Търсене в този блог

сряда, 7 април 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 30.03

Инвестиции класирани в инвестиционен портфейл биват три вода
- дъщерно предприятие + майка = група
- между 20 и 50% от гласовете за управление  не може изцяло да управлява дружеството, което дружество се нарича асоциирано
- под 20% сме съдружници

Без значение от участието, инвестицията би следвало да се оцени по цена придобиване – покупна цена на дялове + всички разходи по придобиването им. Дебитираме една от сметките на гр.22, в зависимост от участието ни в предприятието. След първоначалното отчитане на инвестициите (дългосрочни) съществуват методи за последващо оценяване
- метод на собствения капитал – този метод се прилага и по национални (при консолидирания бюджет на „майката”) и по международните стандарти. При този метод, придобиващия дела прави корекции съобразно измененията на инвестицията. Всяка промяна на дела на инвестиращия в дела на нетните активи на инвестирания следва да се отразява
o ако в предприятието, в което е инвестирано, се реализира печалба, нараства СК на това предприятие. Като притежател на дял в него трябва да си коригираме участието, затова дебитираме 221 и кредитираме 722. Тъй като кредитираме 722, после дебитираме 123.
o Ако предприятието в което инвестираме начислява дивидент, дебитираме 424 и с този дивидент си намаляваме дела – 221. Когато получим пари 503/424
 Така всяка реализирана печалба на предприятието ни увеличава дела, а с дивидента го намаляваме
o Ако предприятието е реализирало загуба, намаляваме си дела (финансов разход) 623/221(222)
 Ако няколко години намаляваме дела си, то накрая инвестицията може да стане нула. Стигне ли се до нулево салдо, по-нататъшните загуби трябва да се отразяват или по оперативен път или задбалансово (985/991)
 Ако в последствие предприятието започне да генерира печалба, се правят обратни действия до зануляването на задбалансовите статии
o При метода на собствения капитал се правят постоянни преоценки на размера на инвестицията ни в предприятията
- себестойностен метод
o по него инвестицията се отчита по цена на придобиване
o начислените дивиденти отново ще бъдат отчетени по 424, но се кредитира 722 (не се намалява инвестицията). Когато постъпи вземането – 503/424
o други промени в дела на инвестиращия не се отчитат, освен когато е бил начислен дивидент по-голям от реализираната печалба през текущата година. Получаваният дивидент е част от печалбата на предприятието от минали години и си намаляваме дела. Само тогава за тази разлика се извършва 424/221(222
- отчетени като държани за продажба
От продажбата на инвестиции можем или да спечели или да загубим. При печалба 503/221(222) и още кредитираме 723 с разликата между 503 и 221. 723 се отнася към 123 като печалба.
Инвестиционни имоти
- Сгради или земи или части от тях, които се придобиват с цел отдаването им под наем по оперативен лизинг или за увеличаване на капитала на предприятието. Ако имаме земя, която да ползваме се отчита по 201, но ако знаем че ще я продаваме – става инвестиционен имот
- Сграда, която отдаваме под наем също е инвестиционен имот
- За да бъде инвестиционен имота, трябва да се очаква черпене н икономическа изгода и да може надеждно да бъде оценен
- Възможни са случаи, при които една сграда да бъде едновременно и за стопанска дейност и като инвестиционен обект. Ако инвестиционният дял е значителен, то цялата сграда става инвестиционен имот и обратното. Ако е възможно да се обособят отделни части то сградата се разделя.
- В зависимост от придобиването на имот
o Купуване – 224/
o 4531/
o /401
 Ако има преки разходи за купуването на сградите, те ще се включат към отчетната стойност
o Изграждане
 Разходи са отчетени в 613 и тези разходи се прехвърлят към 224. Разходите дават размера на оценка на инвестиционния имот
- Могат да бъдат придобити чрез прекласиране на дълготраен актив в инвестиционен имот (земя, сграда)
o 224/201  оценката на земята става оценка на инвестиционния имот
o Когато говорим за сграда, оценката на инвестиционният имот ще балансовата стойност

Имаме придобит инвестиционен имот. Два модела за последващото му оценяване
- продължаваме да го водим по историческата цена на придобиване
o сграда е амортизируем актив
o начислява се амортизация 603/241
o тези инвестиционни имоти подлежат на обезценка, по която се дебитира 631 и се кредитира 224 (за земи); за сгради – 631/241. Ако през следващия отчетен период се увеличи оценката, т.е. ще се прави дооценка, тогава за земите 224/731, а за сградите 241/731
- модел на преоценката (по справедливи стойности)
o и на сградите амортизации не се начисляват
o постоянно се отчитат по справедливи стойности
o тук могат да се правят постоянни преоценки съобразно движението на справедливите стойности
 при спад на справедлива стойност 224/625


Инвестиционните имоти се ползват преди всичко за получаване на приходи от контрагенти. Получените пари ще постъпят по парични сметки 503/723. 723 се приключва със 123.
Инвестиционните имоти могат да бъдат и продавани.
- по цена на придобиване
o 241/224
o 401/ ПС + ДДС
o /224 – БС
o /4532
o /723
o 723/123Отчитане на краткотрайни активи

Отчитане на материали и стоки
И за двата вида:
- първично документиране – основен документ за прехвърляне на собственост – фактура
o съпроводителни документи към фактура – за удостоверяване на транспортни разходи, товарителници, карнет, документи които удостоверяват качествата на стоката, спецификация (когато във фактурата е могат да бъдат записани всички материали и стоки на доставката), опаковъчен лист и др.
o внос и вътреобщностен внос – съгласно ЗДДС, спецификации за внос извън страните от ЕС. Режимите за отчитане на внос и вътреобщностен внос са различни
o след като на митницата пристигнат стоките, те трябва да бъдат манифестирани. След това се дава митническо направление. При внос те следва да бъдат и декларирани
o след митническите проверки, стоките с фактурата постъпват в търговските обекти/ складове. Издава се стокова/ складова разписка. Издава се от МОЛ на склада или търговския обект. Вътре се записва вида на стоките с техните единични цени. При добри стопански връзки между контрагентите е възможно да издаде в повече от един екземпляр фактурата, който да послужи за стокова разписка. МОЛ е длъжно да провери това, което пише във фактурата с това, което е в наличност. При разминаване се съставя протокол от комисия.
- Закупените материали/ стоки се оценяват по доставна стойност (цена на придобиване). Тя включва покупната цена + всички преки разходи (транспортни, товаро-разтоварни, обработка, сортировка, акциз, невъзстановим данък, и др.). Общите разходи не са елемент на доставната стойност, както и отстъпките.
- Към сметка материали(302) на ниво подсметки могат да бъдат обособени:
o 3021 – основни материали
o 3022 – спомагателни материали
o 3023 – горивни материали и др.
- Към сметка стоки, подсметки:
o На склад
o В обект
o На отговорно пазене
o На консигнация
o На лагеруване и др.
- Както стоки, така и материали следва да се водят количествено. За всеки вид стока/ материал да се следят наличните в обекта количества. Във всеки един момент може да се направи частична инвентаризация. Има няколко метода за изписване на материали/ стоки
o По конкретно определена цена
o Първа входяща, първа изходяща цена
o По средно претеглена (обикновено след всяка доставка)
o Последна изходяща, първа входяща (за малки предприятия)

Пример: 30бр*10лв, 20бр*11, 50бр*9
- първа входяща, първа изходяща – продали сме 20бр, от 1я вид се изписват по 20бр по 10лв, ако се продадат нови 20, то останалите 10 са по 10лв, а другите по 11лв
- методите следва да се изпълняват неизменно

Няма коментари:

Публикуване на коментар