Търсене в този блог

вторник, 20 октомври 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 13.10

Особености на счетоводството
1) Обхвата на счетоводството е в рамките само на отделното предприятие.
2) Документален характер на стопанските операции, като основание за счетоводно отчитане.
a. Ако няма документ, няма отчитане!!!
3) Задължително използване на стойностния измерител
4) Пълно и всеобхватно обхващане и отразяване на стопанската дейност на предприятието
5) Непрекъснатост на отчетният процес
6) Взаимносвързано отразяване на стопанските операции; двоаспектно, двояко третиране на измененията в имуществото и капитала на предприятието породени от изменението на капитала на предприятията
7) Счетоводството е средство за контрол, анализ и прогнозиране
8) Използва уникален, специфичен счетоводен метод за създаване на счетоводната информация
9) Обособена научна дисциплина

Предмет на счетоводството
• Дава отговор на въпроса за кое точно счетоводството ще дава информация.
• Съвкупността от счетоводни обекти, от онези елементи, за които счетоводството дава информация
• Предоставя информация за онези обекти които отговарят на:
o Счетоводните обекти да са резултат на реална стопанска операция, сделка или събитие
o Отчита само онези обекти, по отношение на които има вероятността да получим или да настъпи разходване на икономическа изгода
o Счетоводните обекти да са надеждно, достоверно измерими и оценими

Обект на счетоводството
1) Активи
2) Пасиви (задължения, дългове, привлечен капитал)
3) Собствен капитал
4) Разходи
5) Приходи
6) Финансов резултат
a. За последните 3: приходи – разходи = финансов резултат, което е елемент от собствения капитал
b. Дадени са като отделни елементи с образователна цел
7) Парични потоци
8) Стопански операции водещи до изменение в активите, пасивите и капитала на предприятието
9) Правни взаимоотношения свързани със стопанската дейност на предприятие и влияещи на неговото имущество и капитал

Актив
- това е ресурс, контролиран от предприятието, резултат от минали събития (сделки), от който се очаква бъдеща икономическа изгода
o ресурс – поради различните форми на актива – материални, нематериални(закупено право за издаване...), финансови(парични средства, благородни материали, акции, облигации и др.)
o контролиран – има точен смисъл. От счетоводна гледна точка означава възможност за влияние, определяне финансово- оперативната дейност на едно предприятие. Контролиране не означава притежаван. Един ресурс може да бъде третиран като актив, дори и да не е притежаван юридически от това предприятие, но да има контрол над него (финансови лизингови договори).
o минали събития
o бъдеща икономическа изгода

Няма коментари:

Публикуване на коментар