Търсене в този блог

вторник, 20 октомври 2009 г.

Лекция по Статистика - 09.10

С цел представяне на пропорциите на.... структурна диаграма. За графичен образ най-често се използва кръг, който е фрагментиран в съответствие с абсолютните или относителните честоти. Този тип графично изображение има за цел да внуши отношението на част към цяло.


Въпроси 12, 13, 14 и 15 – описателен метод за анализ на емпирични разпределения

С цел задълбочаване на характеризирането на емпиричните зависимости се прилага описателен метод. Той включва изчисляване и интерпретиране на 3 групи от величини – средни, величини на вариацията и величини на разпределението.

По своята същност, средната величина дава обобщаваща характеристика на съвкупността по даден признак, като разкрива общото, закономерното преодолявайки индивидуалните различности.

За да бъдат средните величини наистина типични е необходимо да се спазват някои правила:
1) Съвкупността, за която се установява средната, трябва да бъде относително еднородна. Ако не е такава, трябва да се образуват подсъвкупности.
2) Средна величина се установява от достатъчно голям на брой единици. Само така ще се отрази типичното за съвкупността и ще се избегнат случайните елементи.
3) Средната величина се установява само по признак, по който е налице вариация.
4) Средната величина е обобщаваща величина. Има абстрактен характер и по правило се различава от индивидуалните значения.

В зависимост от начина на изчисляване, средните величини се делят на две големи груби – алгебрични средни(12 въпрос) и неалгебрични средни(13 въпрос).

Няма коментари:

Публикуване на коментар