Търсене в този блог

четвъртък, 26 май 2011 г.

Лекция по Банково счетоводство - 17.05

Олихвяване на платежни сметки

Лихвата се изчислява текущо, а се начислява на съответната лихвена дата, като тази дата за депозитните сметки е съответната падежна дата и при закриване на депозитната сметка. При спестовните сметки тази дата е 31.12 и независимо от тази дата при закриване на спестовната сметка.
- изчисляване –
o определя се броят на лихводните, т.е. времето между две операции по сметката
o определя се базата за олихвяване – салдото по сметката престояло непроменен брой лихводни.
o Определя се дневният лихвен процент, като годишният лихвен процент се дели на 360 (365) лихводни
o Лихвата по съответната сметка се изчислява като се изчисли лихвена база умножена по брой лихводни умножена по дневен лихвен процент
На съответната лихвена дата, банката признава разход за лихва като дебитира сметка 6211 и кредитира сметка 4963. след това, ако лихвата се плаща текущо, за лихвата се дебитира сметка 4963 и се кредитира 5011. Ако лихвата се капитализира се кредитира 161 или 174 (със съответните аналитични сметки)
- операции по задължаване на депозитни спестовни сметки
o дебитират се сметки 161/ 174*титуляр, като се кредитира каса (5011)/ гр16, гр17 или сметки от гр.46
- трансформиране на една сметка в друга
o от депозитна в спестовна – трябва да се начисли счетоводно лихвата
 6211 на креди 4963
 Дебит 4963 на кредит 161
 Трансформиране като дебитираме 161 и кредитираме 174
o закриване на сметка – трябва да се начисли счетоводно лихвата
 олихвяваме
 изплащаме

Водене на валутни сметки
- използват се съответните счетоводни сметки във валута – 162 (депозити), 184 (спестовни сметки във валута)
- тези сметки аналитично се водят и по вид валута
- водят се в количествени стойности като левовата равностойност, по която се водят се определя по ЦК за всеки ден
- наличностите по валутните спестовни/ депозитни сметки ежедневно подлежи на преоценка, като в резултат на това се признават текущи финансови приходи или разход
o салдо на сметка на 162 или 184 умножена по разликата между ЦК за следващият ден и ЦК за настоящият ден
o с тази разлика дебитираме 162 (184 на кредит 7241 ако разликата е положителна
o ако е отрицателно – 6241 на кредит 162 (184)


Непарични депозити
- непраричните депозити са ценност или чужди активи на клиенти, приети за съхранение или управление от банката
- по правило те се приемат по силата за договор за наем на сейф, който се предоставя на наемателят за определен срок, като в този случай единственото, което подлежи на отчитане е самата банкова такса за сейфа, но не и ценностите, защото не знаем какви. Банковата такса не е в състава на финансовите услуги и затова прихода се отчита по сметка 703 и доставката е облагаема по ЗДДС и се начислява данък
- ако клиента предоставя ценностите за съхранение или управление, ценностите се обявяват. В този случай, по силата на договор или депозитен сертификат банката ги приема за съхранение и/или управление и ги завежда задбалансово. Използват се сметки 921 или 922 (активни задбалансови сметки). При приемането на съответният чужд актив се дебитира 921, но възниква въпроса за оценката по която се съставя статията. Оценката може да е по обявена от клиента стойност, номинална стойност (ЦК), експертна оценка то вещи лица назначени от банката, условна стойност от 1 лв., ако депозираната вещ има нищожна стойност, независимо от голямата си ценност или практически е неоценима ( депозиране на веществени доказателства по дела, търговски документи, фирмени печати, ключове от каси на предприятия, снимки и др.). за таксата за съхранение се съставя статия аналогична със предишния случай.

Касови обменни операции
- всяка банка има разработени вътрешни правила за организиране на касовата си дейност. Няма регламентация на БНБ, които да ги регламентират. Тази организация е въпрос на лична преценка на съответното ръководство. Самите каси могат да бъдат различни типове (приходни, разходни, приходно-разходни, спомагателни и пр.).
- документите с които се коментират касовите операции са два типа
o външни
 нареждане разписка, съставени в два еднотипни екземпляра
o вътрешни – вътрешно движение на пари между касите и прехвърляне на материална отговорност между касиерите
 ПКО, КРО, разписка
- Касови Обменни операции във валута!
o Какъв финансов резултат възниква в резултат на една обменна операция в банка? – в банките, които работят всекидневно по три курса, между тези курсове има съотношение, при което банката печели и от продажба и от покупка. Курсовете са курс купува, курс продава, централен курс
o Печалбата
 реална печалба – умножение на количестовто обменена валута от всеки вид по разликата между курс продава и курс купува
 Счетоводна печалба –
• Финансов приход 1 – умножение на количество купена валута по разликата между ЦК и курс купува
• Финансов приход 2 – умножение на продадена валута по разликата между курс продава и ЦК
o В банките всяка една операция (валутна) е свързана с преминаването през централният курс

o Принципи на оценяване на валута – в банките има правила, като някои съвпадат с финансовите институции
 При придобиване и изписване на валута банките оценяват купено и продадено по Централен курс, независимо от реалните обменни курсове (ако БНБ няма ЦК се прилага съответният договорен курс)
 Принципи за периодична преоценка на валутни позиции – банките преоценяват валутните си позиции ежедневно, като признават за текущи финансови приходи и разходи валутните разлики от преоценките. Нефинансовите предприятия го правят към 31.12, а по традиция повечето го правят към краят на всеки месец
 Арбитражът е свързан с купуването на една небългарска валута с друга небългарска валута. В резултат на продажбата на едната валута вземаме левове и с тези левове купува. Има валутни разлики и при двете сделки.
o Освен по балансови, банките отчитат операциите и задбалансово
 Уникално за банките


ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО ЛЕКЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ГЛ.АС.Д-Р ПЕТKO ЗАХАРИЕВ, 2011г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар