Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Финанси - 11.12

За Изпита:
- тестови въпроси – 20бр.
- отворени въпроси – 3бр, от които се избират два
o няма да са цели теми, а формулирани конкретни въпроси
o 10т на въпрос
- Продължителност – 1 часДържавен Бюджет

1. Принципи за съставяне и функциониране на бюджета
a. Публичност – общодостъпен от момента на разработка, до момента на приемане;
b. Яснота – разбираем за хора, които не са специалисти в областта на публичните финанси
c. Пълнота – представени всички държавни приходи, от всички възможни източници, а така също и всички разходи
d. Специализация – структуриране на разходите по групи, раздели, дейности и параграфи
i. Всичко това се прави за да няма възможност за преструктуриране на разходи и приходи
e. Реалистичен – отразява действителното състояние
f. Точност
g. Балансираност –
h. Единство – единна система за постъпления и разходите – една държавна хазна
i. Срочност – валиден е само за предстоящият годишен период (не е задължително началото да е 01.01)
2. Структура на бюджета
a. Консолидиран държавен бюджет
i. Държавен бюджет – приема се със закон
1. републикански бюджет
a. централен републикански бюджет
b. бюджет на органите на власт и управление
2. бюджет на съдебната власт – формира се от субсидия от държавния бюджет и собствени приходи от такси
3. бюджет на сметната палата
4. бюджет на органите на държавния финансов контрол (ДФК) – имат собствени приходоизточници, но ползват и субсидии
ii. Бюджет на държавното обществено осигуряване
iii. Бюджет на НЗОК
iv. Бюджет на общините – гласуват се от общинските съвети
3. Видове бюджети
a. Брутен – включва стойността на всички приходи и разходи; позволява да се установи на кои сфери/ дейности трябва да се отдели по-голямо внимание, да се реорганизира и т.н.
b. Нетен – чисти приходи и разходи по дейности; кои дейности са на „печалба” и кои на „загуба”
c. Редовен – приет със закона за държавния бюджет
d. Извънреден – съставя се при възникване на събития водещи до непредвидени изменения в заложените приходи или разходи (страни във война/ конфликти, при социално- политически промени, неправилно разчетени параметри на редовния бюджет)
e. Годишен бюджет, бюджетна прогноза (прогноза за три до пет години; изготвя се на база минали години, които да покажат заложените дългосрочни цели), бюджетни дванадесетини (прилагат се тогава, когато не е гласуван държавния бюджет за следващата година – старият бюджет се разделя на дванадесет равни части, които се използват месец по месец), свръхсметни кредити (прилага се когато приходите са по-големи от заложените)
4. Изпълнение на бюджета
a. Изпълнение на приходната част – касово изпълнение на бюджета
i. Осигурява планираните данъчни и неданъчни постъпления
ii. Касовото изпълнение на бюджета се осъществява от БНБ чрез търговските банки (откриват се бюджетни сметки, по които постъпват съответните постъпления)
b. Изпълнение на разходната част
i. Бюджетни „кредити” – няма нищо общо с категорията кредит; кредита подлежи на връщане заедно с дължимите лихви, но при бюджетния кредит има вид субсидия, която не подлежи на връщане (предоставя се безвъзмездно); границите по които могат да се разходва бюджета;
ii. Разпоредители с бюджетни кредити
1. първа степен – министерства
2. втора степен – учреждения подчинени на министерствата
5. Приключване на бюджета
a. Тримесечно
i. Дава възможност за текущ контрол
ii. Бюджетните организации съставят баланси по обобщени показатели
b. Годишно приключване
i. Бюджетна жестия – изпълнението на държавния бюджет се преустановява на последния ден от бюджетната година;
ii. Бюджетен екзерсис – предоставя се ликвидационен период от един до три месеца, в рамките на който успоредно се упражняват два бюджета – старият и новият
1. паралелното събиране на приходи и разходване на средствата дава шанс за отлагане на събираемостта на старите вземания и да се разходват средства от старият бюджет, независимо от новите разходи
2. възможно преливане на средства от стария към новия бюджет и обратно

Няма коментари:

Публикуване на коментар