Търсене в този блог

понеделник, 13 април 2009 г.

Лекция по макроикономика - 07.04

Фискална политика
(Гл. 10 в уч.)

1. разривите в БВП и възможности за тяхното изчистване
2. фискална политика и Съвкупно търсене
a. кейнсианският модел при затворена икономика с държавен сектор
b. инструменти и видове фискална политика
c. концепцията за вградените стабилизатори
d. недостатъци на кейнсианската фискална политика (критика)
3. фискална политика и съвкупно предлагане

Разривите в БВП и възможности за изчистването им

1. разривите в БВП
- два вида:
o рецесионен
o инфлационен
И двата разрива могат да се измерват.
- чрез БВП
- Чрез АЕ

Рецесионен разрив измерен чрез БВП
• съществува тогава когато фактическият БВП е по-малък от потенциалният
• или БВП потенциален > БВП фактически
• или Y* > Y0

графично чрез AD/AS и чрез Y/AE(кейнсиански кръст) диаграмаРецесионен разрив измерен чрез съвкупните разходи АЕ
Дефиниция: това е сумата, с която автономните съвкупни разходи трябва да нараснат за да се достигне пълна заетост (Y*) (схемата горе в червено)

rg = A* - A0

Инфлационен разрив
Измерен чрез БВП когато:
БВП потенциален < БВП фактически
Y* < Y0
Графично чрез AD/ASИнфлационен разрив измерен чрез съвкупните разходи АЕ

Сумата с която съвкупните разходи AE, трябва да се намалят за да се достигне до пълна заетост
Дефиниция: Това е сумата, с която трябва да спаднат автономните съвкупни разходи за да се достигне до пълна заетост

Възможности за изчистване на разривите
• в рамките на класическата теория
o предимно чрез изместване на SRAS надясно (цените на ресурсите падат и AS нараства. Става бавно във времето)
o AD нараства автоматично (естествено)

• в рамките на кейнсианската теория
o единствено чрез въздействие върху съвкупното търсене AD

За целта се използва Фискална политика

Фискална политика
• основен вид макроикономическа политика
• има за цел да стабилизира икономиката като преодолява разривите в БВП
• използва като инструменти държавните разходи и данъците на основата на Държавния бюджет


Фискална политика и Съвкупно търсене

Кейнсианският модел при затворена икономика с държавен сектор
Включване на държавните разходи G, данъците Т и трансферните плащания R в модела
1) Y=AE
2) AE=C + I + G
3) C= a + c.Yd
4) Yd= Y – T + R
5) I, G, T и R приемаме за екзогенни (не зависят от модела, автономни по отношение на дохода)
6) AE= a + c(Y – T + R) + I + G
7) AE= (a + I + G + c.R – c.T) + c.Y (израза в скобите може да се покаже като „А”)
8) АЕ= А + c.Y
9) A= a + I + (G + c.R – c.T) са автономните съвкупни разходи
10) c=MPC е наклонът на функцията АЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар