Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Статистика - 04.12

36 !!!
Елементарните методи за анализ на динамични редове включват три групи от инструменти:
1) Абсолютни
a. От групата на абсолютните величини най-често се използват абсолютен обем, абсолютен прираст, прираст на прираста и др.
i. Общ абсолютен обем – сумата от всички равнища на динамичният ред за даден период за периодни динамични редове;
ii. Абсолютен прираст – има за цел да изрази нарастването (положително и отрицателно) на равнища на динамичният ред през текущия спрямо приет за еталон. В зависимост от това какъв период се избира за еталон се различават две групи величини – верижни и базисни абсолютни прирасти.
1. При верижните абсолютни прирасти се съпоставят текущото равнище и непосредствено предхождащото го.
2. При базисните прирасти се съпоставят текущото и някакво отдалечено равнище прието за база.
3. в областта на икономиката за базисна година трябва да се избере момент, в който държавата е в относително равновесие – няма нито голямо развитие, нито спад
b. В областта на икономиката, абсолютните показатели се делят още на равнища, обеми и маси;
2) Относителни
a. В групата на относителните величини най-често се използват коефициенти на развитие, темпове на развитие, темпове на прираст. Изчисляват се в два варианта – верижни и базисни
b. Относителните величини се наричат (единични) индекси. Отбелязват се i.
Относителни величини
- според модела
o верижни
o базисни
- според начина на представяне
o коефициенти
 изчисляват се като отношение на текущото равнище и равнище прието за сравнение. Чрез индекса се показва колко пъти се изменило равнището през текущия спрямо сравнявания период;
 верижен –
 базисен –
o темпове
 коефициенти, превърнати в проценти
 ,
o Прирасти
 Прирастът е темпът – 100
 ,
 Всички тези превръщания се правят с цел значимите цифри да са в интервала от 1 до 10
3) средни величини
a. от средните величини за описание на динамични редове, най-често се използват средна хронологична и средни темпове на растеж.
b. Всяка от тях има определен познавателен смисъл и специфична техника на изчисление
c. Типичното (средното) за реда е трендът.
i. Средна хронологична – по начин на изчисляване и аналитичен смисъл е средна аритметична, чрез която се осредняват членовете на динамичния ред. В зависимост от това дали е периоден или моментен реда се използва различни техники на осредняване
1. непретеглен периоден стационарен динамичен ред
2. претеглен периоден стационарен динамичен ред
3. моментен непретеглен
ii. Средни темпове на растеж – когато се осредняват темпове на растеж – средно геометричен и средно експоненциален метод. Използването на средна аритметична би довело до завишени стойности, поради което не се прилага
1. средна геометрична (в България)
2. средна експоненциална (в западните страни)
a. когато няма големи флуктоации, то двата метода дават еднакви резултати, но при големи „чупки” дават различни данни
- средния темп на растеж показва средния темп на изменение за един период
- изчислява се само от верижни темпове
- може да се изчисли по следния начин:
o
o Много често се осредняват не темповете на растеж, а темповете на прираст. Тогава се превръщат в темпове на растеж (прибавяме 100). Целта е да се получат само положителни числа, с цел да няма отрицателен корен;
За елементарните методи в литературата се употребяват още термините описателен метод, методи за анализ на общото развитие и др.


37 Методи за анализ на вариацията (флуктоация) на динамичните редове
- въпросът се разглежда от учебника

 разлагане по компоненти
- като всеки компонент се разглежда по отделно

Няма коментари:

Публикуване на коментар