Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 15.12

Гл1, Гл2,
Гл3 – не е разглеждана, но ни трябва
Гл4 – разглеждана основно
Гл5 – някои основни неща са казани
Гл6 – важна
ГЛ7, Гл8, Гл9  дадени са в една тема
Гл10  казана
Гл11  не е говорено, но остава
Гл12 и Гл13  снизходителна; не отпадат, но ако се падне въпрос от тези глави ще засяга основни теми
Гл14  един от способите, изготвяне на годишен финансов отчет; важна тема
Гл15  проста като фасул – цитат
Гл16 – ОТПАДА!!!! ХАХАХАХХАХАХАХА


Пример за сложна счетоводна статия от трети тип
Предприятие „Х” закупува от един доставчик дълготраен материален актив за 3000лв и консумативи за него – 200лв. 50% от общата сума на доставчика е платена в брой, а останалите 50% - в 30 дневен срок
- засягат се четири обекта
 нарастване на дълготрайните активи
o дебит сметка ДМА 3000
o дебит сметка Материали 200
o кредит сметка Каса 1600
o Кредит сметка Доставчици 1600
- Тъй като информацията от записаните сметки е неясна, то трябва да се доуточни коя сметка за кое задължение се отнася
- Целта е да има или една дебитна или една кредитна сметка
o Дебит сметка ДМА 3000
o Кредит сметка каса 1600
o Кредит сметка доставчици 1400
o Дебит сметка Материали 200
o Кредит сметка Доставчици 200


Класификация на счетоводните сметки

Счетоводните сметки са много и най-различни видове. За да има по-добра ориентация, сметките трябва да са подредени. Различните видове сметки се характеризират с някои особености при тяхното откриване, водене и закриване (транзитните сметки, нямат салда).

1) Според икономическото съдържание на отчитаните чрез сметките обекти
a. Сметки за активи – отчитат движението на активите
b. Сметки за пасиви
c. Сметки за СК
d. Сметки за отчитане на приходи
e. Сметки за отчитане на разходи
f. Сметки за отчитане на стопански процеси
i. Сметка Доставки – доставка на материални запаси, когато този процес е по-продължителен и включва няколко разхода; В дебита – всички разходи, кредитираме я после и приключваме сметката като я отнасяме към сметка Стоки
ii. Сметка разходи за придобиване на ДМА – всички разходи ги водим на Дебит
iii. Сметка разходи за основното производство
iv. Сметка Приходи от продажби
1. Приключи ли стопанския процес на тези сметки, сметките се закриват и се прехвърлят към други сметки...
v. и др.
2) според свръзката на сметките със счетоводния баланс
a. балансови – сметки, които имат салда и тези салда намират място в счетоводния баланс
b. извънбалансови – сметки, които имат салдо, но не намират отражение в баланса, защото те отразяват счетоводни обекти, които не отговарят 100% на актив или пасив. Информацията за тях се оповестява в бележките и приложенията на годишния счетоводен отчет(условни активи/ пасиви, чужди активи)
c. транзитни – сметки, които нямат начално и крайно салдо; имат ДО и КО, които са равни  салдото винаги е 0; чрез транзитните сметки отчитаме приходите и разходите на предприятието. В края на отчетния период, разходите ги съпоставяме с приходите и сметките се приключват, като разликата отива във финансовият резултат
i. сметки за отчитане на финансовите разходи
ii. извънредни приходи/ разходи
iii. финансови приходи
3) според степента на аналитичност (обобщеност) на информацията
a. синтетични
b. подсметки
c. аналитични сметки – най-големи детайли
4) според функционалната роля и структура на сметките
a. основни
i. отделни или група счетоводни обекти, които имат самостоятелно предназначение (сметки за активи, пасиви, капитали, разходи)
b. регулиращи
i. нямат самостоятелно значение
ii. обвързани с някоя основна сметка, чиято оценка регулират (нагоре (допълващи регулиращи)/ надолу(регулиращи намаляващи))
1. регулираща намаляваща –
2. сметките за отчитане на амортизации;
a. водят се като пасивни сметки, имат начални и крайни кредитни салда;
b. крайното кредитно салдо показва стойността на изхабяването до момента чрез натрупване;
c. тези сметки не се показват в баланса, а се приспадат от дълготрайните активи, които се показват в изчистен вариант
d. информацията от тези сметки се показва в бележките
3. Обезценка на вземанията – ако имаме вземане, то сумата трябва да се обезцени към момента на вземанията (колко се очаква да не бъде събрано от компанията)
4. Вземания по записани дялови вноски – тази сметка се показва в баланса.
c. Събирателно-разпределителни сметки
i. Сметки за отчитане на разходите по икономически елементи – събират се на едно място всички разходи и после се разпределят по местоизвършване
ii. Сметка спомагателно производство (ремонтна работилница)
d. Калкулационни сметки – чрез тях изчисляваме себестойността на продукцията/ услугите
i. Сметка разходи за основната дейност
1. началното салдо се взема от баланса (незавършено производство – статия) и показва незавършеното производство от края на миналия отчетен период
2. след откриването й започват да се трупат разходи по дебита
3. себестойността се изчислява след извършване на инвентаризация
4. крайното салдо показва стойностния размер на незавършеното производство, но поради липса на информация в кредита на сметката, се прави инвентаризация
5. кредита= (начално салдо + дебитния оборот) – крайното салдо
6. съставя се сметки
a. дебит сметка ГП
b. кредит сметка РОД

Няма коментари:

Публикуване на коментар