Търсене в този блог

сряда, 7 октомври 2009 г.

Лекция по Финанси - 02.10

Финансов сектор. Финансова система. Финансови посредници.

Финансов пазар
- този пазар, на който се търгуват финансови средства и активи
- основна функция – осъществява връзката между 2 групи лица и институции
o лицата/ институциите, които имат временно свободни ресурси – спестители/ инвеститори
o лицата/ институциите, които имат нужда от допълнителни ресурси – заематели/ заемополучатели и емитенти (институции, които се финансират чрез инструменти на финансовия пазар (акции, облигации))
• ФП създава механизмите за образуване на спестявания, осигурява ликвидност на вложенията и осигурява ресурс за реализацията на инвестициите
• ФП има и регулативна функция – изразява се в това че ФП е един от каналите, чрез които се осъществява регулирането, контрола и надзора върху финансовата система

Класификация на ФП
• в зависимост от срока/ матуритета
o парични пазари
 този сегмент от ФП, на който се търгуват депозити, краткосрочни заеми и др. финансови инструменти със срок на падежа до 1 година
 не е специална институция, а по-скоро абстрактно понятие. Не е локализиран.
 Пазари на едро. Размерът на сделките и изтъргуваните обеми са големи. (мин. няколко милиона валутни единици)
 Предимно големи инвеститори. Дребните инвеститори използват брокери и финансови съветници.
 Други инструменти на пазара са депозитните сертификати, полици с падеж до 1 година, търговски ценни книжа... всички финансови инструменти със срок на погасяване до 1 година
o капиталови пазари
 търгуват се дългосрочни кредитни инструменти – корпоративни облигации, общински облигации, акции, хибридни сделки и др. със срок на падеж над 1 година
• според фазата на търгуване на финансовите активи
o първичен пазар
 обхваща фазата на емисията и пласмента (продажбата на ценните книжа до 1я купувач)
o вторичен пазар
 всяка последваща покупко-продажба
 разделянето на двата пазара е условно. Прието е компания, която пуска нова емисия акции да прави сделка на първичния пазар с 1я купувач
 значението на вторичния пазар е съдействие за осигуряване на ликвидност на вложенията
 те могат да се организират и да съществуват в няколко различни форми
• фондова борса
o организирана на базата на определени правила и процедури
o първокласен пазар за ценни книжа – има определена процедура за допускане само на първокласни емитенти на ценни книжа. Не всяка компания може да търгува на нея.
o Често фондовата борса се определя като барометър за състоянието на цялата икономика, защото борсовите индекси отразяват състоянието на компаниите.
• извънборсов пазар
o основни участници са банки, дилърски компании, финансово-брокерски къщи които разменят помежду си оферти за покупко-продажба на ценни книжа
o на извънборсовия пазар сделките се сключват бързо, без формалности, но не без правила
o на този пазар участниците се познават, имат си доверие и офертите са по-скоро реални
o ниски транзакционни разходи и по-голям брой потенциални клиенти
• околоборсов пазар
o търгува се с ценни книжа на компании, които по една или друга причина не отговарят на изискванията за достъп на официалния пазар
o компании, които или за 1ви път пласират ценни книжа, без история или по-малки компании, които по обективни причини не отговарят на изискванията на фондовата борса
o трамплин за по-малките компании преди техните ценни книжа да бъдат листвани на фондовия пазар
o в България не съществува околоборсов или извънборсов пазар


Участници на финансовите пазари
1) спестители
a. това са субектите, които формират временно свободните парични ресурси
b. основни участници – домакинства, бизнеса, чуждестранни инвеститори
i. основно там се формира доход, който в последствие се преразпределя на ФП
2) заематели (емитенти)
a. нуждаят се от допълнителни ресурси за своята дейност поради несъвпадение на периода на влагане на ресурси и получаване на резултати от тяхното влагане. Нужни са заемни средства.
b. Участници - фирмите, компаниите от бизнеса, домакинствата(ползващи кредити), държавата (емисии на ДЦК), финансовите институции (част от тях имат специфичен статут – регулативни органи)
3) финансови посредници
a. инвестиционни дружества
i. АД с основен предмет на дейност инвестиране в ценни книжа
1. от открит тип
a. задължени са по искане на своите акционери да изкупуват обратно своите акции
b. тези дружества обявяват курс купува/ продава ежедневно
c. предвижда се възможност за затворен период, в който дружествата не са задължени да изкупуват обратно акции, но не по-дълго от 3 години от учредяването на дружеството
2. от затворен тип
a. не са длъжни да изкупуват обратно своите акции
b. застрахователни компании
i. периодично набират средства от лица (ФЛ и ЮЛ) срещу ангажимента да им се изплатят определени суми при настъпване на застрахователно събитие
c. пенсионни фондове
i. тяхното основно предназначение е да изплащат доходи на лица, които са прекратили своята трудова дейност
ii. пенсионните фондове набират средства в дългосрочен период, което осигурява възможността пенсионните фондове да инвестират дългосрочно
d. други инвестиционни посредници
i. компании, които извършват сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка или само посредничат при сключването на подобни сделки. Управляват индивидуални портфейли от ценни книжа, както и богат набор от консултантски услуги.
4) регулативни институции
a. специализирани органи, които осъществяват функциите на надзор и контрол върху останалите субекти на ФП
b. основната цел, която тези органи си поставят е защита а интересите на вложители/ инвеститори и да се осигури стабилност на финансовата система и на паричната единица
c. В България
i. Министерство на финансите – основен инструмент за въздействие е провежданата фискална политика (данъчно облагане и др.), емитирането на ДЦК
ii. БНБ – упражнява надзор и контрол върху банковата система (предната лекция)
iii. Комисията за финансов надзор – отговаря за инвестициите в ценни книжа, за застрахователния и осигурителния пазар
1. защита на интересите на инвеститорите, на застрахованите и осигурените лица
2. осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на ФП
- Инструментариум на комисията
o Възможност за законодателна инициатива – предложения за промяна на съществуващата нормативна уредба
o Лицензионен режим – осигуряване на контрол на достъпа на различни участници на контролираните от комисията сегменти от ФП
o Има право да налага санкции при установяване на нарушения

Финансови инструменти
1. Дългови/ Кредитни инструменти
a. Документи, с които се оформя предоставянето на кредит
b. Съкровищни бонове
c. Облигации
d. Депозитни сертификати
e. Търговски ценни книжа, полици
2. Дялови инструменти
a. Документи за собственост. Носят права при участие в собствеността и право на избор на управителни органи, право на ликвидационен дял;
b. Акции
c. Дялове при ООД
3. Хибридни инструменти – съчетават права както на дяловите така и на дълговите инструменти; става смяна от дълг към собственост;
a. Конвертируеми облигации
4. Деривати – за повечето от тях е характерно, че нямат собствена цена, а тяхната стойност зависи от изменението на цените на т.н. базисни активи (борсови индекси, цена на определена стока, валути, акции)
a. Фючърсни контракти

Банките
• за практикуването на банкова дейност е необходим лиценз, който се получава от регулативния орган, който отговаря за дейността на банките – ЦБ
• банките са финансови институции, които привличат средства от клиенти и използват привлечения ресурс за различен тип инвестиции – предоставяне на заеми, инвестиции в ЦК и др.
• банките посредничат при извършване на изплащания между контрагенти

Банкови операции
1) активни
a. свързани с актива на банковия баланс
b. чрез активните си операции (не всички) реализират възвращаемост на вложените от тях ресурси
c. касова наличност – не носи възвращаемост, не се олихвява;
d. приравнени към касова наличност средства – резерви на ТБ, салда по сметките на банките в други ТБ – бързо конвертируеми в налични средства
e. инвестиции в ценни книжа – не са еднородни а се разпределят в две групи
i. ценни книжа в оборотен портфейл
1. краткосрочни емисии ДЦК, в които банките са инвестирали не толкова с цел получаване на доход, а с цел допълнителен източник на ликвидност
ii. ценни книжа в инвестиционен портфейл
1. водещ мотив е реализиране на възвращаемост, поради дългосрочността на инвестициите за сметка на по-малката ликвидност
f. инвестирани средства в предоставени заеми – до 60% от активите
i. носят най-голяма възвращаемост, но са и най-рисковите активи
g. дълготрайни материални активи – средства инвестирани в сгради, офис техника и др., при които няма доход от тях
2) пасивни
a. свързани са с пасива на банковия баланс, а пасива от своя страна отразява източниците на финансиране
b. такива сделки и операции с които се задоволява необходимия за дейността на банките ресурс
i. необходимия собствен капитал за получаване на лиценз е 10млн лв.
c. За банките е характерно привлечения капитал да е в пъти повече от собствения капитал
d. Набират собствен капитал чрез емисии на свои акции, а привлечен ресурс под формата на депозити срочни и безсрочни, но и от финансовите пазари, рефинансиране от ЦБ;
3) Посреднически/ комисионни операции
a. В тях банките не влагат свои ресурси, а оказват различни услуги на своите клиенти срещу което получават възнаграждения под формата на такси и комисионни
i. Разплащателните операции на банките – касови и безкасови
ii. Доверителни сделки и услуги
iii. Сделките на банките с ценни книжа
iv. Консултации относно емитирането и пласмента на ЦК на своите клиенти
v. Покупко-продажба на валута
vi. Съхраняване на ценности
vii. Консултантски услуги на банки – анализи, консултации изготвяни по поръчки на клиенти

Няма коментари:

Публикуване на коментар