Търсене в този блог

сряда, 2 юни 2010 г.

Лекция по Икономика на предприятието - 20.05

За изпита:
- препоръчително е да се готвим от лекциите и уч. Икономика на предприятието
- от конспекта:
o теми 1,2,3 – по лекции
 специализация, размер и коопериране – в учебника
o 4,5,6 тема от лекции
o 7,8,9 тема от учебника
o 10,11,12 – от лекции
o 13,14,15 – свързани с управлението. Не са разглеждани на лекции, не са добре развити в учебника, затова се учебника на Серафимова от Теория на управлението
 Теории за мотивацията
 Процес на контрол
o 16, 17 – въпроси свързани с планирането – от учебника
o 18,19 – въпроси за капитала – от учебника
 По отношение състав на капитала и на активи, пасиви, информацията в учебника е стара
 Ще се интересува от икономическите аспекти на въпроса, отколко изброяване на конкретен вид активи
o 20, 21 – от учебника
o 22, 23, 24, 25 – персонал от лекции
o 26,27,28,30 – от лекции
o 31, 32, 33 – снабдяване – от лекции
o 34, 35 – производство; учат се от учебника като става дума за първата и последната точка от учебника!
o 36,37,38 – пласмент; учи се от учебника – първите две точки от темата в учебника
o 39, 40 – логистика. Въпросите отпадат
o 41, 42 – инвестиции; четат се от учебника
o 43, 44 – разходи и себестойност; от учебника
o 45, 46 – цени; от учебника
o 47 – приходи и финансов резултат; от учебника;
o 48 – от учебника
o 49, 50, 51, 52, 53 – от учебника
o 54 – 58 – от лекции
Ако в учебника няма нещо, което съществува в учебника (37въпрос), това означава че не го учим изобщо!

Формат на изпита:
- 8 тестови, затворени въпроса (един верен от 4 възможни) – максимум 16т.
- Другите 16т. се получават от неща, които са се правили на упражнение (въпрос/ задача , който се формулира от асистента)
- Останалите точки ще се получат от два отворени въпроса

Конкурентоспособността на предприятието отразява способността му да
1) създава и поддържа споцеифични конкурентни предимства, водещи до високи стопански резулти в дългосрочен план
2) обновява и пренастройва дейността си според промените в среедата по-бързо от своите конкуренти, да се учи и усъвършенства...

Фактори за повишаване на конкурентоспособността
Разглеждат се в две групи
- външни
o създават средата, в която всички предприятия от отрасъла работят и се конкурират
o отделното предпричтието не може да влияе върху тези фактори (производствени, политико-икономически и др. разглеждани по-рано)
o външните факртори са едни и същи за предприятието и всички негови конкуренти, но различните рпедприятия по различен начин и с различен успех реагират на осбеностите на външната среда
o потенциал за повишаване конкурентоспособността на предприятието трябва да се търси преди всичко във вътрешните фактори
- вътрешни
o система за управление на качеството и неговото усъвършенстване
o равнище на техниката и технологията
o благоприятна географска локализация
o достъп до материални и финансови ресурси
o качество и цена н авходящите ресурси
o партньорство и дългосрочни договорености с доставчици и клиенти
o квалификация, опит, мотивация на мениджмънта и персонала
o фирмена култура
o степен на ориентация към потребителите и пазарните изисквания
o иновационен капацитет и др.
Именно вътрешните фатори на конкуренспособността са източници на конкурентни предимства за предприятията, които им помагат да печелят в конкурентна борба.

За да създаде свои конкурентни предимства, вътрешните фактори се разглеждат в две основни направления:
- предприятието трябва да разполага с
o ресурси – превъзходството на предприятието спрямо неговите конкуренти може да бъде свързано с:
 достъп до специфични суровини и материали
 кадрови състав със специфична квалификация
 притежание на патенти и търговски марки
 фирмена репутация и др.
o способности – по отношение на тях:
 умението за ефективно ползване на ресурсите
 Пример:
• Високата производителност на труда
• Способност за бързо реагиране на пазарни сигнали
• Способност да се предложи продуктта на пазара по-бързо от конкурента
• Ноу-хау в областта на изследванията, проектирането и др.

Конкурентни предимства
- представляват специфични силни страни на предприятието, по които то превъзхожда своите конкуренти и които рефлектират върху способността му да удовлетворява потребностите и изискванията на потребителите по-добре от своите конкуренти
- конкурентно предимство е налице когато:
o предприятието е в състояние да предложи на клиента ползи еднакви с предлаганите от конкурента, но на по-ниска цена (ценово конкурентно предимство)
o предлага ползи надвишаващи предлаганите от конкурента (отличително, диференциращо конкурентно предимство)

Филип Котлър: „Да имаш конкурентно предимство е все едно да изводиш пистолет срещу нож”

Конкурентна стратегия на Бил Гейтс в 7стъпки:
1. концентрирай усилията си върху пазар с голям потенциал и малък кброй конкуренти
2. навлез на паара шумно
3. стреми се да станеп пазарен лидер в отрасъла
4. постави стандарт в отрасъла
5. утвърди позсицията си на собственик – притежавай това, което продаваш и защитавай тази позиция
6. отправи предложение към клиентите на което не могат да откажат
7. Постоянни инвестиции в иновации


Устойчиво развитие и социална отговорност

Устойчива развитие
- Ерастотен – писва почвената ерозия на остров Кипър, появила се вследствие на изсичането на горите за нуждите на корабостроенето
- ХХI век
o Силно замърсяване на околната среда
o Интензивно изразходване на природните ресурси
o Заплаха за равновесието на екосистемите и за биоразнообразието
o Силно влошаване качеството на жизнената среда на човека
- Нашето общо бъдеща (1987г.)
o Световна комисия по околна среда и развитие
o Глобална стратегия за промяна, в центъра на която стои концепцията за устойчиво развитие на палнетата – развитие, което създава възможност за задоволяване потребностите на днешното поколение без да застрашава възможността на бъдещите поколения да задоволявар своите потребности.

„Тройна ефективност”
Блаланс между икономически, социални и екологични цели на предприятието
- описва се от концепцията тройна ефективност (3Р)
- предприятието би следвало успоредно със своите икономически цели да взема предвид интересите на обществото (безопасни услуги, здраве, чиста околна среда, създаване на биологично разнообразие)

Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, 2001г.
- рамка за постигане на дългосрочно устойчиво развитие, при което икономическият растеж, социалното развитие и опазването на иколната среда взаимно са обвързани и се подкрепят


Корпоративна социална отговорност

Аристотел, IV в пр.н.е.
- Икономика срещу Хрематистика
- Занимавайки се с въпроса за справедливото разпределение на благата между членовете на общността поставя рязка граница между две понятия – икономика и хрематистика
o Икономика – изкуство да се води домакинство (букв. превод); същността на икономиката се състои в справедливото разпределение на оскъдните блага за задоволяване потребностите на членовете на общността
o Хрематистика – изкуство да се печелят пари (букв. превод); същността е в натрупването на богатство надвишаващо личните нужди
 Подкопаване устоите на обществото
 Присъщо за робското самосъзнание

Милтън Фридмън
- „Малко са идеите, които така изцяло подкопават основите на нашето свободно общество, като възприемането от страна на корпоративното ръководство на социална отговорност, различна от тази да прави за своите акционери колкото е възможно повече пари.”
- „Социалната отговорност на бизнеса е да увеличава печалбите си. Всичко останало е задължение за държавата!”

Дейв Пакард
- „Бих искал да поговорим за това защо компанията съществува. С други думи, нас ни има?
- Просто за да правим пари или има и други причини. Група хора се обединяват и функционират като „компания” за да постигат нещо, което не могат да постигнат поотделно
- COMPANIA = Com + Panis (заедно)
o Заедно консумираш хляба или заедно работят за хляба

Форд PINTO
- през 70те години води до множество смъртни случаи
- в следствие на това се плащат огромен брой обезщетения
- в този случай мениджмънта е знаел, че има проблем с модела, но въпреки това са започнали сметката „ако плащаме обезщетения ще ние по-евтино, отколкото да изтеглим автомобила от пазара”

Глобален договор на ООН, 1999г
- по инициатива на ООН на световния икономически форум в Давос за пръв път се систематизират основните принципи на социално отговорното поведение на бизнеса
- създава се „глобалния договор на ООН”, който цели утвърждаването на социална отговорност и включва 10 всеобщи принципа в сферата на:
o правата на човека
o условия на труд
o опазването на околната среда
o борбата с корупцията

„Зелена книга за насърчаване на европейската рамка за корпоративна социална отговорност”, 2001г
- „ЕС е загрижен за корпоративната социална отговорност, тъй като тя може да допринесе съществено за постигане на стратегическата цел на Лисабон – превръщане на европейската икономика в най-конкурентоспособната и динамична икономика основана на знанието!”

Корпоративна социална отговорност – концепция, съгласно която компаниите на доброволна основа проявяват загриженост за обществото и ангажимент за опазване на околната среда при своите бизнес операции и при взаимоотношенията с партньорите си.

Какво прави социално-отговорния бизнес?
При преследване на своите икономически цели, социално отговорното предприятие:
- зачита законовите права на своите служители, клиенти, доставчици, кредитори, местна общност
- осигурява честна възвращаемост за своите собственици
- предоставя на своите служители здравословни и безопасни условия на труд, справедливо заплащане и възможности за развитие
- предлага на клиентите си качествени и безопасни услуги, не практикува подвежда реклама
- работи лоялно със своите бизнес партньори
- минимизира негативните въздействия от дейността си върху околната среда и се стреми към устойчива ползване на ресурсите
- допринася за икономическата стабилност и устойчивото развитие на общината, на чиято територия функционира

Международната организация по стандартизация предвижда да създаде през 2010г. стандарта ISO 26000 за социална отговорност. Целта е постигане на терминологично единство по отношение на социалната отговорност и повишаване на доверието в социалните отчети на компаниите.
- терминологично единство – дефинира се какво е то социална отговорност
- някои фондови борси изискват да се разработи т.н. „социален и екологичен отчет”. С цел повишаване на разбираемостта се налага и въвеждането на гореизложения стандарт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар