според (специализация) определени правила на БНБ и МФ
- Приходи
o Данъчни приходи
 Корпоративен данък
 Данък върху дивидента
 ДДФЛ
 ДДС
 Акцизи
 Мита
o Неданъчни приходи
 Приходи от собственост
 Приходи от държавни такси
 Помощи
- Разходи
o Текущи разходи
o Капиталови разходи
o Прираст към държавния резерв
o Резерв за предвидени и неотложни нужди
- Трансфери (субсидии)

Принцип за реалност на бюджета – изисква предвидените приходи да съответстват на икономическата конюнктура; отразява реално състоянието на икономиката
Принцип за точност на бюджета – аритметическа точност на очакваните данъчни основи и правилно да предвиждаме приходите
Принцип за балансираност на бюджета – най-важните приходи при съставянето на първия бюджет; всяка небалансираност създава проблеми – излишък или дефицит (за покриването му се използва емисия на ДЦК; сключване на външни заеми; приватизация)

Бюджетни излишъци – създават изкуствена цикличност в икономиката
Според Кейнс – при рецесия е добре частното търсене да се компенсира от повишаването на държавното търсене.

Принцип за единство на бюджета – изисква всички ресурси в държавата да се акумулират в една сметка, а не в отделни фондове
Принцип за годишност на бюджета – прави се за една година, наречена „годишен период” (може да съвпада или не с календарната година)

Видове бюджети
- в зависимост от обхвата на бюджета
o държавен – гласува се със закон; регламентира разходите на изпълнителната и законодателната власт
o общински – 264 общини в България; общински бюджети – не се приемат като закон от парламента, а от общината
o консолидиран държавен бюджет – не е закон а съвкупност от видове бюджетни звена в публичния сектор
o частни – на отделните министерства, ведомства
- в зависимост от периода на изпълнение
o изпълняващ
o изпълнен
- в зависимост от начина на обхващане на ПР по тяхното осъществяване
o брутен бюджет – с екстензивна пълнота
o нетен бюджет
o смесен бюджет – съдържа като брутен, така и нетен
- в зависимост от характера на приходите и разходите
o редовен – приет бюджет и започнал да действа
o извънреден – когато възникнат извънредни разходи; обхваща допълнителни приходи и разходи
- в зависимост от потребностите на икономическия анализ
o текущ бюджет – формира приходите си от постъпленията в текущата година. Включва разходи за текущи нужди
o капиталов бюджет
- в зависимост от периода, за който се съставя бюджета
o бюджет за съответната година
o бюджетна прогноза

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар