Търсене в този блог

сряда, 4 май 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 19.04

От учебника се чете:
- Що е кредит?
- Договор за кредит като нормативна регламентация
- Договор за потребителски кредит
- Класификация на банкови кредити (от счетоводна гледна точка)
- Специфични видове кредити

Обща технология на кредитната сделка
1) Период до отпускане на кредита – инициирането на кредитното правоотнешение се извършва с молба или искане за кредит. Традиционно е образец на банката, в който образец има обща информация (данни за кредитоискателя), информация за кредита, който ще се търси, цел на кредита, срок на ползване и срок на погасяване, начин на обслужване на дълга, в т.ч. чрез конкретен погасителен план. Към искането се прилагат оригинали на редица документи, които са елемент на индивидуалната кредитна политика на съответната банка. Най-често искани са:
a. копие от лични документи на кредитоискателя
b. учредителни документи, записи, протоколи, решения на общи събрания на акционери, начините на управление, вземане на решение
c. Искат се и различни декларации – за открити сметки в съответната банка, икономическа свързаност, за липса на данъчни задължения, референции от трети лица
d. отчетни документи (годишен финансов отчет и пълен одиторски доклад, ако предприятието подлежи на задължителен финансов одит)
e. Данъчни декларации
f. Документи доказващи търговската обвързаност на кредитната сделка
g. Документи за собственост и опис на активите (обикновено непаричните и особено дълготрайните активи по балансова стойност), оценки на лицензирани оценители, Застрахователни полици или най-общо казано информация за активите, от които банката може да обезпечи дадения кредит
h. Документи обуславящи финансово-икономическата обосновка на проекта
i. Обща характеристика на кредитоискателя – правен статут, промени в организационна структура и т.н.
ii. Обща информация за кредитирания проект – мотиви, маркетингова информация, оценка на пазара, режими на производство и търгови и пр. Прави се разрез на пазарната среда, в която обекта на кредитиране попада
iii. Обосновка на ефективността на обекта на кредитиране – бюджетиране на проекта като се представят очакваните приходи и разходи, разработени според динамиката на икономическите условия и до колкото банката се интересува от паричните потоци, генерирани от кредитирането се изискват прогнози за срока на кредитиране, като целта на тази част е да се докаже възвращаемостта на заетите средства при различни варианти на макроикономическа среда .
iv. Анализ на основните финансови показатели на кредитоискателя в ретроспективен план и перспективен срок
На база на представените документи се прави анализ и оценка на кредитоспособността на кредитополучателят (прави се съобразно вътрешни правила на банките). етапа завършва с изготвяне на становище от служителя от отдел кредитиране с предложение за сключване на кредитен договор, адресирано до кредитния съвет.
2) Период на отпускане на кредита – свързан с разглеждане на предложението пред кредитният съвет. Кредитен съвет има и в клоновете и в централите но състава и правомощията са диференцирани според вида и размера на кредита. Съвета излиза със становище (писмено), което се изпраща до отдела, който е започнал обработката на кредитното досие. Ако становището е отрицателно, с отговора се уведомява кредитоискателя, а ако е положително започва изготвянето на договора за кредит и договорите за обезпечение.
a. Договори за обезпечение могат да са или договор за залог или договор за ипотека
На този етап се правят и окончателните оценки на предложените обезпечения. Банката разполага с вещи лица, оценители, които изготвят експертните заключения.
Самият договор за кредит има следните основни реквизити:
- вид на кредита
- предназначение на кредита
- вид валута
- сума
- изрично се отбелязва наличието или липсата на гратисен период спрямо
- лихвени условия – уточнява се вида на лихвата (проста или сложна, антиципативна или декурсивна), какъв е лихвеният процент, лихвена база
- обезпечението на кредита – описание по вид и стойност и информация за лицето, което го предоставя. Вида на обезпечението превишава с определен процент сумата на отпуснатият кредит.
- Такси и комисионни по кредитната сделка
o Такса за разглеждане на искането/ молбата за кредит и такса за оценка на обезпечението. Тази таксата е или абсолютна сума или е обвързана с размера на обезщетението. Счита се, че тези такси, събрани преди началото на кредитната сделка не са финансови услуги по смисъла на закона за ДДС и не влизат в кръга на освободените доставки, т.е. те са облагаеми! (в една банка не са често срещани облагаеми услуги)
o Комисионна/ такса за обработка на кредита – обикновено се събира в процент към стойността на разрешеният кредит и се събира еднократно към момента на отпускане на кредита
o Такса за ангажимент – обикновено присъства при кредити с план за усвояване (с характер на кредитни лимити). Тази такса се събира за това, че банката е гарантирала да предостави сума на определени дати.
o Такса за неусвоена част от кредити, разрешени като кредитни улеснения – става дума за овърдрафти, кредитни линии. Обичайно се изчислява процент върху разрешената, но неусвоена сума
- Правни действия, които банката предприема при просрочване на кредита
o След подписване на договора, съгласно нареждане от отдел „кредитиране”, кредита се разрешава като се открива счетоводно втора аналитична партида към разплащателната сметка на кредитоискателя в съответна валута, която за разлика от първата е безлихвена и без такси за обслужване. Заемът се отпуска по нея и от нея се погасяват периодичните вноски по главницата и дължимите лихви. Това означава, че счетоводно банковата разплащателна сметка се разделя на две
 Същинска разплащателна сметка, която се идентифицира със сметка 1713
 Заемна сметка, която се идентифицира със сметки от гр.22 или гр.53
3) Период на обслужване на кредита – на този етап се извършва погасяване на кредита съгласно договореният погасителен план. Най-често се използват
a. погасителен план с променлива вноска – главницата намалява с константна сума, а лихвата се изчислява върху непогасената главница
b. погасителен план с анюитети – при него общата сума на погасителната вноска е еднаква за целия погасителен период, но структурата е различна. През първата половина на погасителният срок делът на лихвата е най-висок, докато през последните години най-малък.
c. Погасителен план „Bullet loan” – всички погасителни вноски без последната погасяват само лихвата, а последната погасителна вноска погасява лихвата за последния погасителен период и главницата.
На този етап се извършва олихвяване, съгласно принципа за текущо начисляване. Банката ежедневно изчислява лихвитеи ги начислява счетоводно към съответната лихвена дата. Начислените лихви се отчитат като текущи финансови приходи на банката, независимо от момента на тяхното получаване, както и периода за който се отнася.
На този етап банките класифицират своите вземания по кредити (рискови експозиции) в четири рискови групи, като изчисляват и начисляват т.н. специфични банкови провизии за кредитен риск отчитани като текущи финансови разходи и коректив спрямо отчетната стойност на рискови активи (вземания на банката по кредитните сделки).
4) Период, в който се констатират аномалии в кредитното правоотношение

За следващият път – банкови провизии...

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТKO ЗАХАРИЕВ, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар