Търсене в този блог

петък, 23 април 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 15.04

Промишлен дизайн
- според закона за промишления дизайн, това е видимият външен вид на продукт или част от него. Той е предназначен да служи като образец при производството на конкретното промишлено изделие
- безспорно и непрехвърлимо право
- патентното ведомство регистрира дизайн, който е нов и оригинален. Не се регистрира дизайн който противоречи на обществения ред и добрите нрави.

Марка
- знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично – такива знаци могат да бъдат думи, букви, цифри, рисунки и др.
- срок на действие – 10години. Може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди
- правната закрила на търговските марки е от особено значение за установяване на конкурентна среда, позволяваща на потребителя да разграничава продуктите и услугите на предприятията. Марките, също така, служат като средство за комуникация с клиента.
- закон за марките и географските означения

Географско значение
- наименованието на страна, район или определена местност от тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чиито качества и/или свойства се дължат предимно на географската среда

Защита от недобросъвестна конкуренция
- силната защита на правата върху индустриалната собственост трябва да е придружена от стриктно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията.
- Из „Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост”
o Фалшифицирането и пиратството достигат тревожни нива и имат значителни последици за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в ЕС и застрашават здравето и безопасността на европейските граждани. Международната търговия с фалшифицирани и пиратски продукти през 2005г. възлиза по оценки в световен мащаб на 200млрд. евро.”
- Закрилата от недобросъвестна конкуренция е насочена срещу такива действия на конкурентите, които са в разрез с бизнес-етиката и добрата тактика.
- Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (1883г.) определя като недобросъвестна конкуренция следните три области
o Всички действия от страна на конкурент, предназначени да предизвикат объркване с предприятието, неговата продукция, производствена или търговската му дейност
o Неверни твърдения от страна на конкурент, насочени към дискредитиране на предприятието, неговата продукция, производствена или търговска дейност
o Индикации или твърдения, чието използване има вероятност да заблуди обществото относно естеството на продукцията на предприятието, нейните характеристики и приложение, както и самия производствен процес
Качество на продуктите на предприятието

Пътища за спечелване на конкурентни позиции:
1) предлагане на приемливи цени
2) предлагане на високо качество
a. качество е съвкупност от свойства и характеристики на продукта или услугата, свързани със способността им да задоволяват установени или предполагаеми потребности на потребителите
b. акценти от дефиницията
i. понятието качество е свързано с потребителната стойност на продукцията – обективните свойства на продукта/ услугата, които го правят способен да удовлетворява определени потребности. Продуктите и услугите удовлетворяват в различна степен потребностите на клиента. Именно качеството изразява степента, в която те са способни да удовлетворят тези потребности. Качеството определя степента на полезност на продуктите и услугите.
ii. При предлагане на материален продукт, процесите на формиране и проявление на качеството са разделени по място и време. Това носи опасност от неразбиране между производители и потребители, ако между тях липсва единно разбиране за качеството
iii. Качеството като степен на задоволяване на потребности се проявява при определени условия на потребление, които са твърде динамични, което от своя страна налага необходимостта от постоянно усъвършенстване на качеството на продуктите.

Показатели за качество:
- геометрични, физични, механични и химически свойства
- естествени свойства
- показатели за употреба – надеждност (способността на изделието да изпълнява определени функции при зададени условия, за определен период от време)
- търговски показатели
- етични показатели – патентна чистота, спазване на законите, коректно изпълнение на договорните изисквания
- показатели за стандартизация

осигуряването на производство на продукция с високо качество изисква изграждане на система за управление на качеството (СУК) на предприятието
- Каору Ишикава – „ Да се практикува управление на качеството означава да се разработват, проектират, произвеждат и поддържат изделия с такова качество, което да ги прави най-икономични и най-полезни, а потребителят да е винаги доволен.”
- Управление на качеството – целенасочено и планомерно въздействие върху процесите на формиране, поддържане и повишаване на качеството на продукцията на предприятието, с активното участие на целия персонал.
- Отговорността се носи от ръководството. То трябва да разпределя функциите и задачите по поддържане и подобряване на качеството. Целта е постигане на най-високо ниво на удовлетворяване на изискванията на потребителите, при възможно най-малки разходи.

Фредерик Тейлър
- 1905г., научен мениджмънт
- Предприятието е длъжно да се придържа към определени норми и стандарти
- Инспектор по качество

Уолтър Шухарт
- 1924, въвеждат се статистически методи за контрол на качеството

Тотален контрол на качеството
- 1950г
- Превенция – недопускане на некачествени процеси, продукти и услуги
- 80те години на ХХ век започва преход към тотално управление на качеството, което представлява цялостен процес за подобряване на конкурентоспособността, ефективността и гъвкавостта на предприятието, чрез стремеж не само към високо ниво на качеството на продукцията, но и на качеството на организацията като цяло, включително и на работата на персонала
- ISO 9000
- Някои от ключовите принципи на концепцията за тотално управление на качеството са:
o Ориентация към потребителите – анализ и предвиждане на техните потребности и начините за удовлетворяването им
o Ангажираност на служителите чрез въвличането им в процеса на вземане на решения, чрез използване на творческия им потенциал
o Лидерство на ръководителите при управление на качеството
o Постоянно усъвършенстване на качеството
o Вземане на решения въз основа на факти и научни методи
o Взаимноизгодни отношения с доставчиците и др.
- Спазването на принципи ще доведе до цялостно повишаване на качеството и на всички процеси в организацията, не само на крайния продукт
- Концепцията за тотално управление на качеството налага ново управленско поведение и довежда до появата на стандартите от серията ISO 9000

Методи за поддържане и усъвършенстване на качеството
1) планиране и стимулиране на качеството – формулиране на цели и разработване на политика по качеството, определяне на конкретни задачи по качеството за всички структурни звена, разработване и въвеждане на система за мотивация на персонала за поддържане и подобряване на качеството – състои се в анализ и оценка на степента на реализация на целите и политиката по качеството, както и идентифициране на причините за евентуално влошаване на качество
2) контрол върху качеството
3) стандартизация
a. процес на разработване и въвеждане на стандарти за качество
b. стандарт – документ, установяващ комплекс от правила, норми и изисквания към обекта на стандартизация (продукти, процеси и дейности).
c. Сред най-популярните стандарти са тези от серията ISO 9000, разработвани от международната организация по стандартизация
i. Не са задължителни за бизнеса
ii. Повишаване на конкурентоспособността
iii. Нормали – вътрешни стандарти за качество
iv. За успешната дейност на външни пазари наличието на сертификат за качество се явява почти задължително условие

Практическа полза от стандартите за качество
- повишават безопасността на продуктите
- осигуряват стабилни характеристики на продуктите, процесите и услугите
- подпомагат яснотата и взаимното разбирателство между бизнес партньори
- служат при договаряне по отношение на технически изисквания и предписания
- допринасят за поддържането на екологичното равновесие и опазването на околната среда и др.

международните стандарти от серията ISO 14000 са свързани с контрол върху вредните въздействия от дейността на предприятието върху околната среда и безопасността на продуктите.


Екологизация на производството

Днес темата за опазване на околната среда е особено актуална. Загрижеността за пагубното въздействие на човека върху природата, обаче, и в миналото е привличало вниманието на учените

Жан-батист Ламарк
- „Предназначението на човека като че ли се заключава в това да унищожи рода си, предварително правейки земното кълбо непригодно за обитаване.”

Въздействие на човека върху природата
- замърсяване на околната среда
- интензивно изразходване на природните ресурси – в произовдствено-стопанската дейност преобладават ресурсоемки методи на производство
- заплаха за равновесието на екосистемите и за биоразнообразието на планетата
- силно влошаване качеството на жизнената среда на човека

Няма коментари:

Публикуване на коментар