Търсене в този блог

сряда, 7 октомври 2009 г.

Лекция по Финанси - 25.09

Основни концепции за парите
(без, произход, еволюция и функция на парите)

ЦБ съблюдава за сигурността на националната парична единица и да регулира парите в обръщение. Тя е един от регулативните органи, който се занимава с банковата система.
БНБ има 130 годишна история. Основана е 1879г. има специален закон, който урежда функциите на БНБ. Ръководи се от един управител и трима подуправители – на управление „банково”, „банков надзор”, управление „емисионно”. БНБ е институцията, която дава и отнема лицензии на банки на територията на страната. Съставя платежния баланс на страната. Обявява основния лихвен процент.

Три инструмента за регулиране на паричния пазар.

Сконтов механизъм – осъществява се чрез сделки по покупко-продажба на необезпечени полици на ТБ (рефинансиране на ТБ). ЦБ обявява сконтов процент – процент при който е готова да рефинансира дадена ТБ. Чрез Този процент ЦБ може да направи достъпа до финансов ресурс на ТБ по-лесен/ труден. Ако се увеличи  рестриктивна политика, а ако се намали  рефинансира се на по-ниска цена. В условията на валутен борд БНБ няма право да рефинансира ТБ.

Операции на открития пазар – покупка/ продажба от страна на ЦБ и ТБ от друга на краткосрочни емисии ДЦК. Когато ЦБ купува, това води до обратен паричен поток от ЦБ -> ТБ  ТБ получават финансов ресурс за разширяване на дейността, а когато продава, то ЦБ провежда рестриктивна политика  намалява възможностите на ТБ за даване на кредити.
В Сконтовите операции и операциите на открития пазар ЦБ не може да задължи ТБ да се възползват от тези инструменти.

Система на задължителни минимални резерви – тези резерви се определят като процент от привлечените средства на ТБ, които те са длъжни да съхраняват по разплащателните си сметки в ЦБ. Този инструмент е позволен в системата на ВБ. Към днешна дата размерът е 10%. По този косвен начин се гарантират интересите на банковите вложители, като банката не може да инвестира цялата сума, която акумулира. ЦБ може да променя този процент. Ако се увеличи нормата на резервите  ограничава ТБ с отпускането на нови заеми. Ако % се намали се освобождават допълнителни ресурси на ТБ, с което да предоставят повече кредити.
Промяната на ЗМР има незабавно приложение и е способна да предизвиква голямо свиване/ разширяване на паричното предлагане.

Измерване на паричната мултипликация – дава отговор на въпроса колко пъти може да нарасте първоначално вложена сума в резултат на междубанковите операции. Мултипликаторът и нормата на задължителните резерви са в обратна връзка.
Тези сметки са възможни само ако плащанията се извършват по банков път. Ако се извърши плащане в брой – парите напускат системата и не се мултиплицират. Нивото на парична мултипликация напрактика никога не е толкова колкото на теория.

Процентът на задължителните резерви дълги години е бил 11%, след въвеждане на Валутния борд. От миналата година, ноември, е 10%, като до тогава тези стойности са варирали през годините.
БНБ не може да използва всички възможности за регулиране заради Валутния борд


Валутен борд

Механизмът на валутния борд е автоматизиран. Механизмът е прост, но ефикасен. ВБ се състои от три основни компонента:
• златно- валутни резерви
• фиксиран валутен курс
• пари във обръщение
o ЗВР * ФВК = ПО !!!
 От тези три компонента само един е фиксиран – валутният курс. Другите два елемента са променливи.
 Не трябва да има повече пари в обръщение от колкото са валутните резерви в страната.
 Ако този принцип не се спазва и например се напечата нова емисия, без да има промяна валутните резерви  увеличаване на фиксирания курс, което е невъзможно в условията на ВБ.
 Формулата по-горе действа и при липса на ВБ, което обуславя промените в курсовете.
- Златно- валутен резерв
o Състои се от монетарно злато – 7%
o Чуждестранна валута в брой – 17%
o Инвестиции в ценни книжа – 76%
- Пари в обръщение
o Банкноти и монети пуснати в обръщение – 33%
o Парите на търговските банки -
o Парите на държавата/ фискален резерв – 30%
o Депозита на „управление банково” –

Характеристики на ВБ
- режим на конвертируемост на националната валута към базисната
- изключва възможността за провеждане на свободна парично- кредитна политика. Механизмът е автоматизиран и е подчинен на ФВК.
- ЦБ не може да предоставя кредити под каквато и да е форма държавата или държавни органи. БНБ не може да рефинансира и банките. Изключение се допуска само при ликвиден риск засягащ стабилността на банковата система.

Резултати от въвеждането на ВБ
- стабилизиране на финансовата система
- нормализиране на финансовите/ валутните пазари. Лесно прогнозируеми.
- Ограничаване темпа на инфлацията
- Стабилизиране на лихвените проценти.
- Негативна последица върху експортните възможности на икономиката. Затруднен експорт в страни, в които националните валути се обезценяват.
- Поема се негатив и ако еврото се обезцени спрямо други валути

Няма коментари:

Публикуване на коментар