Търсене в този блог

неделя, 27 февруари 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 25.02

Финансови инвестиции

http://users.ue-varna.bg/jordan - сайт на доцента, от който могат да се търсят учебна програма и допълнителни материали

Оценяване: текущ контрол – междинен тест (затворени въпроси, 2 задачи, от които избираме една за решаване и 2 теоретични въпроса, от които пак се избира един за развиване)

Учебник: Финансови инвестиции, Йордан Йорданов, сб. Финансови инвестицииТема 1
Финансови пазари и инструменти

Въведение
- инвестициите изучават случаите, при които един или друг вид пари се обменят т двете страни на търговията
- те не биха били реалност, ако не съществуваха два много важни фактора, пронизващи всички аспекти на човешкия живот – време и несигурност
- времето и несигурността често бива асоциирано с риск

Финансовите пазари са нестабилни (волутивни), но именно нестабилността дава възможност за точна оценка на активите, тъй като постоянно постъпват нови данни за активите. Цената на даден актив е толкова реална, колкото по-често дадения актив се упражнява (купува и продава).

Инвестицията е купуване на пари сега, за да ги продадем в бъдеще. Този процес е свързан с поемане на риск, тъй като е ангажирано времето. Наличието на повече информация, обаче, би намалила този риск до едно определено ниво.

- предварително договорени условности дават възможност на една от страните да вземе решение по-късно, което променя или въздейства върху последващата размяна на пари. Тази област на финансовата икономика се занимава с т.н. опционни контракти
- информацията може да намали и даже да отстрани несигурността на бъдещите събития. Затова инвестициите изучават влиянието на информацията върху паричната търговия (размяна)
- инвестициите се концентрират върху паричните аспекти на икономиката, при които от особено значение са времето, несигурността, опциите и информацията

спекулативни пазари – такива пазари които имат:
- изгодите от инвестиране в такива пазари водят до положителен нетен паричен поток след определено време (дълготрайни пазари)
- втората характеристика на спекулативните пазари е, че те търгуват с относително хомогенни продукти, чрез стандартизирани контракти
- те са организирани, в смисъл че се извършват на определено място или с помощта на компютърни мрежи
o в днешно време се бяга от физическото пространство (тържище, сграда) и се отива към виртуалното пространство
o има пазари базирани на компютърните мрежи
- търговията на тези пазари се извършва без прекъсване, а цените търпят постоянна промяна
o информацията няма работен ден и място; всяка нова информация се отразява в цените и затова големите компании се котират на различни пазари
o на тези пазари, на които не тече постоянна информация, цените за дълъг период остават еднакви. В момента, в който се появи търговия цените рязко скачат/ падат.
- спекулативните пазари са организирани пазари с непрекъсната търговия на еднородни и дълготрайни стоки, при които настоящото състояние зависи непосредствено от очакванията за бъдещето

Спекулативните пазари оценяват цените СЕГА на базата на нашите очаквания в БЪДЕЩЕТО!

За България проблем при инвестиране е липсата на раздробяване на собствеността на компаниите.

Финансови пазари
- изпълняват основна функция на канализиране на фондовете от тези, които ги имат в излишък, защото изразходват по-малко от техните доходи, към тези, които имат недостиг на фондове, защото те желая да разходват повече от техните доходи
o стандартни контракти, които намаляват разходите

Класификация на финансовите пазари
- парични и капиталови
o от паричните пазари се финансират краткотрайни активи
- първични и вторични
o първичните пазари финансират емитента, но емитента има интерес да има и развит вторичен пазар, за да има ликвидност на активите им;
- брокерски и дилърски
o брокерът не работи за собствена сметка и не инвестира капитал в стоки и финансови инструменти, за които посредничи при размяната. Неговият доход е комисионна, събирана от едната или (обикновено) и двете страни при размяната
o дилърът обявява цена купува (ask) и цена продава (bid). Неговият доход се формира като разлика между тези цени, известна под името спред (spread)
 дилърите притежават активите, които предлагат

Ефективно опериране на първичните и вторичните пазари
- ефективно опериращият първичен пазар налага ниски транзакционни разходи. Разходите за правно оформяне, брокерски комисионни и т.н. „изяждат” част от инвестициите и биха могли да увеличат съществено разходите за набиране на ново финансиране
- първичният и вторичният пазари следва да бъдат ефективни при насочването на финансовите източници с оглед на тяхното най-продуктивно използване
o една от причините нашите пазари да не се развиват е че ние оставаме централизирана икономика
o все още има много пари, които се преразпределят от правителството, а не от пазарите

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар