Търсене в този блог

неделя, 25 април 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 22.04

Въздействие на човека в/у природата.


Предприятието се намира в непрекъснато взаимодействие с околната среда и трябва да поддържа конкретно екологично поведение. Характеристиката на това поведение се определя от действията на предприятието, във следните 4 основни направления:
1) Рационално използване на природните ресурси.
- по-широко използване на вторични материални и енергийни ресурси
- снижаване на материалните разходи за единица продукция
- намаляване на емисиите на вредни вещества
- използване на енергия от вятър и др.
2) Техническо, технологично и организационно усъвършенстване на дейността за минимизиране на негативните въздействия в/у околната среда.
- Техническо свързано със : (1) конструктивно усъвършенстване на произвежданите продукти; (2) икономични транспортни средства; (3) прибори и апарати за надеждно управление и контрол на технологичния процес и др.
- Технологично: (1) малоотпадни и безотпадни технологични процеси; (2) технологии осигуряващи намаляване на емисиите на вредни вещества, оборотно използване на водата и др.
- Организационно: (1) екологични нормативи за качество на продукцията; (2) СУОС – система за управление на околната среда.
СУОС – следва да се разглежда, като елемент на цялостната управленска система. От особена важност за реализирането на СУОС е ангажирането на персонала. Изискванията за изграждане на СУОС в предприятието са разработени от международната организация по стандартизация и са описано във стандартите от серията ISO 14000, които във много отношения се основават на стандартите от серията ISO 9000.Без функционираща система за управление на качеството „СУК” е почти невъзможно внедряването на система СУОС.
3) Екологична политика – Включва: съвкупност от цели, методи, средства и дейности за оптимизиране въздействието на предприятието с природната среда.
Предвиждат се мерки за:
- намаляване на отпадъците
- намаляване на електропотреблението
- енергийна ефективност
- съблюдаване на екологичните норми
- изграждането на пречистващи съоръжения
- готовност за адекватно реагиране при аварии
- инвентаризация на отпадъците
- планиране на дейностите по спазване на изискванията на екологичното законодателство.
4) Осигуряване на конкурентни предимства за предприятието като следствие от екологичното поведение.

Разходите за екологизация на производството са високи но от друга стана това дава възможност на предприятието да завоюва нови пазарни позиции. Днес потребителите все по често се интересуват не само от това дали продуктите са добри и безопасни, но и от това как са били произведени. Над половината от европейските потребители са готови да заплатят по-висока цена, за продукти произведени със грижа за околната среда.


ТЕМА: СНАБДЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Обща характеристика на снабдяването на предприятието
- Функцията по снабдяване на предприятието се състои в набавяне на необходимите за протичане на дейността му производствени фактори. Според състава на производствените фактори който са обект на доставка снабдяването може да се разглежда във широк и в тесен смисъл.
- Във широк смисъл снабдяването включва – осигуряване на всички производствени фактори (финансови средства, труд, технологии, средства на труда
- Във тесен смисъл – Процес на осигуряване само на предмети на труда, използвани непосредствено във производствено стопанската дейност.

Основната цел на снабдяването се състои в осигуряване на необходимите за дейността на предприятието материални ресурси в необходимите количества, с необходимите характеристики(качество), в точното(необходими) време и на точното (подходящото) място.
Безспорно реализирането на тази цел би било гарантирано, ако се доставят големи количества от всички използвани в дейността материали, със най-високо качество съхраняват се в склада на предприятието и се предоставят при възникнала необходимост.

Доставката на големи количества не е икономически оправдана защото:
- Изисква поддържане на големи складови площи, което е свързано с високи складови разходи.
- Затваря оборотен капитал на предприятието, който би бил освободен, би могъл да бъде насочен към други инвестиции и да носи допълнителен доход.
=> Снабдяването на предприятието е поставено пред предизвикателството да съчетава две силно конкуриращи се цели – от една страна поддържане на възможно най-висока степен на гарантиране на наличност от необходимите за дейността ресурси, а от друга страна поддържане на възможно най-ниско ниво на разходите за доставка и съхранение на материали. Реализирането на основната цел на снабдяването в предприятието изисква тя да бъде декомпозирана във система от подцели. По-конкретно в какви подцели:
- Доставка и поддържане на необходимите количества материали
- Доставка на качествени материали на приемливи цени за осигуряване на конкурентни предимства на предприятието
- Осигуряване на непрекъснатост на снабдяването
- Съдействие за срочно изпълнение на поръчките на предприятието

Постигането на целите на снабдяването става чрез реализиране, на неговите конкретни задачи а именно: Важно!
- Определяне на потребностите от материали
- Определяне на количествата и сроковете за снабдяване
- Избор на доставчици
- Сключване и изпълнение на договорите с доставчици.
- Входящ контрол, складиране, съхранение и отпускане на материалите в производството.
- Изграждане, поддържане и управление на складово стопанство.
- Управление на производствените запаси и контрол в/у ефективността от използването на материалите в производството.

Управлението на процеса на снабдяване изисква разнообразните входящи материали да бъдат разграничени във отделни групи. Важно! Отнасянето на даден материал към определена група зависи не от неговият вид, а от начина на използването му във производствено стопанският процес. Основни групи материали:
- суровините са ресурси който се вземат във готов вид от природата и се влагат във производството. Материалите са предмети на труда за чието получаване е изразходван човешки труд не само в добивната но и във обработващата промишленост.
- Суровини и основни материали - представляват основна съставна част на готовите изделия.
- Спомагателни материали – придават допълнителни свойства на основните материали или осигуряват нормалното протичане на производствения процес.
- Части доставяни отвън - влизат веществено в състава на готовите изделия, но не подлежат на допълнителна обработка, а на вграждане.
- Стоки доставяни отвън – продават се като допълнение към готовите изделия
- Горива и енергия
- Опаковъчни материали
- Малоценни и малотрайни инструменти, инвентар и приспособения - евтини са и се износват бързо.
- Други

2. Планиране на снабдяването на предприятието
Планирането на снабдяването се състои в изготвяне на планове за доставка на необходимите за протичане на нормалната стопанска дейност ресурси в подходящото време, място, количество, при съобразяване с изискването за минимизиране на разходите и повишаване конкурентоспособността на предприятието. Във хода на планирането се вземат решения относно това какви предмети на труда да се доставят, от кой доставчици, какъв да бъде размера на доставката, по-какъв начин да се осъществи доставката и др. Важно е да се има в предвид че потребностите от материали се разделят на два вида – за производството и за доставката. Зависимостта м/у тях се опосредства от така наречените производствени запаси от материали.
>Потребности за производство - планирането на снабдяването се основава на производствената програма на предприятието във натурално изражение и нормите за разход на суровини и материали за единица продукция..Планирането на снабдяването се основава на:
- производствената програма на предприятието в натурално изражение(какво количество продукция планираме да произведем);
- нормите за разход на суровини и материали за единица продукция(какво количествено конкретна суровина/ материал са необходими за конкретния продукт). Количеството материали необходими за производството:
Мн(количество материали необходими за производството)=Qп(планиран обем продукция от конкретен вид)*Нр(разходна норма от конкретния материал за единица продукция)

Трябва да се има в предвид че разходните норми варират според начина на влагане на материалите във производството. Когато те се влагат директно без преработка (например болтове, гвоздеи, колела и пр.) се използват нетни разходни норми. Когато преди това материалите се подлагат на обработка пр която се получават отпадъци от материал (дървени плоскости) тогава е необходимо да се използват брутни разходни норми, включващи нетния разход на материал и размера на отпадъка при обработката му.

Обратен случай! – когато от единица изходна суровина се произвежда определено количество продукция се използва специфична разходна норма Рандеман. Рандеманът представлява количеството продукция, което се получава от единица суровина.
Mн=Qп/Рандеман Пример : количество олио което се получава от 1 тон слънчоглед. Какъв е рандеманът на слънчогледа.

>Потребности за доставка
След като се определят потребностите за производството на планираната продукция и като се вземат в предвид наличните запаси от конкретният материал, към началото на плановият период и планираните запаси от този материал към края на плановият период потребностите за доставка от съответният материал се определят по формулата
Мдост = Qп*Нр – Мо+М1
Или
Мдост= Qп/Рандеман – Мо+М1
Мо - наличен запас от конкретният материал в началото на париода
М1 – планиран запас от конкретния материал в края на периода.

>Производствени запаси
При планиране на снабдяването на предприятието, задължително трябва да се вземе в предвид и необходимостта от формиране и поддържане на определени производствени запаси. Те включват - всички суровини и материали доставени и заприходени в склада на предприятието, и предназначени за пряко влагане във производствения процес.

Поддържането на производствени запаси допринася за :
- Осигуряване на непрекъснатост на производствения процес
- Зашита при забавяне на доставката на определена партида суровини и материали, или несъответствие по количество и качество на доставените ресурси със заявените;
- Реализиране на икономическа изгода при очакван ръст на цените на някои видове суровини и материали;
- Икономии на транспортни разходи и ценови отстъпки про доставка на по-големи партиди.

Производствените запаси биват:
- текущи
- гаранционни
- подготвителни
- сезонни
Първите 2 са неизбежни за всяко производствено предприятие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар