Търсене в този блог

понеделник, 13 април 2009 г.

Лекция по Икономическа социология - 08.04

...Социално неравенство...
За социологията неравенството има двузначно значение. От една страна то поражда напрежение, конфликти, сблъсъци в обществото, от друга страна неравенството формира социалните структури и голяма част от обществените отношения. Така то има формиращо и стабилизиращо значение за цялата система. Макар и противоречиво, от гледна точка на интересите, неравенството налага класово сътрудничество в обществото.
В областта на икономиката съществуват два паралелни процеса в съвременния свят. Първият – социализация на капиталът, т.е. умножават се собствениците на средствата за производство. Вторият процес се нарича капитализация на труда. Процес при който част от акционерите се оказва че работят в предприятия на които те са формални собственици. Да работиш във фирма в която си собственик се изисква друго съзнание, от колкото когато си само работник.
8. позициите на хората в социалните структури не са даденост завинаги. Те са мобилни. Хората осъществяват движение както вътре в своя към който принадлежат, така и между слоевете на социалните структури. В тези случаи се говори за хоризонтална и вертикална социална мобилност.
- чрез социалната мобилност се стимулира активността на хората и техния стремеж към по-изгодни позиции в обществото. Съвременната личност е активна, гъвкава в своето обществено поведение в стремежа си да реализира този свой стремеж.
9. институциите в обществото
- в общественият живот съществува явлението институция и процесът институционализиращия
- институциите са социално средство, което обществото създава, пази и санкционира неспазването на обществени норми за живот. Съществуват два типа институции в човешката цивилизация. Първоначално възникват институции на принципа „правото на силата”. После – „силата на правото”. Начините за установяването на този принцип са два – законът и традицията. Институциите създават императивни изисквания за поведение в съвместния живот. Те са валидни за всички. С това се поставя основите на справедливостта в обществените отношения.
- Институциите имат задължения да създават форми за контрол на общественото поведение и санкции за нарушителите. Модел на социално поведение са тези които са ценни, важни от гледна точка на обществения интерес. Това е критерият за престъпността.
o Функции на институциите
1) укрепване, запазване на обществените отношения. Няма общество без институции и няма смисъл от институции без общество
2) регулиране на поведението на гражданите и формиране на социални оценки
3) интегриране на хората към социалния живот
4) предаване на социален опит
a. институциите съхраняват и предават на поколенията натрупания социален опит
b. осъществяват социалната комуникация между хората. Създават съзнанието и чувството за цяло, за обществен живот


целта е усвояване на същността и методиката на емпиричния подход в социологията при изучаване значимостта на общественото събитие при срещата ни с варненци
задачи:
1 допитване до 5 варненци, подбрани по квота (пол, възраст)
2 сравнителен анализ за социалната значимост на събитията в един месец от 2008г.
Подборът на лицата става по два задължителни критерия
3 трябва да говорим с т.н. тип интегриран варненец
Този човек да живее постоянно във Варна поне от 5 години
4 подбраните хора трябва да имат интерес към общественият живот на варна
Екипът трябва да разработи очакванията си към типа хора, които трябва да изследва
За Въведението – три абзаца
1) кратка наша представа за социологията като наука за социалните факти
2) общественото мнение като предмет на емпиричните социологически изследвания
3) работна хипотеза 1 (трябва да го има)
2 седмици за въведението
Значимост е информацията която събитието носи за необходимостта и смисъла от него
Различни индикатори за значимост. Една група от тях показват за кого е необходимо това събитие. За какво служи събитието.
Във всекидневието хората приемат една ситуация за нормална и смислена за да започнат да я оценяват или да намират изход от нея ако те са участници. В това си осмисляне, индивидът търси практическото, изгодното за него, което го прави разбираемо, полезно. За отделния човек общественият живот са разбираемите ситуации. Във всекидневието човек мисли по два начина – теоретично и конкретно. Теоретичното мислене е на базата на знанието за фактите. Конкретното – на базата на ... трябва да се прави разлика между знание и мнение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар