Търсене в този блог

събота, 18 април 2009 г.

Лекция по Икономическа социология - 15.04

Тема 6
Икономическа социология

1. Що е икономика
1.1. Икономиката е типично социално явление, т.е. извън обществото икономика няма
1.2. икономиката е основна подсистема на обществото, т.е. самото явление има системен характер. В тази връзка, то е автономно от другите обществени явления. Това разделение е чисто абстрактно. В тази връзка между икономиката и обществото съществуват връзки, взаимодействия от типа част – цяло.
1.3. от социологическа гледна точка икономиката е система от дейности и отношения на хората за производство на материални блага и тяхното движение в границите на обществото
1.3.1. система
1.3.2. от дейности и отношения

2. материалното производство е базисен обществен процес. Това е процесът на създаване на потребителни стойности, необходими на човека. От гледна точка на икономиката производството е фундаменталният процес.
2.1. производството е социален процес
2.2. социологическите принципи на познание разглеждат материалното производство като процес на обективизация на субективното. Качествата на човек се прехвърлят в материално веществени стойности, които се произвеждат. По този начин икономиката, производството имат субективен произход, но съществуват обективно. В анализа на икономическите процеси, икономическата теория поставя акцент обективните условия за това.

3. в разбирането на икономиката, социологията поставя акцент върху субективните елементи на процесите и явленията. Тук е главното различие между двата процеса. Човешкото присъствие в икономиката става чрез ролята на икономическият субект. Субектното участие означава цялостно, личностно присъствие в икономическите процеси.
4. прилагането на принципа индивидуално – социално в икономиката, поражда два теоретични възгледа – индивидуализъм и колизъм . това са два възгледа за определящият елемент в икономическите отношения. Индивидуализмът налага идеята, че водещият елемент в икономката е индивидуалният интерес и личните цели. Индивидуализма подценява неикономическите фактори, условия в икономиката. Колизма поставя акцент, надценява социалните структури и институции при създаването на икономическа активност, т.е. счита се че социалното като доминира, определя индивидуалното, определя и поведението на икономическият субект, в т.ч. индивиди и групи
5. връзката между икономическата дейност и икономическото поведение на субекта е също от типа част – цяло. Поведението е елемент на икономическата дейност. Поведението е пряко свързано с целите на човешката дейност. Индивидуализма приема, че икономическата активност, поведение обслужва собствените, лични цели на индивида. Колизмът разглежда икономическото поведение като проява на обществени цели. Икономическото поведение се определя от два вида мотиви.
6. според мотивите различаваме рационално и ирационално поведение в икономиката. Рационалното е проява на интерес и стремеж към максимализиране на изгодата от икономическата дейност. Рационалното поведение е следствие от анализ на ситуацията, нейното разбиране и оценка за значимостта й. Говорим за съдържателен и функционален рационализъм. Съдържателно означава намиране на смисъл в икономическата изява и подбор на средства адекватни на целите. Функционалното в рационализма изисква организираност, подреденост на поведението и съобразяване със средата.
7. ирационалното в икономиката, в поведението на субекта е проява на ценностно мислене, присъствие на традиции, емоции в икономическата дейност. Докато рационалното е целенасочено, ирационалното може да бъде спонтанно. То е проява на неикономически фактори в икономическият живот. Тези фактори се проявяват под въздействие на субективността в икономиката.
8. обект на икономическата социология е социологическата структура, чрез която обществото присъства в икономиката
9. предметът на икономическата социология
9.1. съществуват няколко възгледа за обяснение на връзката общество икономика. Според детерминизма, икономиката изпълнява определяща функция в цялото, т.е. обществото би се променило ако се променя икономиката.
9.2. функционализма разглежда връзката икономика общество като равностойна на всички други връзки от рода част – цяло
9.3. съвременната икономическа социология не се занимава с връзката част- цяло, а поставя акцент на присъствието на икономиката като същностна страна в обществените явления и процеси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар