Търсене в този блог

сряда, 4 май 2011 г.

Лекция по Бюджет и бюджетна система - 26.04

Системата на държавното съкровище
Цялостното оптимизиране на финансовото управление на държавните финанси, в частност на държавният бюджет се възлага в отделните страни на институция ( дирекция, звено) Държавно съкровище, което се формира към Министерството на финансите. Смисълът на съставянето на това звено е възлагането на широк обхват от функции, които могат да бъдат различни в отделните страни, в зависимост от влиянието на исторически, културни фактори, икономическото състояние в страната и цялостната система на държавно управление. В този смисъл Държавното съкровище може да има по-голяма или по-маловажна роля в отделните страни в следните области:
• Планирането и контрола на изпълнението на консолидираната фискална програма, включително мониторинга на операциите на извънбюджетните правителствени фондове и сметки.
• В областта на ежедневния касов мениджмънт, включващ контрол на потоците в и от бюджетните и извънбюджетните сметки в банковата система.
• В областта на извършването на непрекъснатост на публичните разходи.
• В областта на управлението на държавния дълг и държавните гаранции.
• То има задача да се занимава с управлението на държавните финансови активи, включващи участието на държавата в държавни предприятия.
• В областта на осчетоводяването на държавните операции и поддържането на информационната система, необходима за финансово управление на публичния сектор.
Тези насоки на въздействие, от страна на държавното съкровище, показва, че неговата роля не е само пасивна, т.е. осигуряването на ресурси за публичния сектор, а е активна във връзка с цялостното управление на държавните финанси (планиране, мониторинг, осчетоводяване, информационни потоци, статистика и т.н.).
Основните функции на държавното съкровище включват:
• Изпълнение и контрол на операциите на централното правителство, както и мониторинг на операциите на извънбюджетните фондове на държавата и общините.
• Касово управление на фискалните операции.
• Счетводство на операциите на централното правителство.
• Развитие на методологията на бюджетното счетводство.
• Изготвяне на статистически данни за държавните финанси.
• Осъществяването на бюджетен вътрешен контрол и одит.
Особено в страните в преход, отговорностите на държавното съкровище за управлението на бюджетните ресурси за вътрешен контрол и одит е изключително важно и разбираемо. В Б-я например, дирекция Държавно съкровище отговаря за дейностите свързани с оторизиране, координиране и анализ на текущото изпълнение на закона за държавния бюджет; оперативното управление на касовите потоци в системата на единната бюджетна сметка; методологията на отчетността и отчетните процедури на бюджетните предприятия и изготвянето на статистически данни за държавните финанси.
Дирекция държавно съкровище има следните отдели:
• Отдел касово управление. Основните му задачи са следните: организира и координира касовото управление на държавния бюджет; залага лимити за плащания по сметките в системата на единната сметка и в систермата за електронни бюджетни разплащания; координира и изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по и от централния бюджет и изготвя информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци в единната сметка; участва в управлението на ликвидността на държавните финанси и осъществява оперативнто управление и анализ на касовите потоци в системата на единната сметка; изготвя периодичните и годишни отчети на централния бюджет. Този отдел осъществява цялостната оперативна дейност по събирането на приходите и извършването на разходите. Има за цел да осигури ускоряване на плащанията, опростяване на административните процедури. Най-разпространената опция е сметките на бюджетните организации да са в ТБ, във връзка с касовото управление, и те да са с нулеви салда, което означава, че ежедневно операциите по тях се насочват към единната сметка на държавното съкровище, която се намира в ЦБ. Единната сметка е обща сметка на правителството, по която се отразяват операциите и се съхраняват ресурсите на правителството, с изключение на тези, които са извън банковата система. Сметките на бюджетните организации в банковата система са с нулеви салда и по тях се отразяват информативно събраните приходи и разходи.
• Краткосрочни бюджетни прогнози и анализи. Кои са задачите на този отдел: анализира текущото изпълнение на приетия от НС държавен бюджет; координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма; изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма; координира и изготвя периодични и годишни доклади и информация за изпълнение на държавния бюджет и консолидирания държавен бюджет.
• Бюджетно счетводоство и платежни процедури. Основните задачи на този отдел са: разработва единна бюджетна класификация, сметкоплан, счетвододни стандарти и указания за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия; разработва методологията, принципите, процедурите на функциониране на системата на единната сметка, на системата на електронни бюджетни разплащания и на банковото обслужване на бюджетните предприятия. Тази методология и основните принципни моменти от нея е съобразена с изискванията на ЕС, МВФ, СБ и организацията за... Извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото ..., засягащо бюджетните и платежните процедури на бюджетните предприятия.
• Държавна и финансова статистика. Координира и изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите направени от разпоредителите с бюджетни кредити; координира обобщаването на отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия; изготвя статистически данни за финансовите показатели на държавните финанси на РБ в съотвествия с изискванията на Евростат.
Системата на държавно съкровище в Б-я през последните години оптимизира процеса на изпълнение на консолидирания държавен бюджет, подобри управлението на бюджетните ресурси в резултат на следните извършени реформи в бюджетната сфера:
• Оптимизирана бе бюджетната структура чрез значително намаляване на броя на извънбюджетните сметки и фондове, с цел включването на типично бюджетните дейности в бюджета и извеждането на стопанските дейности извън бюджетния сектор.
• През 1999г. бе въведена единната сметка на републикансия бюджет в БНБ, чрез която се осъществява касовото изпълнение и бюджетите на държавните органи и бюджетните организации. Въведе се и системата за електронно бюджето разплащане (СЕБРА). Разработи се унифициран сметкоплан за бюджетния сектор, с помощта на който се извършва счетоводното отчитане. Въведе се нова система за финансово управление (ИСФУ).

Важно звено в системата на консолидирания държавен бюджет са общинските бюджети. Причината за тяхната автономност е делегирането на права от страна на държавата на местните органи на власт, т.е. съществуването на местно самоуправление. Финансирането на публичните услуги във всяка една страна е разпределено м/у централните и местните органи на власт, използвайки принципа на субсидиарност, т.е. благата да се предоставят от това ниво, при което се получава най-висока ефективност. Държавата определя част от публичните блага и услуги да се предоставят централизирано и съответно инансират централизирано, а друга част от местните органи на власт, т.е. децентрализирано. Предоставянето на права на общините става по 2 начина: ПЪРВИЯТ се отнася за услуги в/у количеството и качеството на които, държавата запазва влияние, т.нар. делегирани услуги във връзка с образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата. По отношение на тях, държавата делегира на общините административни и организационни правомощия, защото този вид дейност най-добре могат да бъдат организирани на децентрализирано ниво, т.е. на място да се следят здравеопазване, културни дейности и т.н. ВТОРИЯТ ВИД дейности са прехвърлени изцяло на общините, което означава, че те определят изцяло количеството и качеството им, организират и администрират целият процес по предоставянето на тези услуги. На практика финансирането на тези дейности става чрез общинските бюджети.
Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка на приходите и разходите на общината за 1 година. Местните бюджети, както и бюджетът на държавата представляват балансиране на приходите и разходите, акумулирани и извършени от местните органи на власт. Бюджетният период на общинските бюджети съвпада с този на държавния бюджет, т.е. обхваща периода от 01.01 до 31.12. на съответната година. Общинският бюджет е и срочен финансов план на общината за разкриване на съответни средства и целевото им изразходване за финансиране дейността на общинските органи, учреждения, фирми и различни мероприятия. Общинският бюджет се съставя самостоятелно и независимо от републиканският бюджет, което му придава автономност. Той се приема от местния законодателен орган ( общинския съвет), което му придава задължителна сила, както по отношение на държавните, така и по отношение на общинските субекти и живеещите на територията на общината. Въпросите свързани с общинските бюджети в Б-я, законово се регламентират със Закона за общинските бюджети, който урежда съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на ресурсите на територията на общината. Този закон определя и бюджетните бзаимоотношения м/у общините и републиканския бюджет и режима на набиране на бюджетни и извънбюджетни средства за общината. Приходите и разходите по общинския бюджет са класифицирани по специална класификация, която ежегодно се регламентира със Закона за общинските бюджети. Според сегашния закон, приходната част на бюджета е подредена по следния начин:
1. Собствени приходи (местните данъци, установени и определени със закон); местни такси (установени със закон); услуги и права предоставени от общината (ще говорим догодина повече за това защо се нарича така); общинска собственост (общински предприятия, наеми, концесии); глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки; други постъпления.
2. Държавни трансфери: преотстъпени държавни приходи (отпаднали 2008); субсидии и субвенции; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването по удобрени проекти по програми съфинансирани от ЕС.
3. Трансфери м/у разпоредители с бюджетни кредити
Разходната страна на общинските бюджети е подразделена на разходи за делегирани дейности, определени по централно предвидени стандарти; разходи за местни дейности; разходи по видове дейности и параграфи; разходи за текущи нужди; капиталови разходи.
Основните принципи при съставянето и изпълнението на общинските бюджети са:
• Законосъобразност
• Целесъобразност
• Ефективност
• Ефикасност
• Публичност

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност. И при общинските бюджети се спазва опеделена бюджетна технология, която представлява съвкупност от последователно извършвани дейности. Те включват съставянето, приемането, изпълнението, контролът и отчитането на изпълнението на общинския бюджет.
Първата стъпка на бюджетния процес на общината е разработването на проекто бюджета. Според Закона за общинските бюджети този проекто бюджет се изготвя на основата на:
1. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани от общинските бюджети.
2. На основата на стандартите за делегирани дейности, като всеки общински бюджет е длъжен да осигури ресурси за покриването на тези стандарти. Ако общината има допълнителни може да добави бюджет за различните дейности.
3. На основата на предложенията на местната общност.
4. На основата на задълженията по финансиране на общинския дълг.
5. На основата на предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности.
6. На основата на информацията от министерството на финансите, за очакваните постъпления от държавните трансфери.
7. На основата на задълженията по национални и регионални програми, проекти и др.

Съставянето на проекта на бюджета на общината се съставя от кмета на общината със съдействието на кметовете на кметствата, районите, финансовата дирекция и отдел бюджет към отделните общини. Най-важното при подготовката на проекто бюджета е максималното разкриване на всички възможно приходи и пестеливост при изразходването на финансовите средства. Кметът на общината представя в Мин. на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, както и предложения за размера на държавния трансфер за целева субсидия от централния бюджет, т.е. субсидията за капиталови разходи. Заедно с прогнозата кметът представя в МФ и намеренията на общината за поемане на общински дълг. Кметът на общината съставя проекта за бюджет на основата на определените със Закона за държавния бюджет окрупнени показатели за постъпления за субсидии от държавния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация. Кметът на общината, след като се изработи проекто бюджетът, го предоставя за публично обсъждане на местната общност като оповестява датата на обсъждане най-малко 7 дни предварително в средствата за масова информация. Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет за обсъждане, след приемането на държавния бюджет, в срок до 30 дни (държавния бюджет се приема до 15-17. 12). Общинския съвет приема, след обсъждане в комисиите, общинския бюджет в срок до 45 дни от приемането на Закона за държавния бюджет и съответната бюджетна класификация. (около 30 януари)

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА, 2011г.

1 коментар:

  1. Бих искал да инсталира на гърдите силикон.Ли наред като лекар в Истанбул mezdeği Али?
    Meme estetiği

    ОтговорИзтриване