Търсене в този блог

сряда, 2 юни 2010 г.

Лекция по Теория на парите - 21.05

Лихва продължение...

- в България лихвите по кредите са високи, тъй като риска при отпускане на заем в момента е голям. В момента необслужените кредити са около 6%

От февруари 2005г. начина за формиране на ОЛП се измени. В първите години от въвеждането на ВБ е допуснат лек дефицит от 0,5-0,7%, докато последните три години се наблюдава излишък. Методиката се измени тъй като пазара на тримесечните съкровищни депозити се сви и лихвения процент стана нереално нисък. 2005 възприемаме метода на ЕЦБ – Леония. Изчислява се от БНБ като средно-претеглена стойност на лихвените проценти на всички сделки с необезпечени депозити „оувърнайт” в български левове предоставени на междубанковия паричен пазар в република България от подателите на данни включващи представителна група от банки. Периодът на депозитите „оувърнайт” в български левове е от един ден на откриване на Rings (система за брутен сетълмент (разплащане)), до следващия ден на откриване на Rings. Ежедневната информация се предоставя от група банки, които котират „SOFIBOR”. Изчислява се от БНБ след приключване на работния ден. “SOFIBOR” е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български лева предлагани на междубанковия пазар. За целта всяка банка показва цената, по която тя предлага депозити на друга банка. Участниците във формиране на фиксинга подават и съответните котировки за цени, по които купуват, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се казва “SOFIBID”. Изчисленията се правят всеки днес. Данните за лихвения процент (на дневна база) за изтеклия месец се осредняват и се обявява от БНБ като лихвен процент за следващия месец. Леонията от ЦБ не задължава ТБ при определянето на техния лихвен процент. Тя има значение само при определяне на лихвите по държавните вземания! Леонията по никакъв повод не противоречи на нормите на ВБ.
Ефективен годишен лихвен процент – това е лихвата натрупана в края на годината изразена като процент от главницата. 1000(1+0,015)12=1195,62 => 195,62/100=19,57% (стари данни). Използва се за сравняване на доходността на различни финансови инструменти.
Libor – лондонски лихвен процент. Референтен лихвен процент, по който първокласните банки на лондонския паричен пазар си предоставят кредити една на друга. Изчислява се от британската банкова асоциация в сътрудничество с Ройтерс и се публикува в 11ч. Лондонско време всеки ден. Фиксингите на Libor са в десет валути. Котировките, по които се изчислява Libor, за всяка валута се предоставят от водещите първокласни банки в лондонското сити, които търгуват на паричните пазари със съответните валути. За всяко от валутите набора от банки, чиито котировки се ползват е минимум осем банки. В момента най-голям е броя на банките предоставящи котировките си в евро, паунд, йени и долари. Техния брой е 16. Libor се публикува за следните 10 валути: паунд, долар, японска йена, швейцарски франк, канадски долар, австралийски долар, евро, датска крона, шведска крона и новозеландски долар. Отбелязва се че Libor e придобил такава популярност, че се прилага и за сделки извън европейския континент. С помощта на Libor се предоставят валутни кредити в страната.
Euribor – индекс на паричния пазар в Евро, който се изчислява от 1999г. спонсорира се от Европейската банкова федерация. Индекса на този лихвен процент се разпространява чрез Ройтерс. Изчислява се на база котировките на междубанковите депозити в Евро предлагани от една първокласна банка на друга първокласна банка. Публикува се в 11ч. Централно европейско време за спот сделки с вальор T+2
Eonia – референтен лихвен процент на действително сключените сделки за оувърнайт кредитиране в Евро. Изчислява се като средна претеглена стойност от всички сделки по необезпечено кредитиране оувърнайт, проведени на междубанковия пазар в еврозоната от банките предоставящи котировки по Euribor. Eonia се изчислява с помощта на ЕЦБ.

Ролята на лихвата и на лихвения процент
Като един от основните икономически категории на пазарното стопанство, ролята на лихвата и на лихвения процент може да се разглежда в следните направления:
- лихвата и лихвения процент са важно средство за управление на търсенето с цел постигането на вътрешен и външен баланс в икономиката.
- Лихвата и лихвения процент са важно средство за ефективно разпределение на ресурсите в стопанството на страната. За насочване на ресурсите там където ефективността е по-голяма.
- Лихвата и лихвения процент оказват съществено влияние върху търсенето и предлагането на инвестиционни ресурси и върху инвестиционните решения на бизнеса (лихвения процент е бариерата за ефективност при производството)
- Лихвата и лихвения процент влияят върху търговските условия и икономическата дейност на бизнеса (за кредитиране, финансиране на текущата дейност)
- Лихвата и лихвения процент влияят върху валутния курс на националната парична единица и движението на капитала (Рейгън икономика – високи лихвени проценти, които доведоха голямо количество чуждестранни капитали)
- Важно средство за задържане темпа на инфлацията

Политика на високи и ниски лихвени проценти
Известно е че Кейнс и неговите поддръжници са за политика на ниски лихвени проценти. С тях се създават условия за стимулиране на инвестициите, да се подобри разпределението на инвестициите между отделните сектори и да се поддържат ниски финансови разходи, за да се избегнат възможните инфлационни последствия от либерализацията на лихвения процент.
Неолибералите пък са за високи лихвени проценти. Те считат, че ниските лихвени проценти не стимулират инвестициите и растежа като доказват, че ниските лихвени проценти спадат от равнището на пазарното равновесие тъй като при тези ниски лихвени проценти не се стимулират спестяванията, натрупването, а когато няма достатъчно спестявания не се формира и ресурс за финансиране на инвестициите. Прекаленото търсене на инвестиции при ниските лихвени проценти напрактика ще доведе до намесата на субекта при разпределението на ресурсите между отделните инвестиционни проекти. В този случай има възможност да се насочат ресурси и към нискоефективни проекти и решения. Ето защо те считат че чрез високите лихвени проценти се стимулира спестяванията, инвестиционните ресурси и високите лихвени проценти са бариера срещу нискоефективните инвестиции.


За изпита:
- писмен изпит
- отворен тест
- не носим нищо освен студентска книжка и химикал за писане
- определения!!! На места се попълва само една дума, уравнения, таблицата за скъпи, евтини пари
- продължителност: 75мин

Няма коментари:

Публикуване на коментар