Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Бюджет и бюджетна система - 15.03

За дискусии:
1) Форми и инструменти на държавата за въздействие върху икономическата политика
2) Открити проблеми на бюджетната политика – тема за мен
3) Глобализацията на икономиката и бюджетната политика на република България

Бюджетна структура (система). Бюджетна система на Р България и характеристика на отделните бюджетни звена
- бюджетна система се разбира съвкупността от бюджетни звена в дадена страна и субординацията между тях и финансовите взаимоотношения между тях. Представена така, това е тясна представа за бюджетната система, тъй като тя носи всички белези на обществото, в което е формирана. Бюджетната система е много по-сложно понятие. В никакъв случай, бюджетната система не трябва да се свързва само с държавния бюджет (най-важното звено).
- При изграждането на бюджетната система на отделните страни влияят различни фактори
o Административно териториално деление
o Възприети правила за изграждането й
- Икономическата същност се проявява чрез функциите:
o Формиране на държавния бюджет
o Разпределение на средствата между бюджетните звена
o Използване на средствата по отделните бюджетни звена
o Контрол по формирането, разпределението и използването на бюджетните средства
- За изграждането на бюджетната система има два подхода
o Правно-административен – изгражда се онази нормативна база в обществото, на основата на която ще се създадат правилата, принципите за функционирането на бюджетните звена. У нас на първо място е закона за устройството на държавния бюджет, закон за местното самоуправление и местната администрация, закона за държавното обществено осигуряване и др. Правните уредби регламентират и трансфера на ресурси от едно звено към друго
o Определяне на дела от ресурси от БВП, който ще се разпределя чрез бюджетните звена –
o в съответствие с тези два подхода в България има изградена бюджетна система:


Консолидиран държавен бюджет (консолидирана фискална програма)
- Държавен бюджет – включва всички разходи необходими за издръжката на изпълнителната и на законодателната власт
o Републикански бюджет – трансферира само ресурси към останалите бюджетни звена
 Централен бюджет
 Бюджет на министерства и ведомства
 Бюджет на областните администрации
 Бюджет на сметната палата – няма свои собствени приходи. Изцяло се упражнява чрез държавни субсидии
o Бюджет на съдебната власт
- Други бюджети
o Бюджет на социалното осигуряване – фонд пенсии, фонд безработица, фонд професионална преквалификация. Има собствени приходи от социалните осигуровки, които обаче не са достатъчни за покриване на разходите.
o Бюджети на ВУЗ, БАН, БНР, БНТ
o Бюджети на общините – няма закон за всеки отделен общински съвет, а се гласуват от общинските съвети.
o Бюджет на НЗОК
o Приходи и разходи на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства

- Приходите и разходите по КДБ дават представа за размера на публичния сектор.

Извънбюджетни фондове/ сметки – ежегодно към държавния бюджет се формират и извънбюджетни фондове, което се посочват в закона за държавния бюджет. Това са специални средства, суми по поръчение и депозити и гаранции. За да се формира такъв фонд, трябва да има постановление на МС и да е одобрен от парламента.
- защо се формират тези фондове?
o Целесъобразност да се разширяват някои дейности на звената от публичния сектор, чиито постъпления да се натрупват в тези извънбюджетни фондове
o По-свободен режим на използване на тези средства
o Строго целево предназначение на дадени средства
o Възможност за набиране на средства на доброволна основа за общественополезни начинания и цели
- Извънбюджетните фондове не са новост, но тенденцията е към намаляване ан броя на извънбюджетните фондове.
- Фондове
o Държавен фонд земеделие
o ... (8 фонда)

Бюджетен дефицит. Видове и структура на бюджетния дефицит
Понятието бюджетен дефицит означава превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи за определен период от време. Бюджетния дефицит може да бъде изразен по различен начин, има своя специфична структура. В зависимост от последователното включване на определени групи разходи, съществуват различни разновидности на бюджетен дефицит
- първично бюджетно салдо – изразява съотношението между бюджетните приходи и разходи без лихвените разходи по обслужването на вътрешния и външния дълг. В разходната част на бюджета се включват само лихвените разходи по дълга. Главницата по дълга се плаща от фискалния резерв. положителното първично бюджетно салдо показва какви възможност за допълнителни разходи има държавата в случай на отсъствие на държавен дълг. Отрицателното първично бюджетно салдо показва, че даже при отсъствие на държавен дълг, държавата прави повече разходи, от колкото са и приходите.
o + лихвени разходи по вътрешния дълг
- = вътрешно бюджетно салдо
o + лихви по външния дълг
- = касово бюджетно салдо (най-важния показател)
o + неизплатени държавни задължения от предходни години
- = общ бюджетен дефицит

Евростат не се задоволява с касовия бюджетния дефицит, защото той показва действително направените разходи на държавата. Те добавят и неизплатените държавни задължения от предходни години и така изчисляват бюджетния дефицит.
Бюджетния дефицит трябва да се разглежда и като планов (заложен) и фактически (реално постигнат.
Разглеждане на бюджетния дефицит като цикличен и структурен.
- Цикличен – има, когато икономиката не работи на границата на производствените възможности. Започва да се трупа по-висока инфлация и по-ниско използване на производствените възможности. Причина за дефицита са рецесиите и депресиите в икономиката. Намаляват се данъчните основи за облагане. При такъв дефицит, държавата следва да търси начини да „оттласне” икономиката от състоянието на рецесия. Това става предимно чрез по-високи държавни разходи.
- структурен – съотношения между бюджетните приходи и разходи при дадена база характеризираща стопанската активност на икономиката. Обикновено за база се приема най-добро възможно натоварване на производствените мощности. Ако при това положение сравним разходите с очакваните приходи и има дефицит, то дефицита е структурен. Този дефицит показва на държавата, че трябва да въведе структурни промени в икономиката – увеличение на данъци или съкращение на разходи.

Начини за финансиране на бюджетните дефицити
- вътрешно финансиране чрез емисия на ДЦК; държавата заема ресурси от бизнес сектора
- външни заеми
- приватизация
- използване на валутни и златни резерви (предимно валутни)
- използване на различни резерви (остатъци по бюджетни сметки)
- печатане на пари

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар