Търсене в този блог

петък, 8 януари 2010 г.

Лекция по Финанси - 04.12

Финансов анализ

1. Информационно осигуряване на финансовия анализ
a. Вътрешни източници
i. Счетоводен баланс и приложенията към него
1. Отчет за приходите и разходите – нетни приходи от продажбите и крайният финансов резултат (печалба или загуба)
2. Отчет за паричния поток
3. одит и доклад на експерт-счетотоводител
4. първични и вторични счетоводни документи
a. данните от годишния счетоводен баланс са моментни и не дават достатъчно достоверна информация за един продължителен период; не се отчита фактора сезонност
5. справка за акционери и ръководители – намерения на мажоритарни собственици, инвестиционни намерения на мениджмънта и др.
6. технологичен потенциал и работна сила; – има ли резерви, до колко са натоварени мощностите, качество на човешкия ресурс
ii. възможности за финансиране от банки и от финансови пазари – възможност на компанията за използване на вътрешни ресурси
b. външни източници
i. статистически справочници – най-често тези данни се използват за междуфирмени сравнения;
ii. рейтингови агенции – първоначална ориентация
iii. банкова и борсова информация – независимо от банковата тайна, банките набират информация за развитието на даден отрасъл и без да разкриват конкретни имена; борсовата информация е много добре систематизирана, поради задължението на компаниите да предоставят периодични отчети – тази информация е достъпна за широк кръг от инвеститори
iv. отраслови и нормативни стандарти – представят средните стойности или някои от задължителните стойностни показатели (стандарт за качество)
v. публикации в специализирани издания
vi. независими експертни оценки
2. Потребители на резултатите от финансовия анализ
a. Мениджмънта – тези, които реално и ефективно управлява компанията. Чрез финансовия анализ те биха могли да оценят своята работа и набележат мерки за подобряване; понякога са по-важни добри резултати в текуща година, с цел реализиране на по-високи бонуси
b. Акционери, съдружници и др. собственици – би следвало да анализират в по-дългосрочен план
c. Потенциални акционери (инвеститори)
d. Банки и други кредитори на компанията – в повечето случаи финансовия анализ е изготвен именно заради тях; другия необходим анализ за кредиторите е на инвестиционния план; забелязва се конфликт на интереси между тях и собствениците. Ако най-важното за инвеститорите е получаването на печалба, то от гледна точка на кредиторите(особено за краткосрочните) може да се окаже приемливо компанията да няма голяма печалба. За тях важно е дали компанията е в състояние да си погасява задълженията (които не са в пряка зависимост със наличието на печалба), т.е. ликвидността на компанията.
e. Други компании – конкуренти
f. Персоналът – има ли смисъл да работят за компанията? Как биха се изменили възнагражденията им?
g. Държавни и регулативни органи – имат фискален интерес
h. Статистическите институти и рейтинговите агенции
i. Медиите и обществеността
3. Видове финансов анализ
a. Статичен – обхваща дейността на компанията през текущия или последния отчетен период;
b. Динамичен – представя данни за миналото развитие на компанията и проектира бъдещите стойности на изследваните показатели
c. Вертикален анализ – изразява се в представянето на един елемент в проценти спрямо определена базова стойност; работи се с базови относителни стойности (изразяване в %);
d. Хоризонтален анализ – използват се абсолютни суми, проценти или коефициенти, за да се измери степента на промяна на съответния елемент към следващия или следващите периоди; изготвянето на хоризонталния анализ се свързва с динамичния анализ
e. Анализ на ликвидността
i. При коефициентите тълкуванията на данните са различни за всеки коефициент. Ако в сферата на търговията (дейности с по-бърза възвращаемост) препоръчителната стойност е 1, то в други дейности с по-дългосрочен характер препоръчителната стойност би била 1,5 – 2;
ii. Други коефициенти биха ни показали дали компанията има ликвидност да изплати задълженията си (в знаменател краткосрочни задължения)
f. Обращаемост
i. Цикълът от момента на закупуване до момента в който постъпват постъпленията от продажбата
g. Финансова автономност
i. Изследва степента на задлъжнялост на компанията (важни за кредиторите), съотношение собствен към привлечен капитал
h. Рентабилност
i. Важни за акционерите и за мениджмънта
ii. Работи се на база финансов резултат – брутна/ нетна печалба в числител и сума на активи/ пасиви, собствен/ привлечен пазар в знаменател
i. Ефективност
i. Показват каква е ефективността на получените приходи/ разходи.
ii. Подвеждащо е гореизложените да се дават поотделно. Оценката е комплексна по всички основни групи показатели. Върху някои, обаче, се акцентира, в зависимост от институцията, която ще ползва анализа


ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Държавни интервенции в икономиката – за или против?

1. Пазарните дефекти и тяхното проявление - основание за държавна интервенция
a. Колективни блага
i. неделими са (вътрешна и външна сигурност)
ii. ако се ползват на пазарен принцип, то това би означавало, че биха ги ползвали тези, които са заплатили, а това напрактика не е така
iii. при ползването на колективни блага е възможно да има такива лица, които не плащат, но се ползват от тях;
b. Външни ефекти – позитивни и негативни
i. Негативни – замърсяването на околната среда от дадено предприятие, с което вреди на здравето на околните. Ползите са само за компанията. По тази причина се счита, че държавата е тази, която трябва да възмезди правата на засегнатите лица. Това става чрез налагането на глоби, санкции, допълнителни данъци, които да се потребяват от засегнатите лица
ii. Позитивни – едно лице извършва определена дейност, която допринася по някакъв начин лица, които нямат отношение пряко към тази дейност
c. Информационна асиметрия
i. двете страни по една сделка разполагат с различна информация, относно даден продукт (пациентът само гадае за диагнозата, която му е поставена и се доверява на лекаря  държавата е тази, която трябва да следи асиметрията да не е прекалено голяма)
d. Защита на конкуренцията
i. Създаване на конкурентна среда от страна на държавата
ii. Следи да не се появи условие за монополизъм
- привържениците на държавните интервенции считат, че пазара не може да се саморегулира
- в дългосрочен план, без интервенция, би се стигнало или до монополизиране или до тръстови споразумения
e. преразпределение на доходите
i. държавата е таи, която следи за неравенството в доходите на населението
ii. основанието за държавната намеса, е че тя трябва да отнеме част от доходите на по-богатите и да ги преразпредели към слоевете в неравностойно положение;
f. алокация на ресурсите
i. държавата извършва преразпределение на ресурсите
g. макроикономическа нестабилност
i. когато даден регион е в рецесия, то всички обръщат поглед към държавната намеса

2. Аргументи против държавната намеса
a. Нарушават се правата на собственост и свободния пазарен избор – става чрез налагане на данъци, монополизиране от страна на държавата на отделни дейности
b. Управлението на контрол върху икономическите агенти поражда опити за заобикаляне или неспазване на правилата и забраните
c. Дейността на държавните органи е продиктувана от политически намерения, които целят облагодетелстване на по-тесен кръг лица и групи
d. Държавният апарат, политиците и чиновниците използват лостовете и ресурсите на държавната власт за лични облаги – акцентът на държавното управление се измества в нежелана посока
e. Високата обществена цена на държавните разходи. Обществото плаша повече отколкото получава
i. Теория на Фридмън за ролята на държавата
3. Специфика на публичния сектор
a. Прилага се непазарен механизъм за разпределение на ресурсите
i. Ако „пазарът” има свои критерии относно кой отрасъл трябва да бъде подпомаган, то държавата не спазва тази логика.
ii. В публичния сектор липсва проява на пазарни правила. Чрез данъчното облагане държавата преразпределя ресурсите от едни лица към други и от едни отрасли към други
b. При повечето от държавните/ публичните блага не се прилагат познатите от частния бизнес форми на конкуренция
c. Не се формират пазарни цени на обществените услуги – повечето от публичните дейности се формират на база субсидиране чрез държавния бюджет
d. Действието на публичните институции не е ориентирана към реализиране на печалба
e. Задоволяват се важни социални и колективни потребности – инфраструктура, сигурност и др.;
f. Граждани заплащат потребяваните услуги чрез системата на данъчното облагане
g. Функционира като система за акумулиране и разпределение на бюджетни ресурси
h. Държавните органи притежават законовото право да изискват и осигуряват задължително и принудително изпълнение на взетите от тях решения
i. Основен източник на бюджетни ресурси е пазарният сектор
j. Делът на публичния сектор в икономиката = годишна сума на държавните разходи/ БВП ; за България около 40%
4. Различия между публичните и частните стоки и услуги
a. Частните стоки и услуги са делими/ Публичните са неделими
b. Пазарните покупки се потребяват само от лицата, които са ги заплатили/ Достъпът и потреблението на обществени услуги не е ограничен
c. Търсенето и предлагането формират пазарните цени/ Потребителите не се конкурират
d. Ефективността и рентабилността на инвестициите са водещ критерий/ Публичните инвестиции не винаги могат да бъдат оценени с традиционното съотношение „разходи – ползи”
5. Видове публични блага
a. Чисти блага
i. Предназначени за колективно ползване
ii. Неделими (държавна отбрана)
iii. Не се продават
iv. Невъзможно е да се ограничат или изключат отделни потребители
v. Финансират се изцяло от бюджета (системата на данъчното облагане)
vi. Некоректните платци се възползват наравно с коректните от благата
b. Смесени услуги
i. Не притежават всички особености на чистите блага – неделимост, неконкурентност или всеобщо ползване
ii. Предназначени са за определена социална група (деца, пенсионери, бедни) или изискват допълнително заплащане (съдилища)
iii. Финансират се не само от държавния бюджет, но и от такси за тяхното ползване, дарения, спонсорства и др.
c. Международни
i. Задоволяват потребностите на жителите на планетата или на отделни региони (органи за колективна сигурност, мерки за глобално опазване на околна среда, колективна сигурност в рамките на определен съюз и др.)
d. Държавни
i. Задоволяват национални потребности и се финансират за сметка на държавния бюджет
e. Местни
i. Задоволяват обществените потребности на жителите на определена област или район и се финансират от общинските бюджети (финансиране на училища, детски градини, местна инфраструктура)
ii. Ресурс набират от местните данъци и такси, както и от субсидии от републиканския бюджет

Няма коментари:

Публикуване на коментар