Търсене в този блог

сряда, 7 април 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 06.04

Вътреобщностно придобиване – не се съставя митническа декларация, няма импортни мита, такси, но се съставя протокол съгласно ЗДДС. Дружеството може да ползва както данъчен кредит, така и данъчно начисление.
- вътреобщностни доставки – имаме задължението да представим ВИЕС декларация до 14то число на следващия месец в НАП
- ставката е 0%
Ако купуваме освободена от облагане стока, няма право а се ползва както данъчен кредит, така и задължение. При ставка 0% имаме право на данъчен кредит, а данъчното начисление е 0. по този начин се стимулира износа.

Когато имаме внос, елементи на доставната стойност са и митата и акциза. Начисляването им, обикновено, става на база на сключени доларови разплащания по сделките. Митото и таксите се начисляват на базата на митническа облагаема стойност. За митнически цели обикновено се определя курс веднъж месечно.
Стойността на вноса се начислява с мито и такси и върху получената сума се начислява акциз. След това се начислява ДДС. Принципа е данък върху данък!

При счетоводното отчитане на стоки и материали – 302 и 304  активни сметки

Сметка доставки – калкулационна сметка. Дали ще се ползва или не при придобиването на стоки и материали е в правомощието на предприятието. Обикновено се ползва тогава, когато се правят покупки, при които доставната стойност е с повече елементи (внос).

Записвания при покупка на стоки (материали) от внос (със 301)
301/401
301/457 – за мита
301/456 – разчети с акцизи
4531/457 – ползван данъчен кредит
457/503 –
456/503 –
301/
4531/
/401
401/503 - доставчик транспорт
301/503 – за всички останали преки разходи
304(302)/
/301
Трябва да се определи и единичната доставна стойност. Това се прави на базата на покупната стойност.

Ако не ползваме 301
- навсякъде където имаме 301, щяхме да пишем 304 и нямаше да има последната статия за отнасяне на разходите

от страната
301/
4531/
/401 – и за стоки и за материали

За вътреобщностно придобиване
4531/4532 или
4531/499 – така отделните статии отиват в отделните дневници
499/4532

Зад 302 и 304 стоят живи хора, т.е. стоят МОЛ. Следователно по 302 и 304 се увеличават или намаляват отговорности.

Стоки на отговорно пазене
- наши стоки са на пазене от клиент – ще прехвърлим по балансовата сметка за отговорно пазене, защото продължаваме да сме собственик на стоката
- ако ние пазим – извънбалансово, тъй като не е наш актив

Материали – имат предназначение да бъдат ползвани в дейности. Първоначално, когато бъдат пуснати по тази дейност, се отнасят по икономически елементи.
- Първичното документиране става с искания/ лимитни карти
- Продажба на материали

Продажба на стоки (на дребно)
- 501/
- /702
- /4532
- 702/304
o  за да установим резултата от продажбата трябва да приключим 702, но това не се прави веднага тъй като под внимание трябва да се вземат разходите за обращение (за основна дейност)
- 702/611
- 702/614
- 702/123  печалба и 123/702 загуба
Ако купим стоки за 10000лв, нямаме разход, а превъплъщаваме от пари в стоки. Разход имаме, когато ги продадем. Продаваме половината за 6000лв. тогава разход 5000, приход 6000 и разлика от 1000лв печалба.

При продажба на едро вместо 501, ще водим 401 в първата операция

Продажба на материали
411/
/706
/4532
706/302

При придобиване на стоки, в случай че МОЛ установи липса на доставена стока от записаното във фактурата:
- имаме стоки за 10000лв по фактура, а дефакто имаме за 9800.
- След свикването на комисия се предявява рекламация
- 304 – 9800
- 4531 – 2000
- 441 – 200
- /401 – 12000
- 4531/401 – 40лв в червено, за да се намали данъчния кредит
В края на отчетния период стоките и материалите могат да бъдат обезценявани. Водещ е принципа на предпазливост.
Стока Х – 30бр*10лв=300лв, но имаме информация за 7лв/бр
- 608/304 – 90
В последствие имаме информация, че нетната реализируема стойност е станала 13лв, но са останали 10бр. Само за 10бр, може да направим надоценка, но не можем да надхвърлим цената от 10лв  304/709 – 30
Материята е заложена в стандарт 2 (както международен, така и национален)

Стоките (както и материалите, но със сметка за материали) подлежат на инвентаризация. Могат да настъпят липси, излишъци.
- при излишък  304 (302)/709 по справедлива оценка
- при липси
o без вина  разход 609/304 (302), но дължим и ДДС 609/4532
o с вина  442/
o /304
o /4532
o /413
o 501/442
o 443/709
o 421/442
- Фири – признават се за разход 609/ 304(302). ДДС не се дължи!

Стоки на консигнация – когато се сключва договор между двете страни. Съответен доставчик изпитва затруднения по пласирането на стока, а клиента я приема на доверие (консигнация). В рамките на договора се дават еди-колко си броя. Колкото се продадат, продадат. Останалите се връщат. Този, който ги е приел първо ги отчита задбалансово. Почва да ги продава и първо отчита продажби. След изтичане на договора уведомява доставчика и взима фактура от него. Довереника след това ще си осчетоводи.

Важно при стоки и материали е първичното документиране!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар