Търсене в този блог

петък, 4 март 2011 г.

Лекция по Бюджет и бюджетна система - 01.03

Изпит -> 15 тестови, 10 твърдения, 3 открити въпроса

БЮДЖЕТ И БЮДЖРТНА СИСТЕМА (СТРУКТУРА)

1. Въведение, цели и раздели на дисциплината
2. История на въвеждане на бюджета
3. Съвременни характеристики на бюджета
4. Принципи за изграждане на бюджета
5. Видове бюджети
6. Бюджетна структура (система). Бюджетна система на България и характеристика на отделните бюджетни звена
7. Извън бюджетни фондове (сметки)
8. Бюджетен дефицит. Видове и структура на бюджетния дефицит

1.Въведение, цели и раздели на дисциплината

Бюджета е централно звено във финансовата система. Нещо повече може да се каже че от момента от който се създава институцията се налага бюджетната практика финансите са започнали да придобиват общ характер тъй като те се облягат на разпределителната функция.
Бюджета показва какви са възможностите на държавата да формулира приходи и какви са възможностите й тя да преразпределя (съобразно визията на правителството за развитие).
Чрез държавните бюджети се преразпределят средно за Европа 51% от БВП. В скандинавските страни до 60%. В България последните години акумулираните ресурси са ~40%. Последната година те паднаха до 37%.
Бюджета на всяка страна дава възможност на специалистите да определят състоянието на икономиката и да предприемат мерки за коригиране на икономиката.

2.История на бюджета

Сравнително нова категория. Той се появява на една много висока степен ан развитие на човешкото общество. За да се упражнява някаква бюджетна политика са нужни няколко предпоставки.
1. Висока степен на развитие на стоково-паричните отношения
2. Изграждане на централистична държава
3. Създаване на парламентарно демократично форма на управление - едва когато има такава може да се даде гласност на бюджетните приходи и разходи
Първите бюджетни практики са под формата на отчет за предходна година, в който са оказани какви данъци са постъпили. Днес бюджета представлява финансов план за бъдещия период. Можем да кажем че публичния бюджет е продукт на представителната власт _____. От 17 до 19в се характеризира като период през който се появяват наченки на бюджет. От 19в се узаконява институцията.

3.Съвременни характеристики

Произтича от латинската bulga - чувал, чанта. В последствие преминава през френското boudgette - кожена чанта. И накрая преминава през английското budget.
Бюджета днес се дефинира по различни начини. Всички от тях имат основание тъй като бюджета е сложно явление. При едно по-прецизно представяне тя може да се изрази в следното:
1. Бюджета е акт чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата.
2. Придава законодателна форма на приходите и разходите на държавата
3. Съвкупност от сметки които описват всички ресурси и разходи на държавата
4. Закон който определя природата и предназначението на приходите и разходите
5. Инструмент на организирането и определянето на бъдещето
6. Акт на предвиждане и разрешаване
7. Съдържа финансови данни за следващата година
Чрез бюджета се постига яснота, порядък в държавните приходи и разходи. Смисълът на съставяне на държавния бюджет е да се обоснове всеки разход.

От правна гледна точка бюджета се гласува и приема като закон или законодателен акт. Дали бюджета на една държава ще е закон или законодателен акт, зависи дали парламентарната власт е водеща или изпълнителната. Когато водеща е законодателната власт бюджета е законов. Ако превес има изпълнителната власт бюджета има характер на законодателен акт и правителството има свобода да променя параметрите.
Когато кажем че бюджета има характер на закон то се регламентират размера на очакваните приходи, задължително регламентиране на разходите като обем и структура, броя на звената в консолидирания държавен бюджет и финансовите взаимоотношения между тях. Тук обаче има една особеност - по отношение на приходите бюджета има само предвиждащ характер, тъй като те се регламентират от данъчните закони.
От финансово-техническа гледна точка бюджета е обобщена сметка на приходите и разходите на държавата за една бюджетна година. В този смисъл той ма Т-образна форма. Той представлява една съвкупност от текст, данни, таблици и т.н. Като Т-образна сметка двете страни трябва да са равни. Има няколко вида равенства (баланси):
- аритметично - б. салдо = 0. Може да завършва с илишък (приходната част да е по-голяма) или с бюджетен дефицит (разходната част е по-голяма)
- функционално - качествена оценка между цели, предвидени ресурси. Правителството ще твърди че бюджета е и функционално балансиран, а опозицията - небалансиран
Всеки бюджет е основа на програмата на правителството.
От социално-икономически аспект той е основен инструмент за разпределение на голяма част от БВП.
В политически аспект чрез него се осъществяват идеята на партията съставила правителството и той винаги е политически оцветен.
Тази сложна същност на бюджета намира проявление в изпълняваните от него функции. Според Пеги Мъзгрейв основните функции на бюджета са:
1. Алокативна - да осигури ресурси за задоволяване на обществените потребности.
2. Преразпределителна - регулира разпределението на националния продукт
3. Стабилизационна - да съдейства за стабилизиране на макроикономическите показатели в икономиката (икономически растеж, заетост, валутни курсове, равнище на цените)
В заключение може да се каче че днес в условията на парламентарно демократична власт бюджета е мирно средство на гражданите за участието в управлението и контрола на голяма част от БВП

4.Принципи за създаване на бюджет

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар