Търсене в този блог

сряда, 6 октомври 2010 г.

Лекция по Корпоративни финанси - 05.10

Лекция 05.10.10 г.

... Дефиниране на подходяща цел
- конкретизация на целта
o ... (по лекционните бележки)

Общото колебание на цените на един актив може да се влияе както от усилията на мениджмънта, така и от външни сили (конюнктура)

Посреднически отношения и разходи
- кога възникват посреднически отношения?
o Две страни, при които едната страна (агент) действа от името и за сметка на другата страна (принципал)
o Корпорацията привлича ресурс от принципалите и оперира с тях от името и за сметката на собствениците
- Отношения принципал – агент
- Конфликт мениджъри – собственици
o При различни интереси
o Причини за конфликта
 Корпоративно богатство – при корпоративно богатство и увеличаване цената на акциите, мениджърите не получават допълнителен финансов стимул, което може и да ги възпре от влагането на подобни усилия (това е валидно най-вече при традиционни твърди заплащания)
 Запазване на поста – мениджърите се стремят да стават „незаменими” за корпорацията. Контактите между висшия мениджмънт че с е личен, за да се осигури, че при евентуална смяна на мениджър, то той ще излезе от компанията заедно със хората с които има личен контакт
 Ограничен контрол от акционерите – акционерите не могат ефективно да контролират дейността на мениджърите. Това е следствие от разпръснатата собственост на корпорацията.

Посреднически разходи – загуби. Пропуснат доход от акционерите в следствие на неефективното управление на мениджърите
- преки
o материални облаги – луксозни автомобили, имущество и т.н., които не са от пряка необходими
o разходи за наблюдения и контрол
- косвени – под формата на пропуснат доход
o „измъкване” (скатаване) – мениджърите не полагат всички възможни усилия за максимизиране резултатите на компанията
o Неефективни инвестиционни решения


Разрешаване на конфликта
- чрез възнаграждението нa мениджърите
o бонус – изплаща се на периоди (най-често годишен) на базата на получени резултати
 KPI – Key performance Indicators – показатели свързани с ефективността на управление на фирмата
o право върху повишението на цената на акциите – залага се доход свързан с цената на акциите.
o Акции за добри резултати
o Опция (право, но не и задължение) за покупка на акции – покупка на обикновени акции по предварително обявена цена
o Акции с ограничения – безплатно предоставени акции, върху които мениджърите не могат да се разпореждат (продават и т.н.) определен период от време
- Засилване на контрола
o Организиране на акционерите – загубите са твърде големи, което предразполага акционерите да се организират въпреки организационните трудности (възможно е и да се използват упълномощени лица)
o Заплаха от враждебно изкупуване – изкупуване на акциите без съгласието на мениджърите, което може и да доведе до тяхното отстраняване

Конфликт мениджъри (акционери) – кредитори
- кредиторите желаят намаляване на риска в управлението на фирмата с цел гарантиране връщането на заема
- горната теза противоречи на интереса на мениджърите, поради ограничеността на загубите, които акционерите могат да претърпят => мениджърите са склонни да поемат по-високи рискове,, тъй като при евентуално негативно стечение на обстоятелствата знаят точно размера на загубите си
- при положителен резултат от поемането на риск, то печалбите остават в акционерите (след приспадане на дълга), тъй като размера ан дълга е фиксиран. Това е и предпоставка за склонността към поемане на риск от страна на мениджърите (акционерите)
- кредиторите предприемат мерки с цел защита на заемите, които са дали
o чрез допълнителни гаранции
o по законов път и др.

Конфликт компания – нефинансови стейкхолдъри (най-вече с персонала и обществото като цяло)
- външни ефекти – печалби или загуби причинени от действието на една страна, които се поемат от друга страна
o отрицателни – при загуби от страна на „другата” страна
 замърсяване на околна среда
 лоши условия на труд и др.
o положителни – при печалби
- репутация на компанията – гаранция за обществото, че компанията няма да му вреди, тъй като в зависимост от дейността репутацията може да е положителна или отрицателна, което ще доведе до промяна в размера на цените на акциите (в общия случай)


Корпоративна социална отговорност
- безотговорното поведение е фатално  пазарът и обществото наказват такива компании
o печалбите в краткосрочен план по-често водят до загуби в дългосрочен (ако са за сметка на важни за фирмата фактори)


Финансиране на капитала

Същност – какво представлява капиталът на компанията?
- всички средства вложени в стопанската дейност на фирмата
- капиталът може да бъде в различни форми (машини и съоръжения, нематериални активи, оборотен капитал и т.н.)

Източници на финансиране – видове:
- вътрешни (генерирани от дейността на фирмата) – фирмата сама създава капитала в резултат от дейността й.
o неразпределена печалба
o амортизации (създават парични потоци при реализация на готовата продукция)
- външни (получени от финансовите пазари)
o емисия на акции
o облигационни заеми
o банкови заеми
o лизинг
o текуща задлъжнялост (задължения към доставчици, персонал и др.)

Предимства и недостатъци на вътрешните източници (предимствата на вътрешните източници са недостатъци на външните и обратното)
- предимства
o липсват транзакционни разходи (такси, комисионни и пр.) – при равни други условия, то цената на финансирането намалява
o няма асиметрия на информацията
o (при вътрешно финансиране, мениджърите не се съобразяват с изискванията, които собствениците биха имали при външно финансиране)
- Недостатъци
o Ограничен размер на финансирането

Видове финансирания Според задълженията, които пораждат
- Дълг – облигационни заеми, банкови заеми, лизинг, текуща задлъжнялост
o Фиксирано вземане
o Данъчна изгода – лихвите се признават от данъчна гледна точка за разход и поради това облагаемата печалба намалява
o Реализира се с предимство
o С падеж
o Без контрол върху управлението – кредиторите не упражняват контрол върху корпорацията извън регламентираният по договор
- Хибридни инструменти
o Привилегировани акции
o Конвертируеми облигации
o Облигации с опции
- Собствен капитал – неразпределена печалба, емисия на акции/ дялове
o Остатъчно вземане – суми, които остават след погасяване на задълженията към кредиторите
o Няма данъчна изгода
o Реализира се след дълга
o Без падеж
o Контрол върху управлението
- Дългът контролира управлението на мениджмънта (макар и косвено), тъй като той поражда задължение за връщане, за да съществува корпорацията

Предимства и недостатъци на дълговото финансиране
- предимства
o наличие на данъчна изгода => цената на финансиране намалява
o увеличение на EPS (доход на една акция) – ефект на финансовия ливъридж
o по-ниска асиметрия на информацията => също намалява цената на финансиране
o намаление на конфликта мениджъри – собственици; заемът е друг механизъм за контрол на мениджмънта, тъй като заема води до вероятност от несъстоятелност => мениджъра губи поста си => мениджъра ще се стреми състоянието на фирмата да се подобри и да изплати заема
- недостатъци
o средствата се връщат след определен срок (срока на ползване на финансирането е ограничен)
o задължително плащането на доход (лихва)
o ограничения в дейността на фирмата
o необходимост от обезпечение
o увеличение на финансовия риск
o намаление на финансовата гъвкавост – способност на фирмата да инвестира в неочаквани възможности
o конфликти между собственици и кредитори

Видове финансирания според времето
- дългосрочни (над 1г.)
o собствения капитал (той е безсрочен)
o дългосрочен дълг – банкови заеми със срок над една година, облигационни заеми, лизингови договори
- краткосрочни
o краткосрочни заеми – банкови заеми до 1год
o текущи задължения

Видове финансирания според броя на инвеститорите
- публично финансиране (емисията се предлага на над 100 инвеститора) – публична емисия/ публично предлагане на ценни книжа
o при публичното финансиране има регулация – законова, чрез наредби, комисия за финансов надзор. Тези регулации са необходими защото засягат интересите на голям брой инвеститори.
o Осъществява се с помощта на финансов посредник
o Публично разпространение на информацията – когато една фирма се финансира публично, то тя разпространява явно цялата необходима информация, касаеща възможността за финансиране
 В момента на емисията – информацията се разпространява чрез изготвяне и разпространение на проспект. Проспекта трябва предварително да бъде одобрен от КФН
 Текущо разпространение на информация – всички нови факти, данни, които са важни за инвеститорите (публикуване на финансовите отчети)
o Публичното финансиране е продължителен процес (не е еднократен акт)
- частно (директно) финансиране (тесен кръг, до 100 инвеститора) – липса на регулация, посредник и други характерни за публичното финансиране изисквания; процедурата е по-кратка във времето;
o частно пласиране на ЦК
o банкови заеми
o лизинг
 налице е директен контакт между фирмата, която предлага финансирането и тази която го търси

Предимства и недостатъци за публичното финансиране
- предимства
o възможност за набиране на много големи финансови средства
o обикновено се постига по-ниска цена (при равни други условия) – избягва се посредника, тъй като се достига до крайните спестители
o възможност за обратно изкупуване на ценните книжа – търговия на вторичен пазар при което се погасява предсрочно задължение, възползване от несъвършенство на пазара (подценяване на финансовите инструменти на фирмата)
- недостатъци
o високи транзакционни разходи
o разкриване на конфиденциална информация
o унифицирани условия
o условията не могат да се предоговарят

Няма коментари:

Публикуване на коментар