Търсене в този блог

сряда, 12 май 2010 г.

Лекция по Финансово счетоводство - 11.05

Разходи свързани с администрирането на осъществяваната дейност

Административните разходи са косвени, нямащи пряко отношение към дейността на предприятието. Те биват:
- разходи свързани с начисляване на заплати и осигуровки
- разходи за амортизация (административна сграда, оборудване...)
- разходи свързани с командировките на административния персонал
- външни услуги – телефон, пощенски
- разходи за данъци, такси и др. подобни
- разходи по провизии по повод обременяващи договори
Сметка за систематизиране на тези разходи е 614. Тя е транзитна сметка. Тя се приключва със сметките от 70гр. аналитичното отчитане може да се води както по сектори, така и по видове разходи. Тези разходи първоначално се отчитат по икономически елементи (гр60). Тези операционни сметки (60гр) се приключват като се отнесат към сметка за административни разходи. Тъй като сметка 614 остава без салдо то => 70гр/614
Тъй като при отчитане на прихода сме правили 411/70гр, то съобразно това може да се прави и анализ на отделните сметки за приходи.

Отчитане на разходи за продажба на продукция – отнася се преди всичко за производствени дейности (сметка 615). Това могат да бъдат транспортни разходи, разходи по издръжка на склада за готовата продукция, разходи за опаковане на продукция, разходи във връзка с рекламата на предприятието и т.н. Всички първоначални разходи се отчитат по икономически елементи (гр60). Всички отразени по 60гр сметки се отнасят по дебита на 615. След това 701/615 за приключване на сметката.

Отчитане на приходи

Приходът – поток от икономически изгоди за предприятието, който е в хода на неговата дейност и който води до увеличение на собствения капитал отделно от увеличенията свързани със собствениците. Прихода е непряка печалба. Някои от събраните суми от трети лица (ДДС, застраховки, размяна на активи) не се третират за приходи. Не са приходи и авансово получените суми. Прихода се оценява по справедливата стойност на това което е получено като плащане или на това, което подлежи на получаване. Характерен момент е критерият за тяхното признаване (СС 18). За почти всички видове сделки се посочва момента, когато следва да бъде признат прихода. Критериите могат да бъдат както за цялата сделка, така и за отделни части. Водещи са принципа за съпоставимост на приходи и разходи и принципа за текущо начисляване. За да бъде признат един приход трябва надеждно да се определи и разхода, който го е обусловил.
За най-общите постановки (признаване на приход от стоки и продукция), прихода се признава, когато продавача е прехвърлил на купувача значителна част от рисковете и ползите на стоката и продавача повече нито ги контролира, нито участва в тяхното управление и разхода за тези стоки може да бъде измерен.
- 501/702
- /4532
-
- 702/304
- 702/611
- 702/614
- 702/123 – печалба
Ако не беше този принцип, прихода би бил признат, когато се получи сумата от клиента. Понеже това не е така, имаме право да фактурираме приходи, без клиента да ни е платил, а да има задължение към нас. Ако клиента по някаква причина не плати, ще направим обезценка и ще формираме разход.
От общото правило има и изключение. За сделки при движима и недвижима собственост, приход се признава след получаване на нотариалният акт. Предварителният договор не е основание за признаване на приход!

Туристическа дейност

Хотелиерска дейност – всички разходи по издръжката на един хотел се отчитат по сметките от гр60. Разходите са разнообразни – за амортизация, за начисляване на възнаграждения, осигуровки, консумативи и т.н. за цялата хотелска база. Услугите се предават на клиенти, които могат да плащат както директно, така и предварително.
- 411/
- /703
- /4532
- 611/60гр – разходите за основна дейност могат да се водят и аналитично
- 611.1/612 – пример за спомагателна дейност
- 703/611.1 – изписване на разходите и формираме резултат
- 703/123  печалба
Предварително платен ваучер
- 503/
- /412
- /4532
Туристическите предприятие биха били да предлагат и заведения за обществено хранене. В тези заведения не се прави калкулация на продукцията, която се изписва. Калкулират се ястията по продажната им цена като се включат вложените продукти по цена на придобиване. Това влагане става на база на рецептурника. По него за Х бр. са вложени еди-колко си стоки. Вложените продукти – към тях се добавя надценката, която прилага заведението и се получава цена, върху която се начислява ДДС и се формира крайна цена за клиент.
В някои обекти се диференцират стоките, които постъпват и готовата продукция
- 501/
- /701
- /702
- /4532
- 702/304
- 702/123

Туроператори, които могат продават и самолетни билети на клиентите си. Обикновено сметката, която се ползва за тази цел е 491 – Доверители. Отчитат се задбалансово. Комисионната за предприятието посредник – 491/709. връщането на непродадените билети 991/990. 709/123 – отнасяне на комисионната като печалба.


В производствено предприятие
- 60гр/....
- 611/60гр
- 614/60гр
- 303/611...
- 411/
- /701
- /4532
- 701/303
- 701/614, 615
- 701/123

Финансови извънредни разходи и приходи
Имат много стеснен периметър. Съществуват по нашите стандарти. Формират се при застрахователно обезщетение. Прихода може да се третира като извънреден. Почти не се среща пример за извънреден разход (отнемане в полза на държавата).

Няма коментари:

Публикуване на коментар