Търсене в този блог

вторник, 13 април 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 08.04

Системата Scanlon

- работниците и служителите активно се въвличат в управленския процес за определяне пътища за повишаване производителността на труда
- спестените средства за работна заплата вследствие повишаване на производителността на труда се разпределят в съотношение 3:1 между персонала и предприятието
- разпределението на дела на персонала между отделните работници става на основата на персоналната оценка на всеки
- част от дела на персонала може да бъде акумулиран в т.н. премиален резерв, който служи за буфер при недостиг на средства за работна заплата или като фонд за допълнително годишно стимулиране

Технологично развитие на предприятието

Технически прогрес, технологии и технологично развитите на предприятието
- технологичното развитие на икономиката като цяло и на предприятието в частност е свързано с:
o внедряване в практиката на научни постижения и нови технологии
o усъвършенстване на продуктите и услугите
o развитие на иновационен потенциал
- технологията е:
o съвкупност от писани правила, определящи последователността и начина на въздействие върху предметите на труда за получаване на готови продукти
- Техническият прогрес:
o Непрекъснато развитие на съвкупността oт действащите техника и технологии
o Развитие на науката, ефективното използване на нейните достижения и адаптирането им към потребностите на стопанска дейност
o Обвързаното развитие на науката, техниката и технологиите превръща техническия прогрес в научно-технически прогрес

Национална научно-техническа политика. Акценти
1) създаване на условия за постоянно формиране на нови знания
2) създаване на условия за разработване и внедряване в практиката на нова техника, технологии, материали и др.
- оптимално съотношение между
o фундаментални изследвания – резултат от тях са научните открития, обогатяващи човешкото познание като цяло
o приложни изследвания – разкриване на начини за практическо използван на новите достижения на науката
o развойна дейност
- подходи при определяне на приоритетите
o глобален – стимулиране на научноизследователска дейност във всички научни области
o селективен – усилията се съсредоточават към онези направления, които са най-перспективни или, в които държавата разполага със специфични знания и опит

Иновации в предприятието
В условията на все по-динамична бизнес-среда, предприятието се стреми да съкращава максимално периода между първоначалната концепция за дадено изделие и излизането му на пазара. Заедно с това, потребителите стават все по-взискателни и това принуждава предприятията да търсят оригинални иновативни решения, за да отговорят на техните изисквания. Тези предизвикателства определят решаващата роля на иновационния потенциал за повишаване конкурентоспособността на предприятието и на икономиката като цяло.
- съвкупен иновационен продукт – изразява се със съвкупността от нововъведените продукти и услуги, създадените нови технологии и постигнатите нови научни резултати
- иновация = in + novus = нововъведение, въвеждане на новост

Джоузеф Шумпетер – иновации в икономиката (1934)
- случаи на иновации в икономиката:
o въвеждане на нов продукт/ услуга
o въвеждане на нов метод за производство
o откриване на нови пазари
o използване на нов източник на суровини/ ресурси за производство
o създаване на нова организация на работа или взаимоотношения между фирмите в един отрасъл

Иновацията се дефинира като:
1) процес на създаване и въвеждане на нови методи, дейност, технологии, организация, продукти или услуги и по този начин задоволяване на нови потребности или задоволяване на съществуващи потребности по нов начин
2) конкретен нов продукт, услуга, процес, технология, т.е. като резултат от иновационния процес

една идея се превръща в иновация, когато
- въведена в пазара, тя създава полза за потребителя, която той е готов да плати
- вградена вътре в предприятието, тя повишава неговата ефективност
- иновацията е осъществена полезна идея!!!

Видове иновации
1) според степента на новост
a. основни (радикални) иновации – свързани са с фундаменталните научни изследвания и създаването на новости, непознати до момента в света. Въвеждането им води до създаване на нови пазари
b. подобрени (комбинативни) – ново съчетаване на вече известни елементи (сливане характеристиките на няколко устройства в едно)
c. псевдоиновации – външен вид, опаковка и др. които не променят продукта и неговите свойства
2) според обекта, в който се реализира новостта
a. продуктови иновации – създаване на нови продукти или усъвършенстване на съществуващите продукти, в резултат на което потребностите на клиентите на предприятието се задоволяват в по-висока степен. Водят до реализиране на пряк ефект за потребителите, чрез по-високата потребителна стойност на новите/ усъвършенстваните продукти/ услуги. Продуктовата иновация се свърза с подобрено качество, надеждност, екологосъобразност и безопасност на продуктите
b. технологични – въвеждане на нови или значително подобрени методи на производство на продукти/ услуги. Водят до по-голям обем на производство, по-високо качество на продукцията и по-ниски разходи за производство и реализация
c. пазарни (маркетингови) – отнасят се до дейностите по комерсиализация на продукта:
i. дистрибуция
ii. комуникация
iii. въздействие чрез цените
d. организационно-управленски иновации – изразяват се в:
i. нови или усъвършенствани форми на организация и управление на производството, снабдяването, пласмента
ii. нова или усъвършенствана организационно-управленска структура
iii. нов подход за вземане на решения и др.
3) според причината, която е дала подтик на процеса на създаване и внедряване на иновациите
a. теглени иновации – предизвикани са от възникнали потребности в производството или потреблението (60-80% от успешните иновации)
b. тласкани иновации – предизвикани са от научно-технически новости, които съдържат потенциал за формиране и задоволяване на нови обществени потребности или за принципно нов начин за задоволяване на сегашните потребности
- иновационният процес тече както от науката към производството и потреблението, така и обратно от производството и пазара към фундаменталните и приложни изследвания

Основни стъпки в иновационният процес
1) наблюдение и изследване на външната среда – целта е да се идентифицират възможните сигнали за предприемане на иновации под формата на благоприятни възможности или заплахи в среда. Това може да бъде свързано с нови потребности на пазара, с нови технологични възможности, с промяна в конкурентната среда
2) планиране на иновацията – от различните сигнали в средата, предприятието избира да се заеме с онези, за които е в състояние да осигури ресурси и за които счита, че ще му осигурят конкурентно предимство. Това става чрез съобразяване на силните и слаби страни на самото предприятие. На този етап се генерират идеи и се осигуряват и разпределят ресурсите за реализиран на най-добрата идея. Набирането на идеи може да става както чрез вътрешни източници (НИРД в предприятието, маркетингови проучвания, генериране на идеи от вътрешни екипи), така и чрез външни източници (патенти, изобретения, научни публикации и др.)
3) разработка на иновацията – на входа на тази фаза стои иновационната идея. За нейното реализиране се проектират, конструират и практически се тестват прототипи. Фазата приключва с изцяло разработена иновация за прилагане в производството и напълно подготвени за нейното възприемане пазари
4) практическо внедряване –

Дилемата: „Дилемата на повечето компании се състои в това, че ако не въвеждат нови продукти могат да изчезнат, а ако въвеждат могат да изгубят много пари.”

Интелектуална собсвеност
Обекти на интелектуалната собственост са творенията на човешкия интелект. Интелектуалност е:
- информация, която при определени условия може да бъде материализирана навсякъде по света
- собственост не върху вещта, а върху информацията, на основата на която вещта може да бъде създадена
когато произведем един материален продукт и го продадем, той самият става собственост на купувача. Правото върху интелектуалната собственост ни позволява да запазим за себе си различни нематериални елементи свързани с този продукт (идеята стояща в основата на продукта, наименованието или знака, които го отличават от останалите продукти).

Право на собственост: решаващо значение за функционирането на пазарната икономика!

Из „Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост”
- Защитата на интелектуалната собственост е ключово условие за реализиране на иновации, стимулиране на инвестициите в НИРД и преноса на знания от лабораторията към пазара. Наличието на ясен режим за правна закрила на интелектуалната собственост е условие със съществено значение за единния пазар и за превръщането в реалност на „петата свобода – свободно движение на знания.

Обекти на интелектуална собственост:
1) научно откритие – разпознаване на явления, свойства или закони на материалния свят, които не са били установени до момента и трябва да се докажат. Научното откритие представлява новост в световен мащаб.
2) Ноу-хау
a. Знанията и опита в областта на техниката и икономиката, които могат да бъдат приложени на практика
b. Предаването на ноу-хау става чрез предаване на съответна документация или обучение
c. Ноу-хау се търгува чрез лицензионни договори
3) Обекти на авторско право
a. Литературни произведения
b. Музикални произведения
c. Сценични произведения
d. Фотографски произведения
e. Компютърни програми
f. Филми
g. Произведения на архитектурата
h. Произведения на изобразителните изкуства
- докато авторът е жив и 70г след смъртта му, авторското право се закриля

4) Обекти на индустриалната собственост
a. Патенти за изобретения и полезни модели
- Документ за право върху интелектуална собственост, издаден от Патентното ведомство на Република България или ЕПВ на изобретател срещу предоставяне на техническа информация за изобретението
- Закон за патентите и регистрация на полезните модели
- Над 200000 заявки за патенти в ЕПВ през 2005г.
- Срока на действане на патента е 20г. от датата на подаване на заявката
- Полезните модели са промишлено приложими усъвършенствания или нови изобретения на конструкцията, формата или пространственото съчетаване на елементите или техните части, материали и други с производствено или битово предназначение. Срокът им на действие е 4г. с опция за удължаване до 10г.
b. Промишлен дизайн
c. Марки и географски означения

Няма коментари:

Публикуване на коментар