Търсене в този блог

четвъртък, 26 май 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 29.04

Риск и възвращаемост I
(Продължение)

Индексът СОФИКС има най-голяма възвращаемост (реални данни, които съпоставят СОФИКС, Златни пясъци, Слънчев бряг), но и най малък риск (стандартно отклонение), заради теорията за диверсификация на портфейла.

Оценка на норма на възвращаемост
- 30% от времето е в рецесия
- Нормално време – 50%
- Растеж – 20% от времето
o Разглеждаме две фирми, ABC и XYZ, които реализират доходности както следва:
o ABC XYZ
o Рецесия: 10% 20%
o Нормално: 18% 12%
o Растеж: 26% -4%
- Калкулираме очакваната възвращаемост , където „р” е тегло и така получаваме възвращаемост на ABC от 17,2%
- Възвращаемостта на XYZ е 11,2%
- Измерваме дисперсиите на двете компании и получаваме дисперсия на ABC=0,003136, а на XYZ…

Какво е общ риск?
- диверсифицируем (специфичен за фирмата) риск
o причинява се от случаи, които са специфични за дадена фирма, т.е. от съдебни дела, стачки
- не-диверсифицируем (пазарен, системен, бета) риск
o произтича от външни събития – война, рецесия, инфлация
o всички фирми са повлияни от тези фактори едновременно и пазарния риск не може да се елиминира с помощта на диверсификацията
o пазарният риск е също така познат под името систематичен риск, понеже показва в каква степен даден актив се движи в синхрон с останалите активи
- измерва се с помощта на дисперсията и възвращаемостта спрямо очакваната (средното) и се отнася само за активи, които не са включени в портфейл

Коефициент на вариация – стандартизирана мярка на дисперсията съпоставена с очакваната възвращаемост. Целта е ниски равнища на този коефициент

Очаквана възвращаемост на портфейл – средно претеглено на E(R)ABC и E(R)XYZ
-

Възвращаемостта е линейна функция, докато риска не е линейна функция!

Комбинирането на активи в портфейл обикновено понижава риска, което се дължи на ковариацията (корелацията) на активите.
Ковариацията показва посоката, докато корелацията показва силата на връзката между активите.

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар