Търсене в този блог

сряда, 7 октомври 2009 г.

Лекция по Статистика - 02.10

5 Статистически редове

Статистическия ред е абстракция, която обхваща подредени по даден признак значения. Чрез статистическите редове се изразяват две основни неща:
1) разпределение на статистическите единици по даден признак
2) изменение на значенията по даден признак за последователни периоди или моменти

Статистическите редове могат да се класифицират по следния начин:


• Статични редове – редове на разпределение, представляват разпределение на единиците по даден признак за един и същ период или момент
o Метрирани – изразяват разпределението на единиците по вариационен признак
 Непрекъснати
 Прекъснати
o Неметрирани - те изразяват разпределението на единиците по атрибутивен признак
• Динамичните редове (временни/ хронологични) представят значенията по даден признак за последователни периоди/ моменти за една и съща единица

- Редовете се делят на претеглени и непретеглени. Непретеглени са тези редове, при които на всички значения се дава равно тегло. Претеглени са тези редове, при които на различните значения се дават различни тегла.

- Редовете се делят още на дискретни и интервални. Формално разделяне, без връзка с прекъснати и непрекъснати. Става въпрос как се представя значението – с едно число или с интервал (20години или от 19 до 29 години)

6 Статистически таблици
7 Статистически графични изображения  четат се от учебника
8 Статистическо изследване 
9 Статистически величини

Разработват се по следният начин:
- дефиниция
- елементи
- видове

10 Анализ на емпиричните величини

Най-общо емпиричните разпределения представляват разпределение на единиците на изучаваната съвкупност по значенията на признаците. Чрез тях се разкрива характера на съвкупността и нейната вътрешна структура.
Емпиричните разпределения могат да бъдат класифицирани по няколко начина: (разглежда се анализа само на метрирани редове до 34ти въпрос)

Емпиричните разпределения могат да бъдат класифицирани:
1) според брой признаци
a. едномерни
b. двумерни
c. многомерни
2) според вида на съвкупността
a. генерални
b. извадкови
3) според характерните форми на разпределението
a. нормално
b. умерено- асиметрично
c. ексцесно
d. бимодално
e. и др.
- верни изчисления има само при нормални и умерени- асиметрични разпределения

Емпиричните разпределения се изследват чрез три основни групи методи:
1) табличен метод
a. първи етап от изследването на емпиричното разпределение е построяването на честотно разпределение
i. честотно разпределение (frequency distribution) – колко единици попадат в дадено значение
b. извършва се чрез метода на групировките и се представя чрез подходящи таблици. Честотното разпределение дава информация за вътрешната структура и отношение на изучавана съвкупност. Честотното разпределение може да бъде представено по следните начини:
i. абсолютни честоти
ii. относителни честоти
iii. комулативни честоти – комулативно прогресивни или регресивни- пример: 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 24...

Табл.1 разпределение на студентите по възраст
Възраст Бр. Студенти Относителен дял (%)
19 10
20 24
21 17

Пример за комулативни честоти
Възраст Бр. Студенти Относителен дял (%)
19 10
20 24 На не повече то 20 год са 34
21 17 На не повече от 21 са 51

2) графичен метод
3) описателен метод


11 Графичен метод за анализ на емпирични разпределения

Следващ етап на изследването на емпиричното разпределение е построяването на хистограма и полигон. Това са графични изображения, предназначени специално за представяне на разпределения.

Хистограма
• плоскостна диаграма. Тя се построява като на абсцисата се нанасят значенията, а на ордината – честотите

по горния пример
Полигон
• по своята същност полигонът представлява линейна диаграма. На абсцисата се нанасят значенията на признака, а на ординатата – честотите. Графичният образ е линия, която свързва отделните значения

Хистограма при отношения част със част.
Полигонът има по-добри възможности за сравнения с еталонни разпределения

Няма коментари:

Публикуване на коментар