Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 01.12

Продължаване на лекцията от 17.11

Счетоводни сметки
Дефиниция: Способ за икономическа групировка, текущо отразяване и оперативен контрол върху активите, пасивите и СК на предприятието в тяхното движение.
- като цяло счетоводните сметки и техният способ за двойно записване представляват счетоводният модел на движенето на капитала на предприятието
- баланса дава статиката, а сметките разкриват динамиката на движението на капитала
o способ за икономическа групировка – групират се счетоводните обекти по някакви обективни критерии
o способ за текущо отразяване – за разлика от периодичното обобщаване на баланса
o способ за оперативен контрол – ежедневен, текущ, постоянен контрол; чрез тях се получава детайлна информация чрез т.н. аналитични сметки;
o чрез сметките се следи движението на активите, пасивите и капитала (финансовият резултат)  освен, че се следят трите важни обекта, се дава информация и за приходите и разходите (динамиката) на предприятието, които ги няма в баланса

Връзка между баланс и сметки
- дава се информация за едни и същи неща
- на база на данните от счетоводния баланс към 01.01, предприятието открива своите счетоводни сметки
- по принцип за всяко балансово перо се води и съответната счетоводна сметка, но има счетоводни обекти, за които има едно балансово перо, но се водят няколко сметки (парични средства в баланс, но в системата на сметките – парични средства каса/ брой/ разплащателна сметка)
- на база на попълнените счетоводни сметки се попълва крайният баланс

Няма коментари:

Публикуване на коментар