Търсене в този блог

четвъртък, 6 май 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 27.04

Отчитане на парични средства на дружеството

Всяко предприятие съобразно мащабите си има нужда от различни средства които подлежат на отчитане. Сметките, които се ползват са от гр50.
Номинална стойност – оценка по която се отчитат паричните средства, а при тези във валута се преизчисляват по централен курс на БНБ.
Парите които са в касата в лв. (501). Всички постъпления се документират ПКО, а разплащанията от касата с РКО. В касата постъпват средства от различни източници, при което 501/различни източници
- при вземания от клиенти  501/411
- начетени лица 501/442
- присъдени вземания 501/445
- сметки за отчитане на приходите 501/702
Сметка каса се и кредитира при:
- 421/501 – за персона
- Доставчик  401/501
- Разходи за командировка на подотчетно лице  609/501 и др.
Курсови разлики – правят се преоценки на валутата. Постъпилите във валутната каса средства се оценяват по цена на придобиване (курс продава на дадена банка). Възможно е и да се правят преоценки на валутата. Ако централния курс на БНБ в деня на преоценката е по-висок от отчетения – положителна курсова разлика 502/724 със сумата на разликата. Ако ситуацията е обратна и имаме отрицателна разлика  624/502 (обезценка). Като количество валутата не се променя но левовата им равностойност е различна. Предприятията могат да приемат и твърд курс (21 стандарт) за определен период от време.
503  разплащателна сметка в лева. Открива се въз основа на молба която се подава при образуване на дружеството. Когато клиенти превеждат по разплащателната сметка  503/411, ако пък се плати на доставчик  401/503.
разплащанията във валута към доставчици, клиенти и т.н. Курсови разлики ще възникнат при погасяване на задължения и акцептиране на вземанията. Когато се разплащаме с доставчик – фактура за 10000долара. След 10 дни плащаме задълженията, като централния курс на БНБ е по-висок. Тогава дебитираме 401 със 14500 и кредитираме 504 с 14700. За да се запълни разликата се дебитира 624 с 200лв. 624 ще се приключи със сметка 123. Ако курса в момента на плащането бе по-нисък, 401 със 14500 и кредит 504 със 14400 и се кредитира 724 със 100лв. Тази сметка отново се погасява с 123.
Когато се прехвърлят валутни парични средства в предприятието не следва да се отчитат курсови разлики.
507 – предоставени депозити. Предприятията съхраняват свободните си парични средства по депозити с цел получаване на лихви от банките. 507/503, когато парите се вземат от разплащателна сметка. Лихвата увеличава размера на депозита  507/721 (приходи от лихви)?. Ако се купуват стоки директно от нея 30гр(примерно)/507. парите могат и да се връщат по разплащателна сметка  503/507.
Счетоводни форми за разплащане с контрагенти – директен дебит, акредитиви, чекове, откриване на набирателни сметки и др. Това предопределя и ползването на другите сметки от гр50.
Кредитен превод – осъществява се с преводно нареждане. Съставя се о клиент на банка който нарежда плащане от своя сметка.
Директен дебит – клиент на банка, който е получател на превода, кат се изготвя искане за дебитиране сметката на платеца.
Акредитив – писмено задължение на дадена банка да плати определена сума на даден бенефициент или да акцептира менителница при представяне на необходимите документи. Инициативата е на платеца, който нарежда на банката да се открие акредитив в полза на дадено дружество, което е доставчик. Служи за разплащане с един доставчик. Срочен е. При изтичането на срока се закрива и с това отпада задължението на банката да плати на бенефициента дори и да се представят документи за плащането. Обикновено срока е едномесечен.
Чек – такъв писмен документ, чрез който издателя нарежда на платеца да плати на трето лице (бенефициент) определена сума при представянето на документа. При платеца трябва да има открита сметка на издателя. Възможно е банките при договореност с клиентите да осребрят чекове и когато по сметките липсват средства. По този начин се осигурява кредит на издателя.
За гореизброените форми на плащане има отделни сметки в гр50. Тези сметки са активни.


Отчитане на собствения капитал на търговските дружества

Капитал – разлика между активите и пасивите (нетна стойност на активите). Говорим за собствен капитал.
Дружествата използват задължително финансова концепция за поддържане на капитала. Едно предприятие поддържа капитала си, когато стойностния размер в края на периода е >= от размера в началото, след като се приспадне онази сума разпределена между собствениците и преоценките на капитала. Капитала има няколко елемента:
- основен капитал – тази част от собствения, която се формира съобразно законовите изисквания по ТЗ. Основен капитал задължително регистрират ООД, АД. Този капитал се записва в търговския регистър. Това е относително постоянна величина и промяната се свързва с пререгистрация. За АД най-малко 50000лв. основен капитал.
o Сметка 101 – не се дебитира/ кредитира често. Само при пререгистрация се променят.
o 102 – основен капитал неизискващ регистрация
- Резерви – свързани са с посрещане на негативни финансови резултати на дружеството за да не се стигне до декапитализация. Основната част за тяхното формиране е печалбата (обикновено неразпределена). Резервите биват законови и допълнителни. АД формират най-малко 10% законов резерв. Допълнителните резерви са още един буфер за покриване на негативни резултати
o Гр11
- финансови резултати – от текуща и предходни години. могат да бъдат печалби/ загуби от текуща и минали години
o гр12

Отчитане на основния капитал зависи от това какво е дружеството и как е бил формиран капитала. Дяловете и акциите се водят по 101 (номинална стойност). Аналитично се отчитат отделни съдружници, акционери. Всички (почти ) обекти могат да бъдат обекти на дялови вноски. Ако е записана такава вноска, но още липсват фактическото постъпване на дяловите вноски има възможност капитала да се регистрира в пълен размер на всички съдружници и в определен срок, когато биват направени тези вноски нещата си идват на място. Ако даден съдружник не довнесе записаната си вноска, но не я внесе или друг поема липсата или се пререгистрира предприятието. Затова ползваме сметка 426 – вземания по записани дялови вноски. Когато една капиталово дружество се създаден въз основа на дружествения договор с дяловете по номинална стойност се дебитира 426 и се кредитира 101. в последствие, когато се правят отделните вноски се дебитират различни сметки, в зависимост от характера на активите и се кредитира 426. Сметка 426 ще се кредитира до тогава, докато остане без салдо. Наличието на салдо може да е индикатор за пререгистрация.
Основния капитал се увеличава:
- когато се увеличи номиналната регистрирана стойност на дяловете/ акциите
- когато се запишат нови дялове на съдружниците или се издадат нови акции
- приемане на нови съдружници с нови дялови участия
- трансформиране на задължения към даден кредитор като негово дялово участие (при съгласие на кредитора)
- като се трансформират част резервите (най-често допълнителните)
- капитализиране на печалбата или част от нея след решение на общо събрание


Намаление на основен капитал
- при намаление на номиналната стойност на всеки дял/ акции
- когато връщаме дялове или унищожаваме собствени акции
- частично освобождаване на съдружник от внасяне на частични вноски
- когато има загуба, за която липсват резерви

когато се издават акции се определя емисионна стойност. Тя е по-висока от номиналната стойност и разликата между двете оценки е премия, която е свързана с капитала
- регистрирано е АД с основен капитал 60000, разпределен на 6000акции*10лв номинална стойност. Съгласно решение на общо събрание е решено 12лв на акция емисионна стойност
- 426/101 – 60000
- Внасяне на сумите от страна на акционерите по записаните акции ще се отрази разликата
o 501 (6000*12лв)/426 - 60000
o /105 – 12000, която в последствие се трансформира в премийни резерви

Няма коментари:

Публикуване на коментар