Търсене в този блог

четвъртък, 6 май 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 04.05

Отчитане на разходите на търговските дружества

Класификация на разходите
Разхода се определя като намаление на икономическата изгода през отчетния период в резултат на извеждане/ продажба на активи или увеличение на пасиви, което води до намаляване на СК отделно от това което се дължи за разпределение между собствениците. Разхода е свързан или с намаление на актива или с увеличение на пасивите!
- Вложени са материали  601/302
- Трудови възнаграждения  604/421 увеличение на пасива като разход
Разхода може да се характеризира като непряка загуба за предприятието. Може да бъде натурално измерен, освен в стойностно изражение. Натуралните измерители дават възможност за съпоставимост, докато в стойностния, разхода може да бъде в известна степен облекчен съобразно оценката, тарифата и др.
Разходите, които се правят за очаквана в бъдеще иконом изгода – разход за бъдещи периоди; пример: правим абонамент за следваща година

Разходи за нуждите на калкулирането и себестойността
- Преки – тези, които в момента на извършването им могат да се отнесат към калкулационните обекти, за които се отнасят (разходи за основни материали, осигуровки и др.)
- Непреки – не могат да се отнесат към горепосочените обекти (амортизации на производствен цех, оборудване и т.н.)
Като начин на възникване разходите биват:
- Основни – произтичат от технологичните операции необходими за производство на продукта (разходи за енергия, материали, заплати...)
- Допълнителни – финансови, извънредни, административни и др. те не са елемент на себестойността (съкратената)
Съобразно измененията на мащабите на дейността
- (условно) постоянни разходи – не зависи от обема на производството
- променливи разходи – колкото повече увеличаваме производството, толкова и променливия разход се изменя и увеличава
o заплатите зависят от формата на договарянето им – дали е обвързана с оборот или е независима => разходите за заплати могат да са както постоянни, така и променливи
Съобразно базата на извършване
- производствени разходи (формират себестойността)
- извънпроизводствени разходи
Съобразно периоди
- текущи
- бъдещи
Според икономическото си съдържание
- за материали
- за външни услуги
- амортизации
- осигуровки
- провизии и др. (сметки от 60гр)
Съобразно осъществявана дейност
- административни
- финансови
- за основна дейност
- извънредни
- във връзка с продажбата на продукцията
Съобразно функционалното им предназначение
- за основна
- спомагателна дейност
- за ликвидация на активи
- за продажба
- във връзка с придобиване по стопански начин

разглеждане на разходите по икономически елементи
- отчитане по сметки от гр60 – транзитни сметки
- обезпечават информационно ОПР, както и статистиката
- сметките се водят с чисти обороти. Всяка корекция в разхода би следвало да се прави с червено
o материали вложени в основната дейност с 8000, но остават 2000лв неизползвани. С червено сторниране, обаче, ще се отрази реалният разход като се намалят разходите от 8 на 6хил лв., докато ако приключим с „черно” записване ще се изкриви финансовият анализ
- аналитичното отчитане се организира по видове и предназначение на разхода
- за разходи за материали се говори по различни дейности => следва да се водят аналитични сметки. При всяко отпускане на материали 601/302, но материален разход и без отписване от склад (за електрическа енергия).
- Върнатите материали ще бъдат отчетени със сторнировъчна червена статия 601/302
- Разходи за външни услуги – по сметка 602; обикновено това са различни по форма и вид услуги (за застраховки, реклама, по управление на предприятието от наеми, облигационни взаимоотношения и т.н.). при покупка на активи сметка 602 не се ползва!
o 602/
o 4531/
o /401
o Застрахователни услуги  602/494 (ДДС не се дължи, освободена доставка)
- Разходи за амортизации  602/241(242)
- Разходи за заплати...
- Разходи за осигуровки аз сметка на работодател  605/46гр
- Имуществени данъци, които плаща предприятието (ЗМДТ) намират отражение по сметка 606;
o 606/451  местни данъци
o Съобразно ЗКПО, към сметка 606 могат да се водят и социалните разходи, представителни разходи, някои осигурителни случаи на доброволно пенсионно осигуряване
- Разходи за провизии – по сметка 607
o 607/497
o Задължение с неопределен размер и срочност
- Разходи от последващи оценки на активи (608) – при обезценка на активи
- Други разходи (609) – начислена стипендия на стипендианти, непризнат данъчен кредит и др.

Разхода се отнася по предназначение съобразно дейностите за които е направен
- за основна дейност – 611
- за спомагателна дейност – 612
- за придобиване на активи по стопански или чрез възлагане – 613
- за придобиване на ДМА
o административна дейност – 614
o свързани с продажба на продукция (реклами, опаковане) – 615
o връзка с ликвидацията – 616

Сметките от 61ва група могат да не бъдат водени ако предприятието разполага с една дейност. Това е опция! Тогава източника на приключване ще бъде сметките от 70гр.

Отчитане разходи за основна дейност
- дейността, за която е създадено предприятието
- сметка 611 може да се детайлизира (води аналитично) при наличието на няколко основни дейности
- 611 зависи за коя дейност се води
o Производствена – началното салдо показва незавършеното производство за изминалия период
o Крайното салдо изразява незавършено производство в края на отчетния период
- На най-ниско йерархично ниво разходите се систематизират по статии за калкулацията. Предприятието само определя кои са тези статии. Избора зависи от дейността на предприятието. Съдържанието им е елемент на счетоводната политика.
- Към разходите за основна дейност една част са свързани с т.н. общопроизводствени разходи
o Постоянни разходи – разпределя се на база на „нормалния капацитет”
o Променливи
- Сметка 611 при производствена дейност
o 303/611
- При търговска дейност  основна дейност са разходи за издръжка на работници, материали, осветление и т.н. 611 ще се приключи като 702/611.
o По гореизложения път ще се отнесат и разходите за услуги
- За сторниране на разходите от основна дейност отново ще се ползва „червено” сторнировъчно записване
- Когато трябва да бъдат сторнирани записвания могат да се ползват „червен” и „черен” способ, но с „червения” няма да се сбърка . Сторнират се грешки от текущия период!

Няма коментари:

Публикуване на коментар