Търсене в този блог

четвъртък, 6 май 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 29.04

Текущ производствен запас (З тек) – Осигуряване на нормалното протичане на производствено- стопанска дейност в интервала между две последователни доставки, посредством непрекъснато и ритмично захранване на производството със суровини и материали. Размерът на текущия запас е максимален в момента на доставката и минимален е в момента на изчерпването й и се определя от:
- среднодневното потребление (М ср.дн.) от конкретния ресурс, което зависи от произведените количества и разходните норми, определя се в натура
- интервала между две поредни доставки, който включва времето за оформяне на заявката , времето за реакция на доставчика и времето за транспорт (Т)
- формула: З(тек)=Т*М ср.дн.
o З тек = 30дни * 900кг
o З тек = 27000кг

Гаранционен производствен запас
- служи за осигуряване на непрекъснатост на производството в случай на изчерпване на текущия запас поради нарушения в сроковете или количеството му
- обикновено величината на гаранционния запас е постоянна и ако бъде използван се попълва при следващата редовна доставка
- определя се като произведение между среднодневната потребност от съответната суровина/ материал (в натура) и дните за гаранционно запасяване
- формула: З гар. = Т гар. * М ср.дн.

Подготвителен производствен запас
- служи за осигуряване на производството с предварително обработени в определена степен суровини и материали
- формира се при производства, при които технологията изисква такава допълнителна подготовка

Сезонен производствен запас – формира се с цел подсигуряване на производството с ресурси, които са изцяло със сезонен характер (главно селскостопански продукти)

Освен в натура, размера на производствените запаси се определя и в стойностни величини, които се използват при планиране на разходите

Оптимален размер на запасите
- предприятието е заинтересувано от снижаване на запасите до минимално необходимо количество
- по-чести доставки означава:
o по-малък размер на запасите
o намаляване на количествата в една доставка
o увеличаване на броя на доставките за периода
o увеличаване на разходите по доставките
o намаляване на складовите разходи
- за оптимален се счита такъв размер на поръчката от конкретен материал, при който сумарните разходи по доставката и съхранението са най-ниски за единица материал.
- Математически тази зависимост се изразява като:
o ОКД1 – оптимално количество на една доставка
o НКГ – необходимо количество за година от съответния материал
o РД1 – разходи по една доставка
o СД1 – складови разходи на единица запас

Пример: Ако дадено предприятие има 40000бр годишен разход от даден материал, а разходите по една доставка са 600лв и складовите разходи за един брой са 4лв., то оптималното количество на една доставка от този материал ще бъде . Тогава оптималният брой на доставките за годината (ОБД) ще се определи като или за нашия пример .

Запаси и оборотен капитал
- намаляването на запасите чрез увеличаване броя на доставките води до освобождаване на оборотен капитал.
- Вложен в други инвестиции, този освободен капитал носи допълнителен доход. За да се установи ефекта от намаляване на запасите, допълнителният доход от вложения освободен капитал се съпоставя с допълнителните разходи по доставките. Ако допълнителният доход от вложения освободен капитал > допълнителните разходи по доставките => предприятието има интерес да намали количеството в една доставка и увеличи броя на доставките.

Пример: ако предприятието увеличи броя на доставките и в резултат на това намали средната наличност на производствени запаси с 80000лв, то ще получи допълнителна печалба от инвестирането на тези освободени средства при 20% възвращаемост. Същевременно, увеличаването на броя на доставките предизвиква нарастване на транспортните разходи с 14000лв и намаляване на складовите разходи с 8000лв.
Общ ефект:
- допълнителната печалба от инвестирането на освободения оборотен капитал е 80000*0,2=16000
- допълнителната печалба от промените в транспортните и складовите разходи е 8000 – 14000 = -6000лв
- общ ефект: 16000 – 6000 = 10000лв.


Организиране на снабдяването на предприятието

Управленските решения в сферата на снабдяване имат пряко отражение върху финансовия резултат на предприятието поради връзката си с размера на приходите и разходите. Влиянието на снабдяването върху приходите се проявява чрез качеството на доставяните суровини и материали, което се отразява върху качеството на произвежданите продукти и услуги, което пък се отразява върху тяхното пазарно търсене и продажна цена
Влиянието на снабдяването върху разходите на предприятието
- разходи по закупуване и транспортиране на материалите до предприятието
- разходи за входящ контрол и складиране на материалите
- разходи за обработка на материалите в производството и т.н.
Влияние на снабдяването върху себестойността и цената
- материалите еднократно и изцяло пренасят своята стойност в себестойността на готовия продукт
- каква ще бъде стойността (разхода) на материалите в себестойността на готовия продукт и в общите разходи на предприятието, зависи от избрания метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление за целите на производството.

Метод „Първа входяща, първа изходяща”
- материалите се изписват от склада и се влагат в производството по реда на тяхното закупуване
- материалите, които са закупени първи се калкулират първи в себестойността на продукцията

Метод „последна входяща, първа изходяща”
- материалите се изписват от склада и се влагат в производството в ред обратен на реда на закупуването им
- материалите, които са закупени последно се калкулират първи в себестойността на продукцията

Метод на среднопретеглената стойност
- разходите за материали се калкулират по среднопретеглената им цена за периода

Поради същественото влияние на снабдителната функция върху конкурентоспособността и икономическия резултат на предприятието, в рамките на организационната му структура, обикновено се сформира звено осъществяващо дейностите по доставка на материали. Отдел „Снабдяване”:
- определяне на потребностите от материални ресурси и обема на доставките
- определяне на нормативите за запаси
- проучване и анализиране на снабдителните пазари
- съставяне на списък на потенциалните доставчици
- установяване на контакти с доставчиците
- договаряне на цените и условията на закупуване
- подготовка на документацията. Сключване на договорите
- изготвяне на графици за доставките на материални ресурси и на разходите за тях
- изпращане на заявките и уточняване на графиците за доставка с доставчиците
- избор на формата на доставка, включително избор на транспорт и маршрути за доставка
- съгласуване на действията на всички участници във веригата на доставките
- получаване и приемане на материалните ресурси
- обработка на входящите платежни документи и организиране на заплащането на доставките
- предоставяне на ръководството на информация във връзка със снабдяването
- участие в разработването на мерки за икономии на материалните ресурсиКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Същност и особеност
Понятието конкуренция произхожда от латински език („con” (заедно) + “currere” (бягам, надбягвам се)). В буквален превод означава надпревара между съперници, които се стремят да достигнат до едно определено място. В контекста на икономическата наука, конкуренцията може да се определи като съперничество между стопанските субекти за реализиране на собствените им икономически интереси, независимо от или за сметка на останалите. Тъй като стопанската дейност на предприятието винаги е насочена към задоволяване на обществени потребности по ефективен начин, то конкурентната борба между предприятията и техните продукти/ услуги представлява важен стимул за ефективното използване на ресурсите, за развитието на иновациите и технологиите, за ускоряване на научно-техническия прогрес. Ако предприятието установи, че изостава от конкурентите си, то в него вероятно ще се задейства механизъм водещ до създаване на продукти с по-висока потребителна стойност, снижаване на цените, повишаване на качеството и др., от което потребителите печелят.
Конкурентоспособността по своята същност е способността на субекта да с конкурира, способността му да участва и да печели съревнование за постигане на определена цел. В сферата на икономиката конкурентоспособността е свързана с:
- притежаването на свойства, качества и умения, които създават предимства в икономическото съревнование
- способността на стопанския субект да управлява съвкупността от своите ресурси и специфични компетенции (научно-технически, производствени, организационно-управленски, маркетингови и др.) за подобряване на икономическия си резултат

!!! Да се прави разлика между: !!!
- конкурентоспособност на предприятието и
- конкурентоспособност на продукцията на предприятието
- това, че продукта който произвеждаме е конкурентоспособен не означава че предприятието е конкурентоспособно

Конкурентоспособност на продукцията
- представлява способността на продуктите и услугите на предприятието да противостоят на пазара на други стоки със същото или аналогично предназначение
- определя се от качествените и стойностните характеристики на продукцията, които осигуряват

Няма коментари:

Публикуване на коментар