Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 15.03

Сетълмент - прехвърляне на парични средства между сетълмент-сметки на участниците в RINGS, т.е. сетълмента е заверяване и задължаване на разплащателните сметки на участниците в платежния процес водени в БНБ. Всеки участник в RINGS трябва да има разплащателна сметка в лева в БНБ. Участници в RINGS са платежни институции, които са централи (клоновете нямат сметки в БНБ!).

С цел гарантиране на плащанията в БНБ има фонд/ гаранционна схема със средства на участниците в сетълмента. Така ако някоя банка има временна липса на пари, то тя ще получи кредит от този фонд, за да се разплати.


Форми на безналични плащания в страната

Тези форми винаги са били регламентирани в наредба 3 на БНБ, която регламентира само законово определени форми на плащане:
- кредитен превод –
- директен дебит
- плащане с банкови платежни карти
На практика извън тази регламентация се прилагат:
- акредитивна форма на плащане
- плащане с чек – международни плащания с пътнически чекове
(формати на плащане могат и да се сведат до две основни форми (кредитен превод и директен дебит), върху които се построяват другите)

Пример:
Имаме 100лв по разплащателна сметка, на една централа в БНБ. За централата, то тези 100лв „стоят” в активна сметка, докато за БНБ са привлечени средства на чужди банки и са пасив. Т.е. една и съща сума се отчита на две места. Трябва да знаем кога да отчетем 100лв като актив и кога като пасив.
По повод безналичните плащания, банките формират взаимоотношения помежду си. Тези взаимоотношения, дават основание плащанията (безналичните) да се класифицират в три групи:
- вътрешни плащания – плащания между сметки на клиенти, които се водят в една и съща банкова адресируема единица (БАЕ). А БАЕ е клон или централа, която води самостоятелно счетоводство и участва самостоятелно в платежния процес.
- Вътрешнобанкови плащания – плащания между сметки на клиенти, които се водят в две различни БАЕ влизащи в състава на една и съща банка.

- междубанкови плащания – плащания между сметки на клиенти, които се водят в две различни БАЕ, влизащи в състава на две ТБ


Във връзка с участието на банките във вътрешнобанкови и междубанкови участия, банките формират разчети помежду си, които се отчитат чрез сметки от 46гр – вътрешни разчети. Група 46 съдържа активно-пасивни сметки, които се водят на огледален принцип. Ако някъде сметка от 46гр е кредитирана, другаде тя се дебитира. На консолидирано ниво, сметките от група 46гр трябва да бъдат балансирани.
Има две основни сметки от 46гр – 461(междубанкови плащания) и 462(вътрешнобанкови плащания). В тези две основни сметки има структура:
- за междубанкови плащания в лева
o за издадени преводи
o за получени преводи
- за междубанкови плащания във валута
o за издадени преводи
o за получени преводи

Сметка за издадени преводи е пасивна и тя кореспондира с пари, докато за получени преводи е активна.

„Алгоритъм на мислене”
- определяме кой е платец и кой бенефициент – разбира се от платежния документ
- определяме банката на платеца и банката на доставчика (бенефициента)
- идентифицираме вида на плащане – вътрешно, вътрешнобанково, междубанково
- дебит/ кредит

Отчитания на плащанията с кредитен превод
- при тази форма на плащане –
o на кого принадлежи инициативата на плащане – инициатор на плащането е платеца. Основният платежен документ е т.н. платежно нареждане. Този платежен документ през годините периодично променя наименованието си. Образец на документа има и в указания на БНБ 03/2009.
- Движение на платежния документ – всеки един платежен документ в хартиен вид е в два еднообразни екземпляра. ТБ на платеца задържа единия екземпляр в досие на платеца. Един брой връща на платеца + отчет по банковата му сметка. От екземпляра, който стои в досието на платеца, банката възпроизвежда електронно съобщение с основните реквизити в SWIFT формат. ТБ на бенефициента разпечатва два екземпляра от полученото съобщение. Единия брой остава в досието на бенефициента, а с другия брой се уведомява доставчика + отчета по банковата му сметка (т.н. извлечение). В началото и в края остават хартиени екземпляри, докато по средата има електронно съобщение.
- Счетоводните записвания са в зависимост от вида на плащането, т.е. при вътрешни плащания се задължава банковата сметка на платеца и се заделя банковата сметка на бенефициента, като се съставя следната счетоводна статия – 1713*платец/1713*доставчик
- Сметка 1713 е пасивна, защото отразява задължение.
- Една банкова сметка се задължава, когато от нея се взема и заделя, когато постъпват средства.
- При вътрешнобанково плащане –
o банката на платеца 1713*палтец/4621*кл2
o банката на доставчика 4622*кл1/1713*доставчик
o 4621 и 4622 се „срещат” на ниво централа (периодично)- клон 1
o 1713*ТБ1/4611
- ТБ1
o 4612/4351 (изпълнение по рекламация; транзитна сметка)
- Излъчва се съобщение до БНБ, а тя извършва сетълмент
o 1711*ТБ1/1711*ТБ2
- Електронно съобщение до ТБ1 и ТБ2. ТБ1 трябва да..., а ТБ2 5031/4611
- В клон2 получават съобщението от ТБ2
o 4612/1713*дост
- Осведомяваме доставчика за полученото плащане
4351 – тази сметка се използва само от банката платец, инициираща плащането и то от централата на банката платец

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТКО ЗАХАРИЕВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар