Търсене в този блог

неделя, 25 април 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 20.04

Провизии.. част2

- за предприятието са разход
- оценката се дава в резултат на минал опит, технология за производство на продукция
- разхода се отчита по 607 - срещу дебита на тази сметка се кредитира 497. първата сметка – влиза в ОПР, а кредитираната сметка е самата провизия
- отнасяме сметка 607 по предназначение
o ако е създадена провизията за ремонт 611  611/607
o Обременяващи договори  614/607
- Ако не се усвои една провизия създадена през текущия период и липсват предпоставки за бъдещето и ползване следва да се сторнира със същата статия, с която е създадена но с червено записване
- Когато се ползват суми от провизията  497/50_
- В баланса провизията се посочва отделно (провизии и сходни задължения)

Провизията се създава, когато се налага да покриваме конкретни възникнали разходи. Ако се наложи да се увеличи размера на провизиите – същата статия като при създаването на провизията.


Разчети с персонала и осигурители

Характерен разчет за почти всяко предприятие. Тези разчети трябва да се познават добре за доброто функциониране на предприятие, управление на персонал и др.
Голяма част от проблемите са заложени в ЗДФЛ, кодекса на труда и др. нормативни актове. Стандарт 19 е създаден специално за тази цел.
- основание за начисляване на заплата е сключения договор между работодател и работник. Възможно е да има нормативни изисквания по браншове, спогодби (договорки за допълни привилегии за персонала). С договора се определя както основната заплата, така и доплащанията, които могат да бъдат дадени (за прослужено време, вредни условия на труд, безплатна храна, за ползване на обществен транспорт и др.).
- нормативни изисквания – минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове
- дохода на персонала най-често се получава в пари. Възможно е обаче и с акции, дялове. Доходите, които персонала акумулира са краткосрочни и в някои случаи дългосрочни.
o Краткосрочни доходи – основно и допълнително възнаграждение за положен труд. Тези доходи + компенсируемите отпуски се отчитат като текущ разход (604/421). Това се прави след като от възнагражденията се приспаднат удръжки. При ненатрупващите се компенсируеми отпуски, предприятието на признава задължение до момента на отпуската. Тези отпуски не се пренасят към следващия отчетен период.
o Дългосрочни доходи – обезпечение за болест, злополука
o При напускане на работа също могат да се получат доходи. За това задължение се създават провизии (при пенсиониране на служители)
- След напускане работещите могат да получават суми, ако са сключили застраховка живот, допълнителна пенсия, медицинско обслужване и др.
- Разхода по задълженията към персонала се правят като 604/421.
o Към 421 могат да се водят аналитични сметки – персонал по натрупващи се отпуски, лица наети по граждански договори и др.
- Първични документи за удостоверяване на труда са основата за формиране на основното трудово възнаграждение. Основното трудово възнаграждение + допълнителни възнаграждения и удръжки се систематизира във ведомостта за заплати. Там също могат да се отбелязват запори (ако има), осигурителните вноски за сметка на работника, доброволните удръжки. Така се получава нетното трудово възнаграждение. Във ведомостта се отразява и авансовото плащане.
- Компенсируеми отпуски - 604/421 с аналитичната сметка персонал по натупващи се отпуски. Тези суми водят до увеличение на финансовия резултат. Когато през следващ период тези отпуски се ползват, ще предизвикат обратен финансов резултат водещ до намалението му
- Персонал по граждански договори – облигационни отношения. Задължението към тези лица по сметка 421 с аналитична сметка към нея „лица по ГД”, а за предприятието е външна услуга => 602/421
- 604 се отчита като се отнася по предназначение по сметките от 61_ (разходи за дейности). За начислена заплата на административния персонал => 614/604, за заплата на основни работници 611/604, за персонал зает в спомагателни дейности – 612/604 и т.н. Подобно се постъпва и със сметка 602 за начислените заплати по граждански договори. През следващ период когато лицето ползва отпуска не се отчита разход и се дебитира 421( аналитична персонал по натрупващи се отпуски) и се кредитира сметка 421 (персонал). Ако има разлики между приблизителните оценки на отпуските това са текущи разходи/ приходи по дейността. Ако се доначислява отпуска 604/421 (по натрупващи се отпуски), ако е била по-висока оценката – 421(персонал по натрупващи се отпуски)/709
На стипендиантите, при които се начислява стипендия – 609/421 (стипендианти)

Осигуровки – работещия персонал е категоризиран в три категории. За всички категории по отделно има определени ставки за осигуровки. Осигуровките са динамични, процентите се изменят. Тази година тежестта за голяма част от случаите е 60/40 работодател/ работник. Осигуровки се правят за:
- пенсии
- общо заболяване
- Майчинство
- трудова злополука и професионална болест (изцяло от работодателя)
- фонд гарантиране на вземанията при евентуален фалит на предприятието
- фонд безработица
- допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.
Максимален осигурителен праг – 2000лв. За начислените осигуровки 605/46_. Разхода по 605 се насочва по сметките от 65_. Това са осигуровките за сметка на работодателя. За сметка на работниците – намаление на задължението на предприятието 421/46_. За възнагражденията за заплати при пенсиониране се процедира като към създаване на провизия. Когато се пенсионира и се платят – 497/421. При настъпване на временна нетрудоспособност, заплащане на майчински и пр.  46_/421 – задължения за сметка на осигурителните организации.
Върху сумите за заплати се начислява данък, който към момента е 10%  421/454. Допълните удръжки, които се правят (застраховки живот, влогове и пр.) също отиват в намаление на 421.
Плащането на заплатата може да стане както касово, така и безкасово  421/503 за безкасово. При касово  501/503 и 421/501. Така се отчита и предварително дадения аванс. За тези които получават касово парите и не са си ги получили още 421(персонал)/421(депоненти). При появяване на лицето 421(депоненти)/501.
Превода на осигуровките  454 или 46_/503.Отчитане на финансовите средства

Паричните средства и краткосрочните финансови активи – финансови инструменти (договори, които пораждат финансов актив и/или пасив)
За да се класифицира актив като финансов ще изразява паричното му проявление. Класификацията на финансовите активи става съобразно целта на придобиването им
- краткосрочни
- дългосрочни
Дали ще печелим от дивиденти или от курсовите им стойности? Една част от тези активи са тези от търгуване – ще купим акции (или краткосрочни облигации) и в кратък период ще ги продадем с презумпцията да реализираме печалба. Справедливата стойност е добре оформена (борсова котировка или др. методи). Тези активи са високоликвидни. С тях могат да се покриват задължения при минимални загуби от преобразуването им. Инвестицията за тях е малка, липса на значителни допълнителни разходи. Тези които са до настъпване на падеж са най-често облигации и опцията задължението да се уреди преди падежа не пречи активите да се класифицират като такива (до настъпване на падеж). Има фиксирана стойност на падежа. Краткосрочна инвестиция може да бъде и закупуването на благородни метали. Първоначалната оценка на тези инвестиции е цената на тяхното придобиване. След първоначалната оценка и заприходяваното им в предприятието те подлежат на преоценка (по справедлива стойност) – след два месеца акциите от 10хил струват 12 или 8  прави се преоценка. Ориентировъчна оценка най-често е борсовата стойност на финансовите инструменти. Финансовите инструменти могат да се прехвърлят между категориите (дори от краткосрочни в дългосрочни). Има и някои ограничения, когато прекласиране не се позволява. Финансовите инструменти могат и да се продават. От преоценяването и продажбата възникват разлики от финансов характер. Сметките по които се отчитат са от 51гр. За тези, които са до настъпване на падеж оценяването може да стане по тяхната намаляваща стойност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар