Търсене в този блог

петък, 18 март 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 11.03

Ефективно опериране на първичните и вторичните пазари... продължение
- не следва да бъде допуснато извършваните дейности на първичния пазар да се отразяват съществено върху цените на акциите на вторичния пазар
- вторичните пазари следва да осигуряват ликвидност и подвижност на инвеститорите и е възможно да спомогнат набирането на нови инвестиции, ако намаляват ценовата нестабилност и са ефективни операционно, разпределително и информационно
- вторичния пазар следва да отстрани инвеститорите, които се възползват от информация, която не е отразена в цената на акцията. Информационната ефективност изисква всяка информация имаща отношение към акциите, да бъде отразена в цената й.

Що е вътрешна информация?
- конкретна информация, която не е публично огласена
- отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти...

Кои са вътрешни лица – лицата притежават вътрешна информация?
- първични инсайдери – законът за пазарните злоупотреби с финансови инструменти гласи: всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на емитента, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на емитента, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването й чрез престъпление или по друг неправомерен начин
- вторични инсайдери – всяко лице, което без да е вътрешно по смисъла на чл.8 от ЗПЗФИ, е свързано с потока на информация за дружеството

free float – делът от компанията, която се притежава от дребни инвеститори

стандартно отклонение – изчислението му показва с колко процента се изменя цената на дадено дружество

Дълбочина – отнася се до броя и приближението на поръчките „купува” и „продава” до текущата пазарна цена. Поръчките за покупка и продажба не следва се отдалечават твърде много

Пазарна широчина
- отнася се до инвеститорите на пазара
- ако е на лице широк кръг от инвеститори, които имат различни мотиви, тогава е малко вероятно всички те да решат да продават по едно и също време. Широчината помага да се намали ценовата нестабилност и увеличава доверието на инвеститорите

В сайта на investor.bg могат да се следи информация за цените на компаниите листвани на борсата


Маркет-мейкъри
- дилърите на финансовите пазари имат специално име – маркет-мейкъри
- името им произхожда от две думи – market и make. Смисълът е, че те са задължени (не могат да откажат) да купуват и продават, т.е. те правят пазара.
- Маркет-мейкърите изпълняват разнообразни функции
o Действат в ролята на аукцион
o Действат като механичен или активен стабилизатор на цените – те са много добри специалисти и „виждат” кога една цена е ниска и купуват, което води до увеличение на цената на ценната книга;
o Обработват пазарната информация и допринасят за разкриването на цената
o Предоставят „незабавност” при изпълнението на поръчките
- Маркет-мейкърите са единствените законни инсайдери! Защо? Участва със собствен капитал, поема риск и т.н.

Местни пазари на ценни книжа и техните инструменти
- местни – тези пазари, на които транзакциите се извършват в местна валута и под контрола на местната централна банка
- международни – тези пазари, на които търговията е деноминирана в парична единица на страна извън юрисдикцията на страната-домакин на финансовия пазар

Паричен пазар
- кол заеми (вид оувърнайт депозити)
o пари заемани за едно денонощие. След това заемът е „на повикване”, т.е. те могат да бъдат поискани по всяко време
- междубанков пазар
o пазар, на който банките си заемат за по-дълги периоди от няколко седмици до една година. Между заемащата и кредитиращата банка стои посредник (дилър), който обявява лихвен процент „предлага” и лихвен процент „купува”
o индексът „СОФИБОРР” е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар
o той се изготвя за набор от срочности като средна величина от котировките „продава”, подадени от представителна група банки
o участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува”, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс „СОФИБИД”
- съкровищни бонове
o да финансират бюджетния дефицит, да финансират някакво мероприятие, да покрият натрупания от кредити държавен дълг.
- бонове на местните власти
- депозитни сертификати
- комерсиални книжа
- полици

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар