Търсене в този блог

неделя, 10 октомври 2010 г.

Лекция по Въведение в банковото дело - 07.10

Учението за банките в широк смисъл на думата включва три раздела, а именно:
- учение за банковото предприятие (учение за банките в есен смисъл, това е за 1ви семестър)
- макроикономика на банките – занимава се преди всичко с ЦБ във всяка страна, която има за основна задача да осигурява парична стабилност и стабилност на валутния курс.
- Управление на банките (банков мениджмънт) – методология на банковото управление; цели, стратегия, бизнес модели на банкерите и т.н.

Основните изводи, които се представят връзката между общата икономическа теория и банковата теория могат да се формулират по следния начин:
1) по традиция изводите относно общата теория на икономиката и икономиката на предприятието се базират върху изследването на производството предимно в индустриалния сектор. Това обаче се оказва недостатъчно, за да могат тези изводи да се адресират и приложат напълно към банковото предприятие.
2) С течение на времето, банковото учение се отделя на една специфична дистанция от икономиката на предприятието, но за целта се налага да се използва абстрактен подход при изследването.
a. С помощта на абстракцията ще се формулират принципи, които биха обяснили практиката.
b. „категориите са стъпалце за познанието”, „Хората вярват в това, което искат да вярват!”
3) Банковото учение застава на специфична дистанция от икономиката на предприятието и от общата теория на икономиката и защото се фокусира върху две направления, чиято интерпретация и анализ изисква специални подходи и компетенции
a. Изследването на банковите услуги – Банковата услуга е всичко онова, което банките предлагат и създават по една пазарно ориентирана и атрактивна цена!
i. Всичко онова –
ii. Пазарно ориентирана  акценти от определението
iii. Атрактивна цена – атрактивността е за клиентите, тъй като без тях няма банка
iv. Пазарно ориентирана и атрактивна цена, обаче, си противоречат.
v. „Финансовата култура формулира поведението на хората.”
vi. Банките произвеждат пари от чуждите пари, чрез банкови продукти. Парите, които държим на влог служат за суровина на банката, от която тя произвежда пари. Създаването на добавена стойност от чуждите пари е именно тази характеристика, която я отличава от предприятията. Паричната търговия се институционализира „в” и „чрез” банки! Банката вече не е само Депо, а опосредства връзките на пазара, така че да се създадат пари чрез бизнеса. Банките дълго време са били монополисти, но с течение на времето се създават финансови институции, които играят ролята на „парабанки”.
vii. В по-тесен смисъл на думата спецификата на услугите дава още по-нагледна картина на специфичния обект на банковото учение.
b. Изследване на процесите по регулиране и надзор на банките

Когато говорим за услуги трябва да се има предвид, че то е по-широко от понятието „банков продукт”. Услугата включва продукт и „консултантско-образователен” елемент. Във всички случаи днес, когато клиента получава и ползва банков продукт се налага той да бъде осведомен/ образован/ информиран т.е. той да бъде обслужен. Освен продуктът като материално-веществен израз, той получава и някакъв обем информация. Услугите се отличават помежду си по своето качество
- качество на обслужването (service quality) – съвкупност от много характеристики извън качеството на продукта а именно: удобство, бързина, компетентност, съпричастност, добронамереност, култура, наличие на личен контакт в обслужването и т.н. качеството на обслужването зависи от финансовата култура на клиента, от неговото разходно съзнание, от инвестиционното му съзнание, от разбирането на клиента за един оптимален рисково-доходен профил на продукта
- рисково-доходен профил – в зависимост от това какъв клиент сме (индивидуален клиент, фирма) банката преценява нашия up and downside risk
- разходно и инвестиционно съзнание – достатъчна финансова култура, че да знаем какво искаме от една банкова услуга
- рискът се разглежда двустранно – рисковете се приемат не само като синоним на загуби, но и като синоним за шансове за успех
o класически погледнато е налице downside risk или опасност от загуба/ пропадане на инвестицията
o upside risk – възможност за успех
o банката е единственото предприятие която приема краткосрочни средства по пасива си, но по актива се инвестира по дългосрочни заеми. Това е изкуството на банковия мениджмънт!

Няма коментари:

Публикуване на коментар