Търсене в този блог

вторник, 20 октомври 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 06.10

Същност на счетоводството

- правна алгебра
- счетоводството е писаната с цифри история на предприятието
- счетоводството е много тясно свързано с математиката, с изменението на различни величини
- има връзка с правото
- професор по математика написва първата книга за счетоводство – Лука Пачиоли
- да предостави информацията за имуществото и капитала, за промяната на това имущество и капитал (на собствеността, на ръководството), за финансови резултати, за парични потоци
- счетоводството е обърнато назад към миналото; показва какво се е случило за определен период (отчетен период);
- дава информация за паричния поток, за да се видят промените в собствения капитал. Всичко това се представя в годишен отчет. Той се прави за предходна година в продължение на три месеца – януари, февруари и март
- прилагане на т.нар. „справедлива цена”

Функции на счетоводството

- Информационна
o Предоставя определена информация
o Всяко предприятие трябва да води счетоводство. Това е императивно
o Счетоводството заема около 70-80% от целия процес на предприятието.
o Съществува планова информация – планира се колко приходи и разходи ще има (9-10% от управленския процес)
o Нормативно- технологична информация – 4-5% от управленския процес – закони, правилници, наредби
o Отчетна информация – 80-85% от управленския процес; най-значимата; Дели се на:
 Оперативна
• Експресна информация; обикновено е приблизителна; предоставя се от различни лица в предприятието
 Статистическа
• Главно обхваща големи явления
 Счетоводна
• Особености на счетоводната информация. Тези особености я различават от всички други информации.
- Контролна
o Счетоводството е призвано да отчете какво се е случва в предприятието
- Прогнозна
o Как ще се развива предприятието
- Социална/ Етична


Особености на счетоводството

- Счетоводството има задължителен, императивен характер, фиксиран в търговския закон и закона за счетоводството,
- Всеки търговец е длъжен да води счетоводство – юридически лица, които не са търговци също трябва да водят счетоводство (фондации, политически партии, сдружения, клубове, асоциации)
- Неперсонифицираните дружества също са задължени да водят счетоводство
- Чуждестранни лица (физически или юридически), които извършват стопански дейности в България, също трябва да водят счетоводство
- Търговски представителства – водят счетоводство

Няма коментари:

Публикуване на коментар